ملاقات گروه قلب مقدس عیسی با پاتریارک عمانوئیل سوم دللی  و اسقف اعظم شلیمون وردونی معاون پاتریارک در حضور اسقف اعظم توماس میرم

ساعت 18:30 گروه قلب مقدس عیسی با عالیجناب پاتریارک و اسقف اعظم وردونی در حضور اسقف توماس ملاقات نمودند. در این ملاقات اعضاء توضیح دادند که چگونه هدفشان را در این جلسات که تعمق در نوشتها و یادگیری روشهای مهم در  زندگی مسیحی است، دنبال می کنند. امسال نیز متن مورد بحثشان اعمال رسولان است. بعد از توضیح فعالیتها در گروه  برکت عالیجناب پاتریارک را دریافت نمودند.

عکسهای مربوط به ملاقات