بخش اول ـ فصل دوم

خدا به ملاقات انسان آمد

 

٥- ما چگونه می توانیم در باره خدا سخن بگوییم.

با شروع این نکته که، با در نظر گرفتن کمالات انسان و بقیهً مخلوقات که البته به طور محدود، منعکس کنندهً کمال بی نهایت خدا است، قادر به سخن گفتن در بارۀ خدا با همۀ مردم هستیم. ما باید، در هر صورت ،  بطور مستمر زبانمان را آلایش دهیم چرا که زبانمان محدود، مقید و ناقص می باشد و به یاد داشته باشیم که  ما هرگز قادر به بیان رمزو راز بی نهایت خدا نیستیم.

٦- خدا چه چیز را بر انسان آشکار کرد.؟

خدا در حکمت و نیکی خود، خودش را بر انسان آشکار می نماید. خدا با کارها و اعمالش ، خودش ونقشۀ محبت آمیزخود را که از ابدییت در مسیح مقرر شده بود ، آشکار می نماید.

بر طبق این نقشه، تمام مردم به فیض روح القدس  در حیات جاودانی، همچون "فرزندان" خوانده در تنها مولود پسر خدا شریک باشند   .     

٧- اولین مراحل مکاشفۀ خدا کدام هستند؟

از همان ابتدا، خدا خود را بر والدین اولیه ما یعنی آدم و حوا ظاهر نمود، و از آنان دعوت کرد تا در اتحاد صمیمانه با او باشند. بعد از افول (گناه) آدم وحوا، از مکاشفه خود باز نایستاد و قول نجات را برای  تمامی اولاد آنان داد. بعد از طوفان، با نوح پیمان بست، پیمانی بین خود و تمامی موجودات زنده.

٨- مراحل بعدی مکاشفۀ خدا کدامند؟

خدا ابراهیم را انتخاب می کند، او را از کشورش بیرون می خواند،  او  را"پدر ملتهای مختلف" (پیدایش ١٧: ٥) قرار می دهد ، و قول برکت "تمام ملتهای روی زمین" را به او داد (پیدایش ١٢:٣). فرزندان ابراهیم  پیشگامان و امانت داران وعدۀ الهی  می شوند که به پدران ما وعده داده شده بود . خدا اسرائیل را قوم برگزیدۀ خود انتخاب کرد، آنان را از بردگی در مصر رها ساخت، با آنان پیمان کوه سینا را بست و از طریق موسی قوانین خود را نمایان کرد. پیامبران، بازخرید بنیادین قوم را ونیزنجاتی که شامل حال تمام ملتها باشد در عهدی جدید و همیشه مانده گار اعلام کردند. از قوم اسرائیل و از خاندان داود پادشاه مسیح، عیسی بدنیا خواهد آمد.

٩- مرحلۀ نهایی و کامل مکاشفۀ خدا چیست؟

مرحلۀ نهایی و کمال مکاشفه خدا در "کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد " تحقق یافت یعنی  عیسی مسیح  همان میانجی و کمال مکاشفه . او، تنها مولود پسر خدا  که انسان شد کلام کامل و نهایی پدر است. با آمدن پسر و عطیۀ روح القدس، مکاشفه کاملاٌ آشکار شد، هر چند

ایمان کلیسا باید به تدریج و در طول قرنهای متمادی به اهمییت آن پی ببرد.

خدا با فدیه پسرخود، که تنها کلام خود اوست، همه چیز را برای ما به یک باره گفت، و دیگر چیز برای گفتن ندارد" (قدیس یوحنای صلیب

     

١٠ - ارزش مکاشفات خصوصی چیست؟

اگر چه مکاشفات شخصی، جزیی از پایه ایمان نمی باشند اما می توانند شخص ایماندار را  به شرط آنکه او رابه مسیح راهنمایی کنند در زندگی ایمانیش یاری رسانند. دستورات کلیسا، که وظیفۀ سنجش و برقراری چنین آیات خصوصی را بر عهده دارد، نمیتواند فرای ادعاهایی را جهت تصحیح وحی قطعی که همانا مسیح باشد را قبول کند. ( مکاشفات: همان رویا یا وحی های الهی هستند که توسط آنها خدا اراده اش را بر ایمانداران آشکار می سازد.)

 

ادامه مطلب