image

Image

Image

Image

image

 

کلیسا : جماعت خدا، بدن مسیح، معبد روح

 

١٥٣ـ چرا کلیسا ' جماعت خدا ' است؟


زیرا این رضایت خدا بود که انسان را نه در انزوا بلکه همانند یک جماعت تقدیس نموده نجات دهد در اتحاد با پدر و پسر و روح القدس شامل گرداند.

١٥٤ـ خصوصیات جماعت خدا چه می باشند؟

 جماعتی که از طریق ایمان به مسیح و تعمید عضو می گردد. به صورت ازلی منشاء آن خدای پدر،  راس آن عیسی مسیح ؛  نشان آن وقار و آزادگی فرزندان خدا؛ قانون آن همانا فرمان جدید محبت؛ ماموریت آن بودن نور و نمک جهان ؛ و سرنوشت او به ملکوت خدا که از قبل بروی زمین شروع شده است، می باشد.

١٥٥ـ به چه طریقی جماعت خدا در سه عملکرد روحانیت، پیامبر و پادشاهی مسیح شراکت می کنند؟

جماعت ایمانداران در خدمت کهنوتی مسیح شرکت می کنند زمانیکه، به عنوان تعمید یافتگان توسط روح القدس تقدیس می­شوند تا زندگی روحانی خود را به عنوان فدیه به او تقدیم کنند. آنان توسط حس خارق العاده ایمان و وفاداری عمیق با پیوستن و تعمق  به  درک آن در خدمت نبوی مسیح شراکت نموده شهادت می دهند. به منظور خدمت پادشاهی، ازعیسی مسیح پادشاه عالم که خود را خادم همگان ، خصوصاً فقیران و درماندگان ساخت، تقلید. می نمایند.

١٥٦ـ به چه مفهومی کلیسا بدن مسیح است ؟
      
مسیح قیام کرده از طریق روح القدس با مانوسیت جماعت ایمانداران را با خود متحد می کند. بدین گونه، آنانی که به مسیح ایمان دارند به او نزدیک هستند، خصوصاً بوسیله قربانی مقدس در نیکو کاری ، با  همدیگر متحد هستند . آنان تشکیل یک بدن، همانا کلیسا ، اتحاد خود را درعملکرد و تنوع اعضا را تجربه کرده است.

١٥٧ـ  چه کسی سر این بدن است؟

مسیح " اوسر، و منشا بدن یعنی کلیسا است" (نامه پولس رسول به کولسیان فصل اول باب ١٨) . کلیسا از او، در او  و برای او جان می گیرد،. مسیح و کلیسا مسیح کامل را تشکیل می دهند (قدیس آگوستین)؛ " سر و اعضا بگفته ای همان شخص عرفانی را تشکیل می دهد. (قدیس توماس آکو ایناس).

١٥٨ـ چرا کلیسا " عروس مسیح" خوانده میشود؟

زیرا خداوند خود را “داماد” نامید (انجیل مرقس فصل دوم آیه ١٩). خداوند کلیسا را مورد محبت خود قرار داده در پیمان ازلی با خود متحد ساخت. او جان خود را برای او فدا نمود تا توسط خون خویش آنان را مطهر (تقدس) نماید (افسسیان فصل ٥ آیه ٢٦)، و همانند مادر همه فرزندان خدا بارور ساخت. در حالی که  نماد" بدن" بیانگر اتحاد "سر" با اعضای آن می باشد، نماد "عروس" تاکید بر رجحان روابط دو شخص می باشد.

١٥٩ـ چرا کلیسا معبد یا هیکل روح القدس نامیده می شود.

زیرا روح القدس در بدنی که کلیسا باشد و در سر و اعضاء آن جا دارد، او کلیسا را توسط کلام خدا در  نیکوکاری، آیینهای کلیسایی، فضائل، و عطیه های الهی بنا می نماید.


" هر آنچه که روح برای بدن انسان است، روح القدس در جماعت ایمانداران مسیح که بدن مسیح همان کلیسا می باشد" ( قدیس آگوستین).

١٦٠ـ عطیه های الهی چه هستند؟

هدایایی هستند که روح القس برای خیرخواهی دیگران به افراد عطا می کند، برای مایحتاج جهان، و خصوصاً بنا کردن کلیسا یا جماعت ایمانداران . بصیرت عطیه های الهی مسئولیت مرجع ایمان میباشد.

 

کلیسا واحد است،مقدس، جامع، و رسولی می باشد.

 

١٦١ـ چرا کلیسا واحد است؟

زیرا او همانطور که منشاء نمونه اتحاد تثلیث سه شخص در یک خدا می باشد. به عنوان راس وموسس او، عیسی مسیح اتحاد همه مردم در یک بدن را دوباره محقق کرد. روح او،   روح القدس تمام ایمانداران را در صمیمیت و همدلی در مسیح متحد می کند. کلیسا دارای ایمان واحد در آیین زندگی کلیسایی، جانشینی رسالتی، امید مشترک، و همان موسس  نیکوکاری می باشد.

١٦٢ـ کلیسای یگانه مسیح در کجا مستقر است؟

کلیسای یگانه مسیح ، بصورت اجتماع سازمان یافته در دنیا، کلیسای جامع (کاتولیک)، توسط جانشین پطرس رسول و اسقفان در مشارکت با او، اداره می شود. ،  تنها توسط این کلیسا فرد می تواند نهایت رستگاری را کسب کند. از آنجایی که خداوند تقدسش را در عهد جدید به کلیسای رسولی که راس آن پطرس رسول است سپرد.

١٦٣ـ مسیحیان غیر کاتولیک چگونه در نظر گرفته می شوند؟

 در کلیساها و جوامع ایمانداران غیر کاتولیک که کاملاً از کلیسای رسولی کاتولیک جدا شده هستند، بسیاری از عناصر  تقدس و راستی را می توان یافت. تمام این نیکیها توسط مسیح عطا می شود و در وحدت با کاتولیکها سوق داده می شوند. اعضای این کلیساها و مجامع  با غسل تعمید در مسیح بهم پیوسته اند بنابراین،  ما آنها را چون برادران خود به رسمیت می شناسیم.

١٦٤ـ چگونه میتوان تلاش خود را در وحدت با سایر مسیحیان بکار گرفت؟

تمایل جهت اعاده کردن اتحاد تمام مسیحیان عطیهً مسیح و دعوت روح است. این تمایل شامل تمام کلیسا با پیروی کردن و تحول قلبی ، دعا، آگاهی صمیمانه و متقابل از همدیگر و گفتگوی مذهبی می باشد . 

١٦٥ ـ به چه نحوی کلیسا مقدس است؟

کلیسا مقدس است از آنجایی که مقدس ترین خالق آن خدا می باشد. مسیح خود رابرای تطهیر او (کلیسا) قربانی کرد و او را مصدر تطهیر ساخت. روح القدس به او زندگی مملو از نیکوکاری را عطا می کند. در کلیسا میتوان معنی کامل رستگاری را جست. تقدس یافتن دعوتی است برای  تمام اعظاء و پیشه و محور فعالیتهای او . از جمله اعضای آن خود مریم باکره و شماری دیگر از قد یسان را که نمونهً شفاعت  هستند را برشمرد. تقدس کلیسا سر چشمه تطهیر فرزندانی می باشد که خود را بروی زمین گناهکار تشخیص داده اند و نیازمند تخلیص و تطهیر می بینند.

١٦٦ـ چرا کلیسا "جامع" خوانده میشود؟

تا جاییکه مسیح در او حضور دارد، کلیسا جامع خوانده می شود زیرا عالم گیر است. " جایی که عیسی مسیح هست، آنجا کلیسای جامع است" (قدیس ایگناتیوس اهل آنتاکیه).
کلیسا پرٌی و کلیت ایمان را اعلام میکند؛ او شایسته و عهده دار به اجرا درآوردن رستگاری است ؛ او توسط مسیح به ماموریتی که برای تمام نژاد بشر است فرستاده شده .

١٦٧ـ  آیا کلیسای جامع ، کلیسای ویژه ای است؟

هر کلیسای ویژه (که قلمرواسقفی و یا محلی است) جامع است. آن کلیسا توسط اجتماع مسیحیانی که در آیین عشا ربانی و آیین دینی با اسقفی دست گذاری شده بر حسب جانشین رسولان با کلیسای رم که در نیکوکاری آن را اداره می کندمتحد باشند(قدیس ایگناتیوس اهل آنتاکیه). ، تشکیل شده  است .   
 
 ١٦٨ـ چه کسی به کلیسای کاتولیک تعلق دارد؟

در برگیرنده همه انسانها در شیوه های مختلف متعلق به و یا  در اتحاد جامع با جماعت خدا هستند. آنانی که به طور کامل در کلیسای کاتولیک گنجانده شده اند کسانی هستند متصحب روح مسیح، متعهد و معترف به ایمان کلیسا، آیینهای کلیسایی و  متعهد به اداره منسوبات کلیسا می باشند. تعمید یافته گانی که در این وحدت و صمیمیت کامل کاتولیک نیستند، به نحوی دیگر هرچند ناکامل با آن متحد می باشند

١٦٩ـ چه رابطه ای میان کلیسای کاتولیک با یهودیان می باشد؟

پیوند خاص برسمیت شناخته شده توسط کلیسای کاتولیک با یهودیان  براین حقیقت استوار است که خدا قبل از دیگران آنان را انتخاب کرد که کلام او را دریافت کنند . ". مقام فرزند خوا ندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم باایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنها است  ( کتاب رومیان فصل 9 باب 4 و 5). بر خلاف سایر ادیان غیر مسیحی، ایمان یهودی در میثاق قدیمی به وحی الهی پاسخ دادند.
 
١٧٠ـ چه پیوستگی میان کلیسای کاتولیک و مذاهب غیر مسیحی وجود دارد؟


پیوستگی میان تمام مردم به خصوص که دارای خالق وعاقبت مشترک برای نژاد بشریت دارند  وجود دارد. کلیسای کاتولیک این را به رسمیت می شناسد که هر آنچه که در ادیان دیگر نیکو و حقیقت باشد از خدا می آید و بازتابی از حقیقت خویش میباشد. به این ترتیب می تواند مشوقی برای تقبل انجیل جهت اتحاد بشریت در کلیسای مسیح باشد.

١٧١ـ معنی تصریح " بیرون از کلیسا هیچ رستگاری وجود ندارد" چیست؟

بدان معنی است که کل رستگاری از مسیح حاصل میشود، توسط کلیسا که بدن او است و راس آن خود مسیح است. بنا بر این آنانی که آگاهانه به اینکه کلیسا ی تاسیس شده توسط مسیح که واجب نجات است و از ورود و ماندن در آن خود داری می کنند نمیتوانند نجات یابند. در حین اینکه، با سپاس از مسیح و کلیسایش، کسانی که بدون تقصیر انجیل مسیح و کلیسایش را نادیده می گیرند ولی صادقانه در جستجوی خدا هستند، متاثر از فضل، با پیروی از  وجدان خواهان انجام اراده او باشند می توانند به رستگاری ابدی نائل شوند.

١٧٢ـ  چرا کلیسا باید انجیل را به تمام جهان اعلام کند؟

زیرا فرمان آنرا را مسیح داد: "پس بروید همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را بنام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید" (انجیل متی فصل 28 آیه 19 ). ابلاغ این حکم خداوند منشا ابدی محبت خدایی است که پسر و روح القدس را فرستاد زیرا " او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسد " ( کتاب اول تیموتاوس فصل 2 آیه 4 )

١٧٣ـ کلیسا  به چه معنایی مبلغ است؟

کلیسای هدایت شده توسط روح القدس، در طول تاریخ ماموریت خود مسیح را ادامه داده. بنابر این مسیحیان باید مژده منتقله توسط مسیح را اعلان کنند؛ با پیروی کردن راهش، آنها باید برای از خود گذشتگی حتی شهادت آماده شوند. 

١٧٤ـ چرا کلیسا رسالتی است؟

زیرا منشاء رسالتی دارد و بنیان آن" بر رسولان نهاده شد" (افسسیان فصل 2 آیه 19 ) . آموزش کلیسا که همان آموزش رسولان است ،ساختار کلیسا تا آنجایی که به او آموزش داده شده است رسالتی است، مقدس است و تا برگشتن مسیح توسط رسولان و جانشینان آنان که اسقفان در اتحاد با پطرس مقدس هستند هدایت می شود.

١٧٥ـ  ماموریت رسولان شامل چه چیزی می شود؟
   
لغت " رسول"  به معنی " کسی که فرستاده شده  است " می باشد. مسیح, فرستاده شده توسط پدر، شاگردان خود را فرا خواند و آنان را به رسولان خود منصوب ،  شاهدان رستاخیزش و ستون کلیسای خودساخت . او فرمان ادامه ماموریت خودش را به آنان داد و گفت" همانطور که پدر مرا فرستاد ، من نیز شما را می فرستم " (انجیل یوحنا باب 20 آیه 21)؛ و به آنان وعده داد تا آخرت همراهشان باقی می ماند.

١٧٦ـ جانشینی رسولی چیست؟

جانشینی رسولی یعنی ماموریت انتقال تقدیس کردن و فرامین مقدس و قدرت رسولان به جانشینان همانا اسقفان می باشد. در نتیجه این انتقال است که ارتباط تعلیمی در زندگی و ایمان اولیه کلیسا مستمر باقی می ماند. در ضمن اینکه او در طول قرنها رسالت رهبری وگسترش پادشاهی مسیح بروی زمین را  حمل میکند.

 

ایمانداران: سلسله مراتب، عوام، زندگی وقف شده


 
١٧٧ـ ایمانداران چه کسانی هستند؟

از آنجایی که  ایمانداران مسیحی از طریق غسل تعمید در مسیح متحد شده اند، جماعت خدا را تشکیل داده اند ؛ به همین دلیل در وظیفه کهانتی، نبوی و پادشاهی مسیح با سلوک خود متشرک هستند، از آنان دعوت شده تا به ماموریتی که خدا به کلیسا سپرده را به عهده گیرند. در میان آنان شان و منزلت و برابری حقیقی همچون فرزندان خدا وجود دارد.

١٧٨ـ جماعت خدا چگونه تشکیل می شود؟

در میان ایمانداران نهادهای الهی ای وجود دارند که خدمات تقدسی را که توسط وحی الهی از طریق آیین دست گذاری از سران روحانی کلیسا دریافت می کنند و سلسله مراتب کلیسایی را تشکیل می دهند انجام می دهند. دیگر اعضای کلیسا را عوام می نامند. در بین هر دو گروه یعنی سران روحانی و عوام ایمانداران خاصی وجود دارند که خود را به روش خاصی همچون پاکدامنی یا تجرد، تهیدستی و تمکین   زندگی خود را وقف خدا میکنند.

١٧٩ـ چرا مسیح سران روحانی کلیسا را تاسیس کرد؟

مسیح با تاسیس سران روحانی کلیسا به نام خود اختیار پیش برد ماموریتش را برای جماعت خدا به آنها سپرد.
این امر بر اساس آیین مقدس دستگذاری اسقفان، کشیشان و شماسان انجام میپذیرد. با بهره وری از این آیین مقدس اسقفان و کشیشان به نام شخص مسیح که راس آن باشد احکام دینی را در  عمل بکار می گیرند .  شماسان در  قراعت کتاب مقدس، آیین نماز و صدقه به جماعت خدا خدمت مینمایند.

١٨٠ـ چگونه بُعد همکاری در اداره کلیسا انجام می شود؟

با سرمشق گرفتن ازدوازده حواریونی که توسط مسیح انتخاب و فرستاده شده بودند، اتحاد سران روحانی کلیسا در مرجعیت و خدمت تمام ایمانداران است. هر اسقف خدمت به اعضای حوزه اسقفی خود را به عنوان عضوی از مجمع اسقفان با همکار با پاپ همراه با او درمراقبت کلیسای جهانی شراکت کرده و بکار می گیرد. هر کشیش خدمت شبانی خود را در کلیسای محلی با مرجعیت و تحت نظارت اسقف حوزه خود بکار می گیرد.

١٨١ـ چرا خدمت  کلیسایی جنبه  شخصی را نیز دارد؟

راز خدمت کلیسایی جنبه شخصی دارد زمانیکه با الهام گرفتن از راز کشیشی. هر کس در برابر مسیح که شخصا از او دعوت کرد و ماموریتش را اعطا کرده، مسول است.

١٨٢ـ ماموریت پاپ چیست؟

پاپ، اسقف رم و جانشین پطرس مقدس، مرجع قابل روئیت و بنیان اتحاد دائمی کلیسا می باشد. او قائم مقام مسیح، رئیس یا پیشوای سران اسقفان و شبان تمام کلیسا است و مرجعیت تام الهی، عالی، آنی و قدرت جهانی را دارا می باشد.

١٨٣ـ صلاحیت مجمع اسقفان چیست؟

مجمع اسقفان در اتحاد با پاپ، و هرگز بدون او، اختیار کامل و عالی بر کلیسا را دارا است.

١٨٤ـ اسقفان ماموریت تعلیم را چگونه انجام می دهند؟

از آنجایی که آنان شاهدان موثق ایمان رسولی که انتصاب اختیارات آنان توسط مسیح می باشد، اسقفان در اتحاد با پاپ وظیفه اعلان انجیل را صادقانه و مقتدرانه برای همگان را دارند. با استفاده از  نیروی خارق العاده ایمان، جماعت خدا با پایداری و متفق بودن ایمان تحت هدایت مطلق کلیسای زنده وظیفه خود را انجام میدهند.

١٨٥ـ  چه موقع امر به مصونیت از خطا (عصمت) اجرا می شود؟

اعلان تعالیم صریح مربوط به ایمان یا اخلاقیات با تقوا و فظیلت پاپ به عنوان پیشوای عالی رم در مقام عالی مرتبه به عنوان شبان  روحانی کلیسا، و یا شورای اسقفان، در اتحاد با پاپ مخصوصا با حضور همدیگربا پاپ در شورای علما صحت علوم کلیسایی یا مربوط به ایمان را اعلام می دارند و  همچنین زمانی که پاپ یا اسقفان بر حسب ترتیب مرجعیت در فرمان عادی خود در پیشنهاد کردن اصل قاطعی به توافق برسند. هر یک از ایمانداری باید بر چنین آموزه هایی مطیع باشد.

١٨٦ـ چگونه اسقفان ماموریت به سوی تقدیس نمودن را در خدمت کشیشی خود بکار می گیرند؟

آنان کلیسا را با توضیع جلال مسیح  توسط اعلام کلام خدا وآیینهای مقدس مذهبی خصوصاً قداس قربانی مقدس ، دعاها و با سرمشق قراردان خود وعملکردشان تقدیس می دهند.

١٨٧ـ چگونه اسقفان عمل حاکمیت خود را بکار می برند؟

هر اسقف در عین حال که عضو مجمع اسقفان است،  دلسوزانه برای کلیسای محلی و تمام کلیسای جهانی  همراه سایر اسقفان کلیساهای دیگرکه با پاپ در اتحاد هستند را خدمت می نماید. به اسقفی که کلیسای خاصی سپرده شد با اختیار و قدرت مقدس خود وبه نام مسیح همچون شبان نیکو، با مشارکت با تمام کلیساها و هدایت جانشینی پطرس مقدس حاکمیتش را بکار گرفته واعمال می کند .

 ١٨٨ـ دعوت عوام مومن چیست؟

دعوت مردم عوام مومن،  جستجوی پادشاهی خدا است با ، منور کردن و ترتیب دادن به امورات دنیوی طبق اراده خدا. بدین طریق دعوت به سوی قدوسیت و رسالت  رسولی را  به همه تعمید یافتگان تحقق می بخشند.

١٨٩ـ چگونه عوام ایماندار در خدمت رهبانی مسیح شریک می شوند؟

آنان با تقدیم کردن قربانی روحانی ”مقبول خدا به وا سطه مسیح“  ( نامه اول پطرس فصل ٢ آیه ٥) مشارکت می نمایند مخصوصاً در قداس قربانی مقدس و زندگی خویش با تمام کارهایشان، دعاها، تعهد رسولانه شان، زندگی خانوادگی شان، کار و مشقتهای روزانه مولود شده با صبر و حتی تسلی روح و جسم. به این طریق، حتی چنین عوامی که خود را وقف مسیح و متبرک شده بوسیله روح القدس، دنیا را به خدا تقدیم میکنند.

١٩٠ـ چگونه عوام در خدمت نبووتی شریک می شوند؟

با استقبال هرچه بیشتر از ایمان به کلام مسیح و اعلان آن به جهان و گواهی دادن با زندگی خود، کلامشان، در عمل بشارت دادن به مسیح و باتعلیمات دینی.  عمل بشارت دادن در شرایط عادی جهان تاثیر خاصی را حاصل می کند .
 
١٩١ـ چگونه عوام در خدمت پادشاهی/ملکوت آسمانی شریک می شوند؟

عوام در ملکوت آسمانی شراکت می کنند زیرا از او قدرت چیره شدن بر گناه خود و جهان را با انکار نفس و زندگی مقدس، دریافت کرده اند.آنها با ارزشهای معنوی زندگی مقدس، خود را در فعالتهای دنیوی در جوامع و موسسات  و ارزشهای انسانی و اصول مختلف اجتماعی آعشته خدمت مینمایند .

١٩٢ـ زندگی وقف شده چیست؟

طریقت و سلوک زندگی است که توسط کلیسا به رسمیت شناخته شده و مقبول واقع شده است. پاسخ  اختیاری و ویژه به مسیح توسط آنانی است که با وقف کامل خویش به خدا با کمال نیکویی و با هدایت روح القدس می باشد. چنین وقفی در عمل توسط شورای بشارتی توصیف شده.  

١٩٣ـ زندگی وقف شده چه  چیزی را  می تواند به ماموریت کلیسا تقدیم نماید؟

آنانی که زندگی خود را وقف میکنند به مفهوم کامل فداکاری به مسیح، گواهی دهنده برای برادران و خواهرانی هستند که امید به پادشاهی بهشتی دارند، بدین گونه در ماموریت کلیسا شرکت می کنند.
 

مطلب ادامه