يكشنبه اول دنخا

عيد مار اسطيفانوس اولين شهيد مسيحيت

10 ژانويه  2010 مصادف با20 دي

روز پنج شنبه 24 دي ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم گورگيس (ژورا) بيت سرخوش ينگيجه ، مراسم مجلس ترحيم توسط همسر و خانواده آن مرحوم از ساعت 2:30 الي 5:30  بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

 

Pergamena 2: عيد مار اسطيفانوس اولين شهيد مسيحيت و روز شماسها بر تمام شماسهاي عزيز مبارك باشد.