هفته جهاني دعا جهت رسيدن به صلح در سرزمين مقدس

هيئت كليساي جهاني از تمام مسيحيان براي شركت در هفته جهاني دعا جهت رسيدن به صلح در سرزمين مقدس دعوت مي نمايد.

 

اورشليم 17 ماه مي 2010   (ZENIT.org )

 

ازتاريخ 21 ماه مي تا 4 ژوئن 2010، برابر با 8 تا 14 خرداد ماه 1389،  در تمام دنيا هفته دعا جهت صلح در سرزمين مقدس برقرار خواهد بود. رسيدن به يك صلح منصفانه  و همينطور آشكار ساختن جديت مشكلات منطقه در راس اين دعاها خواهد بود. ضروري ميباشد كه از رهبران سياسي نيز دعوت به عمل آيد تا در جهت رسيدن به صلح در منطقه  شركت اساسي داشته باشند.

 

هفته جهاني دعا از طرف هيئت جهاني كليسايي با همكاري Pax Christi International (يك جنبش صلح اتحاد كليسايي كه در بتن كليساي كاتوليك ميباشد) به اجرا در مي آيد. در فهرست برنامه هفته دعا، ابتكارات و عملكردهاي زيادي در تمام دنيا، جهت رسيدن به يك صلح منصفانه در سرزمين مقدس قرار دارند.

تعداد بيشماري از سازمانها و نظامهاي روحاني كاتوليكي و پيروان ديگر مذاهب مسيحي در اين مراسم و برنامه هاي ابتكاري شركت خواهند داشت،  با اطمينان به اينكه : "در يك موقعيت سياست تهي، كه منفي گرايي را توسعه داده  و اميد را از بين مي برد"، پيروان مسيح ميتوانند و بايد بتوانند، وجدانهاي خفته را براي رسيدن به صلح در سرزمين مقدس بيدار كنند و به آن جامه عمل بپوشانند. همانطور كه يك عضو كاتوليك از اعضاي گروه صلح در اين زمينه ميگويد: برقراري  صلح در سرزمين مقدس كه حق مسلم هر دو قوم را در آينده حفظ كند كاملا" ضروري مي باشد. وي ادامه ميدهد: اين موقعيت بسيار بزرگي براي ما مسيحيان مي باشد كه نقش خود را بعنوان "صلح آوران" به اجرا بگذاريم.

تهیه و تنظیم از روبرب و ماریا اودیشو