image

Image

Image

Image

image

 

کثرت آیین های عبادی(آیین کلیسایی) و اتحاد راز

 

٢٤٧ـ  چرا راز مسیح در کلیسا با وجود کثرت سنتهای مختلف آیین های عبادی برگزار می شود؟

زیرا غنای راز مسیح چنان عمیق است که در هیچ سنت عبادی خاصی نمی توان آنرا بنحو کامل نشان داد. از همان ابتدا ، این ثروت در میان امتها، کلیسا ها، و فرهنگهای گوناگون، طرق متنوع و مکمل شگفت انگیزی را کشف نمود.

٢٤٨ـ معیار اطمینان اتحاد در میان این تکثر چیست؟

آن وفاداری به سنت رسولی است که مشارکت در ایمان و رازهای دریافت شده از رسولان یعنی پیوندی که تایید و مبنای تسلسل رسولی دارد. کلیسا جامع است، ازاینرو می تواند در اتحاد خود تمام فرهنگهای غنی و معتبر را ادغام کند.

٢٤٩ـ  آیا همه چیز در آیین عبادی تغییر ناپذیر است؟

در آیین عبادی خصوصا رازها، اجزایی هستند که تغییر ناپذیرند زیرا نهاد آنها الهی است و کلیسا محافظ پایدار آنها است. همچنین جزءهای تغییر پذیری وجود دارند که کلیسا دارای قدرت و در مواردی نیز وظیفه انطباق با فرهنگ مردم گوناگون دارد.

 

بخش دوم

راز های هفتگانه کلیسا


رازهای هفتگانه عبارتند از:


راز تعمید
راز تثبیت (تثبیت در تدیبر نجات)
راز قربانی مقدس
راز توبه
راز تدهین بیماران
راز درجات ( رتبه) مقدس
راز ازدواج


٢٥٠ـ  چگونه رازهای هفتگانه کلیسا تقسیم بندی شده اند؟

تقسیم بندی رازهای هفتگانه به مراتب : تشرف مسیحی ( تعمید، تثبیت و قربانی مقدس) ؛ رازهای شفا یافتن( توبه و تدهین بیماران )؛ رازهای ماموریت و خدمت مشارکتی (رتبه یا درجات مقدس و ازدواج). این رازها همه مراتب و اوقات مهم حیات مسیحی را فرا می گیرد. تمام این رازها جایگاه حیاتی خود را در قربانی مقدس پیدا می کنند. " تا به نها یت شان" (قدیس توما آکویناس).

 

فصل اول

رازهای تشرف مسیحی

 

٢٥١ـ تشرف به مسیحیت چگونه است؟

آیین تشرف مسیحی ـ تعمید، بنیان های هر حیات مسیحی را استقرار می بخشد. ایمانداران با تعمید ، دوباره متولد می شوند و با این آیین تایید و تقویت می شوند و سپس توسط قربانی مقدس غذای حیات جاودانه را دریافت می کنند.

راز تعمید

 

٢٥٢ـ نام اولین راز تشرف چیست؟


اصولاً آنرا تعمید می نامند زیرا مرکزیت برگذاری مراسم است. تعمید یافتن به معنای "فرو رفتن" در آب است. در آب فرو بردن فرد نماد تدفین در مرگ مسیح و رستاخیز با او به عنوان "مخلوق تازه" است ( دوم قرنتیان فصل ٥ آیه ١٧). این راز همچنین " تهذیب یا شستشو و بازیابی حیات مجدد در روح القدس " (تیطس فصل ٣ آیه ٥) و یا "نورانی شدن" نیز نامیده می شود زیرا شخص تعمید یافته "فرزند نور"(افسسیان فصل ٥ آیه ٨) می گردد.

٢٥٣ـ نشان تعمید در عهد قدیم چگونه است؟

تعمید در عهد عتیق به طرق مختلف نشان داده شده است: آب، نشانه منبع حیات و مرگ دیده شده،  در کشتی نوح که توسط آب نجات یافت، و با گذر از دریای سرخ قوم بنی اسرائیل را از بردگی در مصر آزاد ساخت، با عبور از رود اردن قوم بنی اسرائیل را به سرزمین وعده داده شده که نشانه تصویر زندگی ابدی است، وارد می­کند .

٢٥٤ـ پیش بینی های قبلی  توسط چه کسی به تحقق رسید؟

تمام پیش بینی های عهد قدیم در عیسی مسیح تحقق یافت. او زندگی عادی خود را بعد از اینکه در رود اردن به دست یحیای تعمید دهنده تعمید یافت آغاز کرد.  روی صلیب ، خون و آب ، نشانه های تعمید و قربانی مقدس از پهلوی شکافته اش جاری شد. بعد از رستاخیزش این ماموریت را برای شاگردانش داد: " پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید" (انجیل متی فصل ٢٨ آیه ١٩).


٢٥٥ـ انجام غسل تعمید توسط  کلیسا از کی و به چه کسی بوده است؟


از همان روزعید پنطیکاست (عید نزول روح القدس) ، کلیسا غسل تعمید را به هر کسی که به عیسی مسیح ایمان دارد انجام داده است.

٢٥٦ـ مراسم اصلی تعمید شامل چیست؟

مراسم اصلی راز تعمید عبارت است از فرو کردن داوطلب تعمید در آب و یا ریختن آب روی سر در حال بر زبان آوردن دعای (تثلیث) به نام پدر و پسر و روح القدس می باشد.

٢٥٧ـ چه کسی می تواند تعمید را دریافت کند؟

هر کسی که هنوز تعمید را دریافت نکرده می تواند آنرا در یافت کند.

٢٥٨ـ چرا کلیسا اطفال را تعمید می دهد؟

کلیسا اطفال را تعمید می دهد زیرا آنها با گناه اولیه متولد می شوند. آنها احتیاج دارند که از قدرت شرارت یا شیطان رهایی یافته و به قلمرو آزادی متعلق به فرزندان خدا آورده شوند.

٢٥٩ـ هر کسی در تعمید مستلزم چیست؟

هر کسی که  تعمید دریافت می کند مستلزم به اقرار قانون ایمان است.  این عمل شخصاً توسط فرد بالغ و یا اولیا ی نوزاد از طریق کلیسا صورت می گیرد. مسئولیت تعلیم برای دریافت عطیه خدا در تعمید و حفاظت آن به عهده پدر خوانده یا مادر خوانده همچنین کل جماعت ایمانداران است .

٢٦٠ـ چه کسی می تواند تعمید دهد؟

معمولاً اسقف و کشیش تعمید را اجرا می کنند. در کلیسای لاتین شماس انجیلی هم قادر به اجرای تعمید می باشد. در شرایط  ضروری هر کسی می تواند تعمید دهد به شرط این که نیت او همان نیت کلیسا باشد. انجام آن با  ریختن آب روی سر متقاضی در حال بر زبان آوردن دعای تثلیث می باشد: " من تو را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می دهم".

٢٦١ـ آیا غسل تعمید لازمهٌ نجات است؟

تعمید لازمه نجات همه آنانی که انجیل برایشان اعلان شده است و امکان در خواست این راز را داشته اند، می باشد.

٢٦٢ـ آیا امکان نجات بدون تعمید وجود دارد؟

از آنجایی که مسیح برای نجات همه ما جان داد، آنهایی میتوانند بدون تعمید نجات یابند که در راه ایمان جان میدهند (تعمید از خون).  نو آموزان تعالیم مسیحیت و تمام آنهایی که حتی بدون دانستن نام مسیح و کلیسا هنوز ( با الهام فیض ) صادقانه در جستجوی خدا و در راه تحقق اراده او تلاش می کنند می توانند نجات یابند (تعمید تمایل). در مورد اطفالی که بدون غسل تعمید می میرند، آیین کلیسا ما را به اعتماد به رحمت خدا برای نجات آنان فرا می خواند.

٢٦٣ـ  تاثیرات غسل تعمید چه هستند؟

غسل تعمید شامل بخشش گناه اولیه و تمام گناهان شخصی می شود . این با عث می شود که فرد تعمید شده در راز زندگی الهی تثلیث و از طریق فضل تقدیس شده شراکت کند، بخشش تقدیس کننده که فرد را با مسیح و به کلیسایش پیوند می دهد. در کهانت مسیح شریک می کند و اساس همدلی را با تمام مسیحیان ایجاد می کند. فدیه روح القدس وفضیلت الهی را عطا میکند. فرد تعمید شده همیشه متعلق به مسیح است. او با مُهر پاک نشدنی مسیح (سیرت) نشان شده است .

٢٦٤ـ مفهوم نام مسیحی گرفته شده هنگام تعمید چیست؟

آن نام مهم است چون خدا هر یک از ما را به نام می داند، بدین معنی که هر شخص منحصر بفرد است. یک مسیحی در هنگام تعمید گرفتن نام خود را در کلیسا دریافت می کند. آن نام باید ترجیحاً نام قدیس باشد که ممکن است سرمشق حرمت و پرهیزکاری و تعهد شفاعت او در برابر خدا باشد .

 

راز تثبیت (تشرف به مسیحیت)

 

٢٦٥ـ جایگاه راز تثبیت در نقشه الهی نجات چیست؟

در عهد عتیق پیامبران اعلان کردند که روح خداوند بروی مسیح موعود وتمامی مردم معتقد به او نازل خواهد شد. تمام زندگی و ماموریت عیسی در همدلی و صمیمیت کامل با روح القدس بود. شاگردان روح القدس را در زمان پنطیکاست (عید نزول روح القدس) در یافت کرده و اعلان کردند "  کارهای بزرگ خدا " (کتاب اعمال رسولان فصل ٢ آیه ١١). آنها با دست گذاری فدیه دریافت شده همان روح القدس را برای تعمید یافتگان جدید عطا کردند. در طی قرنها، کلیسا به زندگی توسط روح القدس و رساندن آن به فرزندانش ادامه داده است.

٢٦٦ـ چرا این راز را تثبیت و یا مسح نمودن می نامند؟

در کلیسای شرق آنرا "مسح" یا تدهین توسط روغن معطر (روغن تقد یس )"میرون" می نامند زیرا این آیین مراسم مسح عنوان (مسیحی) را به معنای ( مسح شده ) است و از آنجا ناشی می شود که خدا خود مسیح را با (روح القدس مسح نمود). راز تثبیت، هم تصدیق تعمید را می رساند و هم تقویت فیض تعمید.

٢٦٧ـ مراسم لازمه تصدیق چه است؟

مراسم لازمه تصدیق تدهین مقدس (روغن آمیخته با بلسان یا درخت گل حنا تقدیس شده  توسط  اسقف) است، که با روغن مالی پیشانی شخص تعمید یافته با روغن مقدس با بیان این سخنان " مُهرِ عطیهَ روح القدس را دریافت دار" . در کلیساهای شرق بیزانسی مراسم تدهین یا روغن مالی در سایر اعضای دیگر از بدن با بیان سخنان " مُهرِعطیه روح القدس " صورت می گیرد.

٢٦٨ـ تاثیر راز تصدیق چیست؟

تاثیر راز تصدیق فیض ویژه روح القدس همانند نزول آن بر رسولان است. این عطیه روح را تحت تاثیر ، شخصیت ماندگار و موجب رشد و تعمیق فیض تعمید می شود. دریافت کننده را عمیق تر در فرزندگانگی الهی، پیوند او را با مسیح و کلیسا محکم و نیروی تازه و عطایای روح القدس را در روح او افزایش و با قوت خاصی به ما کمک می کند که شاهد بر ایمان مسیحی باشیم.

٢٦٩ـ چه کسی می تواند این راز را دریافت کند؟

تنها کسانی که قبلاً تعمید گرفته اند می توانند آنرا فقط یک بار دریافت کنند.  برای دریاف آن بطور نافع و موثر ، دریافت کننده باید به نحو شایسته ای در پی کمک و یاری معنوی باشد.

٢٧٠ـ چه کسی راز تصدیق (تثبیت) را انجام می دهد.

مجری اصلی راز تصدیق اسقف است. با این روش فرد بالغ پذیرش ورود به پیوند کامل با کلیسا رسولی را ابراز می کند. در کلیسای شرق و در موارد خاصی در کلیسای غرب، اگر ضرورت ایجاب کند، اسقف ها که جانشینان رسولان هستند اختیار اجرای این آیین را به کشیشی که توسط خود اسقف دست گذاری شده است وا گذار می نمایند.

ادامه