بخش اول ـ فصل سوم

پاسخ انسان به خدا

من ایمان دارم

 

 

٢٥ - انسان چگونه به خدایی که خودش را آشکار می کند پاسخ می دهد؟

انسان با اتکا به فیض الهی و اطاعت از ایمان، به خدا پاسخ می دهد که این ایمان به معنای تسلیم کامل خویش به خدا و قبول حقیقت آن، چراکه حقیقت ایمان توسط آنکه خود حقیقت است تضمین شده است. 

٢٦ - شاهدان اصلی اطاعت از ایمان در کتاب مقدس چه کسانی هستند؟

شاهدان بسیاری وجود دارند، بطور خصوص یکی حضرت ابراهیم بود زمانی که "به خدا ایمان آورد"( کتاب رومیان ٤: ٣)  مورد آزمایش قرار گرفت و همیشه او را اطاعت کرد. به همین دلیل " پدر همۀ ایماندارن" (رومیان ٤: ١١-١٨) خوانده شده. دیگری حضرت مریم مقدس می باشد که در تمام دوران زندگی خود به بهترین نحو اطاعت از ایمان را نشان داد. " مرا بر حسب سخن تو واقع شود" ( انجیل لوقا ١:٣٨ ).

٢٧ - در عمل کسی که به خدا ایمان دارد چه مفهومی دارد؟

مفهوم آن به معنی الحاق به خدا، اطمینان به او و پذیرش تمام حقایقی که خدا آشکار کرده چرا که او خود حقیقت است. یعنی ایمان به خدای یکتا در سه شخص، پدر ، پسر و روح القدس.

٢٨ - مشخصات ایمان چیست؟

ایمان هدیه ای مجانی از جانب خدا و قابل دسترس  برای تمام آنانی که با فروتنی جویای آن می باشند. فضیلت فوق العاده ای است که لازمه نجات می باشد. عمل ایمان، عملی انسانی است که بر خواسته از خرد شخص، بر انگیخته شده توسط خواست خدا، که با پذیرش آزادانه حقیقت الهی همراه می باشد. ایمان امری مسلم است زیرا بر اساس کلام خدا استوار است "آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند " (غلاطیان فصل ٥ : ٦) و بطور مداوم توسط دعا و گوش دادن به کلام خدا ادامه یافته رشد پیدا می کند. حتی پیش درآمدی از شادی آسمانی است.

٢٩ - چرا بین علم و ایمان تضادی وجود ندارد؟

با آنکه ایمان فرای استدلال است، هیچگاه بین ایمان و علم تضادی وجود ندارد. زیرا منشأ هر دوی آنها خدا است. این خود خدا است که نور استدلال و ایمان را به ما می دهد. 

"برای اینکه درک کنم ، باور می کنم و درک میکنم که بهتر باور کنم." (قدیس آگوستین Saint Augustine )

ادامه مطلب