يكشنبه چهارم رستاخيز مسيح

25 آوريل 2010 مصادف با 5 ارديبهشت

1- فردا دوشنبه 6 ارديبهشت ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه شاميرام فانوسي سپرغان، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

2- روز سه شنبه 7 ارديبهشت ماه بمناسبت درگذشت مرحومه ليلي تومه قزلعالش، مراسم مجلس ترحيم توسط ژوزف و باباجان تومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

3- روز شنبه آينده 11 ارديبهشت ماه برابر با اول مي، ماه حضرت مريم   مي باشد. مراسم تأمل در زندگي حضرت مريم و دعاي تسبيح هر روز ساعت 4:30 بعدازظهر برگزار خواهد گرديد.  

4- روز يكشنبه 25 اوريل مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحوم اليشا سرگيزي در كليساي قلب مقدس واقع در روستاي خسرو آباد برگزار گرديد. سومين روز درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه 27 آوريل در همان كليسا با اجراي مراسم قداس قرباني مقدس توسط كشيش هرمز برگزار گرديد و مجلس ترحيم همان روز در سالن آن روستا ساعت4 بعدازظهر منعقد گرديد.