يكشنبه پنجم تابستان

12 آگوست  2012  مصادف با 22 مرداد 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین. مخطاس، مغدلته، شموئیل قرا گوز ــ لیلی، ایوان، جانی، یوعش زونبلان ــ عمه عیشویی قراگوز ــ وانکا، نرگس، لازار، میخائیل، کمیلا شینو قلعه اسمائیل آقا ــ آلبرت ، یوعش پیره ــ نریمان بجان قرا گوز ــ رامونا گرائیلی.

 

  • روز سه شنبه 24 مرداد ماه روزه حضرت مريم و پرهيز از گوشت     مي باشد.
  • روز چهارشنبه عید انتقال حضرت مریم به آسمان می باشد. نماز قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گردید.