image

Image

Image

Image

image

 

بخش اول
دعوت از انسان: زندگی در روح

 

٣٥٧- زندگی معنوی یک مسیحی چگونه مقید به ایمان و آیین فیض بخش است؟

آنچه قانون ایمان بدان اعتراف میکند و آیین های فیض بخش آن را ارائه میکنند. در حقیقت، از طریق آنها ایمانداران فضل وبخشش مسیح و هدیه روح القدس را که به آنها توانایی زندگی جدید همچون فرزندان خدا در مسیح از طریق ایمان ،میدهد دریافت می کند.

" ای مسیحی به کرامت خود پی ببر." (قدیس لییوی کبیر)

 

فصل اول
هویت شخص انسان
انسان تصویر / صورت خدا

 

٣٥٨- ریشه هویت انسان از چیست؟

ریشه هویت شخص انسان در خلقت او به صورت و شباهت خدا می باشد. اعطا شده با یک روح معنوی و فنا ناپذیر، در هوشمندی و با اراده ای آزاد، شخص انسان به عنوان فرزند خوانده خدا در جسم و روح برای سعادت ابدی دعوت شده است.

 

دعوت ما به سعادت

٣٥٩- ما چگونه به سعادت می رسیم؟

سعادت ما در فیضلت بخشش مسیح  که موجب شراکت در زندگی الهی است، بدست می­آید.
مسیح در انجیل به پیروانش سعادت جاودانی را که به نیک بختی ابدی می انجامد نشان می دهد. « خوشابحال ها» (متی5: 1 تا 12)
رحمت مسیح درهر فردی که وجدان درست را پیروی می کند، جویای محبت و نیکی است و از شرارت اجتناب می کند، عمل می کند
.

٣٦٠- چرا خوشابحال ها برای ما اهمیت دارند؟

خوشابحال ها در قلب موعظه مسیح و وعده هایی که خدا از زمان ابراهیم داده است یادآور می­گردند وآنها را تحقق می بخشند. خوشابحال ها سیمای مسیح را ترسیم میکنند و زندگی اصیل مسیحی راتوصیف میکنند. آنها هدف نهایی فعالیت انسان، که نیک بختی ابدی است را برملا می کند.

٣٦١- رابطه بین خوشابحال ها و تمایل ما برای خوشبختی چیست؟

پاسخ گوی میل طبیعی به وعده های سعادت خوشبختی هستند که خدا در قلب انسان برای جذب ما به خودش جای داده است. و تنها خدا می تواند این تمایل را اقناع کند.

٣٦٢- نیکبختی جاودانی چیست؟

نیک بختی جاودانی بصیرت خدا در زندگی ابدی است که ما بطور کامل " در الوهیت خدا شریک و سهیم شویم" (نامه دوم پطرس رسول فصل اول آیه ٤)، و به جلال مسیح و شادمانی زندگی تثلیثی وارد شویم. این شادمانی از درک و قوای آدمی فراتر است. این وعده سعادت، موهبت فوق طبیعی وهدیه بلا عوض از خدا نشئت می گیرد و ما را به نیک بختی الهی ترغیب می کند. وعده شادمانی داده شده ما را با انتخاب راه های قطعی ای مواجهه می کنند که مربوط به نعمت های زمینی است آنها قلب های ما را می پالایند تا به ما بیاموزند خدا را بیش از هر چیز دوست بداریم.

 

آزادی انسان

 

٣٦٣- آزادی چیست؟

آزادی قدرتی خدا دادی برای عمل کردن و نکردن است، برای انجام دادن این وآن، و انجام دادن عمل آگاهانه با مسولیت خود شخص. آزادی بدرستی بیانگرویژگی های اعمال انسانی است. هر چه بیشتر اعمال خوب انجام شود، آزادتر می شود. آزادی آنگاه به کمال مناسب خود میرسد که به سوی خدا، والاترین نیکی و سعادت جاودانی سوق داده شود. آزادی همچنین به امکان انتخاب بین خوب و شرارت هم دلالت می کند. انتخاب شرارت سو استفاده از آزادی می باشد و به بردگی از گناه می انجامد.

٣٦٤- رابطه بین آزادی و مسولیت پذیری چیست؟

آزادی سبب  می شود که آدمی، تا آنجایی که اعمالش ارادی هستند مسئول اعمال خویش نیز باشد. جهل، غفلت، اکراه، ترس، عادت، دل بستگی های شدید می توانند قابلیت اسناد و مسئولیت در قبال یک عمل را کاهش دهند یا حتی رفع کنند.

٣٦٥- چرا هرکس حق بکارگیری آزادی را دارد؟

حق بکار گیری آزادی متعلق به همه است زیرا ازهویت شخص انسان جدا ناپذیر است. بنابراین همیشه باید به این حق احترام قائل شد، خصوصا در امور معنوی و مذهبی، و باید به رسمیت شناخته شده و توسط مقامات مدنی مجازدر محدوده منافع مشترک و نظم عمومی حفاظت شود.

٣٦٦- آزادی انسان چه جایی در نقشه رستگاری دارد؟

زادی ما به دلیل گناه اولیه تضعیف شده. تضعیف آن با گناه مکررشدید تر شده است. در هر صورت، مسیح، ما را آزاد کرد " آری ما آزادیم" (غلاطیان فصل ٥ آیه ١). با مرحمت او، با هدایت روح القدس ما را در آزادی معنوی پرورش می دهد تا ما را در کار خویش در کلیسا و جهان همکاران آزاد خود قرار دهد.

٣٦٧- منابع معنوی اعمال انسان چه هستند؟

معنویات اعمال انسان وابسته به سه منبع هستند: موضوع انتخاب شده، آشکارا خوب و درست؛ هدف قصد شده یا نیت کسی که عمل می کند، یعنی نیت در اختیار فاعل فعل است؛ و شرایط ناظر به عمل، که شامل پیامد آن است.

٣٦٨- چه موقع یک عمل اخلاقا خوب است؟

عملی اخلاقا خوب است که موضوع، هدف و اوضاع و احوال آن همه خوب باشند. یک موضوع انتخاب شده بخودی خود می تواند عملی را بطور کامل تباه کند، حتی اگر نیت آن خوب باشد. مجاز یا روا نیست که با انجام شرارت کسب نتیجه خوب امکان پذیر باشد. سرانجام شرعمل را فاسد می کند، حتی اگر که نیت بخودی خود خوب باشد. به عبارت دیگر، ،اگر نیت سرانجام خوب داشته باشد اما شر باشد، عمل را خوب نمی کند، از جایی که هدف وسیله را توجیه نمی کند. شرایط می توانند مسئولیت کسی که عملی را انجام می دهد افزوده و یا کاهش دهد، نمی توانند کیفیت اخلاقی اعمال را عوض کنند. آنها قادر نیستندهرگز یک عملی که بخودی خود شراست را خوب بسازد.

٣٦٩- آیا اعمالی وجود دارند که همیشه نا روا هستند؟

اعمالی هستند که، بخودی خود همیشه به دلیل مقصود  ناروا هستند (برای مثال، توهین به مقدسات، جنایت، زنا). انتخاب چنین اعمالی مستلزم یک اختلال اراده است چنانکه هرگز با توسل به اثرات خوب نمی توان حاصل خوب را دریک شر اخلاقی انتظار و توجیه کرد.

 

اخلاقیات تمایلات

٣٧٠- تمایلات چه هستند؟

تمایلات احساسات ، هیجانات یا حرکات میل و رغبت ذاتی وطبیعی روان انسانی هستندکه تمایل یک شخص را در انجام دادن و یا انجام ندادن عملی از نظرهر آنچه که تصور نیکی و یا شرات موجب میشوند. تمایلات اساسی عبارتند از، محبت و نفرت، تمایل و ترس، غمگینی، شادمانی، و عصبانیت هستند. سردسته همه محبت است که توسط جاذبه های نیک کشیده میشود. میتوان تنهاهر آنچه که خوب است دوست داشت، خوب یا آشکار.

٣٧١- آیا تمایلت اخلاقاً خوب یا بد هستند؟

تمایلات تا جایی که حرکات معقول میل و رقبت هستند بخودی خود نه خوب و نه بد می باشند، خوب هستند اگر به انجام یک عمل خوب کمک کرده باشد وبرعکس آن شرهستند . آنها می توانند به عنوان فضائل به کار گرفته شوند و یا بوسیله رذایل منحرف شده باشند .

 

وجدان اخلاقی

٣٧٢- وجدان اخلاقی چیست؟

وجدان اخلاقی، در قلب فرد است، یک قضاوت عقلانی است که در زمان مناسب به انجام کار خوب فرمان می­دهد و از شر اجتناب ورزد. با تقدیر از وجدان اخلاقی است که فرد کیفیت اخلاقی یک عملی که باید انجام شود و یا از قبل انجام داده شده را درک می­کند، و به اواجازه پذیرش مسئولیت عملش را می دهد. وقتی که به وجدان اخلاقی توجه شود، فرد محتاط قادر به شنیدن صدای خدایی که با او صحبت می کند خواهد بود.

٣٧٣- شأن ومنزلت شخص انسان چه دلالتی بر وجدان اخلاقی می کند؟

شأن  یک انسان نیازمند درستی و عدالت وجدان اخلاقی است (بدین معنی که در توافق با آنچه که عدالت و نیکی است و استوار بر دلیل و حکمت خدا باشد). بخاطر همین شأن و منزلت شخصی ، هیچ کس نباید با اجبار وخلاف وجدان عمل کند؛ همچنین باید در محدوده منافع خوب مشترک باشد، مانع از عملکردن در این رابطه شد، خصوصاً درمسائل مذهبی.

٣٧٤- وجدان اخلاقی چگونه به درستی و حقیقت شکل گرفته است؟

وجدان اخلاقی راست و حقیقی توسط آموزش وجذب کلام خدا و تعالیم کلیسا شکل گرفته است. توسط فدیه روح القس حمایت شده و از نصیحت خردمندان کمک گرفته شده است. دعا و آزمون وجدان می تواند به شکل گیری اخلاق فرد کمک کند.

٣٧٥- وجدان چه قواعدی را باید همیشه دنبال کند؟

سه قاعده عمومی عبارتند از: ١-هرگز نمی شود شری انجام داد و نتیجه خوب از آن گرفت؛ ٢- قانون طلایی، "آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید" (انجیل متی فصل ٧ آیه ١٢)؛ ٣- نیکوکاری همیشه از طریق احترام و توجه شخص به همسایه یاهم نوعش و وجدان او ادامه می یابد، با اینکه این بدان معنا نیست که پذیرفتن چیزی خوب که مفعول شراست روا باشد.

٣٧٦- آیا وجدان اخلاقی می تواند قضاوت نادرست بکند؟

یک فرد باید همیشه مطیع قضاوت خاص وجدان خودش باشد ولی او میتواند به دلایلی که ممکن است همیشه او را ازگناه فردی معاف کند قضاوت نادرست بکند. در هر صورت، یک عمل شیطانی مرتکب شده بدلیل جهل غیر ارادی انتساب به شخص نیست، حتی اگر چه عمل مفعول شر باقی بماند. بنابراین فرد باید برای اصلاح اشتباهات وجدان اخلاقی تلاش کند.

 

فضایل

٣٧٧- فضیلت چیست؟

فضیلت گرایش مدام و راسخ به انجام دادن خوبی است، " هدف فضایل زندگی شبیه خدا شدن است" (قدیس گریگوری اهل نیسا). هم فضایل انسانی و فضایل علوم الهی وجود دارند.

٣٧٨- فضایل انسانی چه هستند؟

فضایل انسانی، شیوه های راسخ، گرایش های پایدار، کمالات معمول عقل و اراده که حاکم بر اعمال ما هستند و تمایلات ما را نظم می بخشند و رفتار ما را مطابق با عقل و ایمان هدایت می کنند. آنها بدست آمده از تجدید و تقویت رفتار های نیکو و فیض الهی هستند.

٣٧٩- پایه و اساس فضایل انسان چه هستند؟

پایه و اساس فضایل انسان فضیلت های اصلی هستند، که سر دسته سایر فضایلی بوده که منوط به فضایل زندگی هستند. فضایل اصلی عبارتند از : ملاحظه، عدالت، شکیبایی، و اعتدال.

٣٨٠- ملاحظه یعنی چه؟

ملاحظه یعنی معزول کردن دلیل و تشخیص خیر واقعی در هر شرایطی برای انتخاب وسیله درست برای دست یابی به آن است. ملاحظه با اشاره به قاعده و میزان آنها، راهنمای سایر فضایل می شود.

٣٨١- عدالت چیست؟

عدالت عبارت است از اراده محکم و ثابت به دادن خواست بر حق دیگران باشد. عدالت نسبت به خدا را "فظیلت مذهبی" می نامند.

٣٨٢- شکیبایی چیست؟

شکیبایی قاطعیت در مشکلات و مداومت در تعقیب خیر را تضمین می کند. شکیبایی حتی امکان توانایی به از خود گذ شتگی زندگی خود فرد را برای عدالت واقعی را موجب می شود.

٣٨٣- اعتدال چیست؟

اعتدال جاذبه لذت ها را تعدیل می دهد، تسلط اراده برغرایز را تضمین می کند وموجب تعادل در استفاده امیال خلق شده می شود.

٣٨٤- فضایل الهی چه هستند؟

منشأ فضایل الهی و انگیزه و موضوع آنها به خود خدا مرتبط می باشند. برانگیخته وتقدیس شده توسط  رحمت، زندگی کردن فضایل الهی را در پیوند با تثلیث مقدس ،آماده می کند. آنها شالوده و قدرت بخشنده ی اصلی هستند که به مسیحیان توانایی فعالیت اخلاقی و زندگی بخش فضایل انسانی می دهند. آنها وثیقه حال و عمل روح در قوه ذهنی انسان هستند.

٣٨٥- فضایل الهی شامل چه هستند؟

آنها شامل: ایمان، امید، و محبت هستند.

٣٨٦- فضیلت ایمان چیست؟

ایمان فضیلت الهی است که ما به خدا و هر آنچه که او به ما آشکار کرده است باور داریم و نیزآنچه کلیسا برای اعتقاد ما در نظر می گیرد زیرا خدا خود حقیقت است. بوسیله ایمان انسان آزادانه خودش را وقف خدا می کند، بنا بر این ایماندار در جسجوی شناخت و انجام خواست خدا است زیرا "ایمانی که به محبت عمل می کند" (غلاطیان فصل ٥ آیه ٦).

٣٨٧- امید چیست؟

امید فضیلتی الهی است که ما  به واسطه ی آن تمایل و انتظار زندگی ابدی  را از خدا برای سعادت خویش طلب می کنیم، با اعتماد به وعده های مسیح توکل می کنیم و به کمک رحمت روح القدس با استقامت و شایستگی به آن  تا پایان زندگی زمینی خود هستیم.

٣٨٨- محبت چیست؟

محبت فضیلتی الهی است که به واسطهً آن خدا را بالاتر از هر چیز دیگر و همسایه را چون خودمان بخاطر محبت خدا دوست میداریم. عیسی محبت را فرمان جدید " تکامل قانون"  قرار می دهد. زیرا محبت همه چیز را به هم می پیوندد و تکمیل می کند" (کتاب کولسیان فصل ٣ آیه ١٤) و بنیان فضیلت های دیگر است که زندگی بخش، الهام بخش، و نظم است. بدون محبت "من هیچ هستم" و "هیچ سودی عاید من نخواهد شد" (کتاب اول قرنتیان فصل ١٣ آیه ١-٣).

٣٨٩- موهبت ها یا فدیه های روح القدس چه می باشند؟

آنها تدبیرهای پایداری هستند که ما را مطیع و پیرو الهامات الهی می کنند. موهبات هفتگانه روح القدس عبارتند از: حکمت، عقل، اندرز، شکیبایی، دانش، پرهیزگاری، و ترس از خداوند.

٣٩٠- ثمرات روح القدس چه می باشند؟

ثمرات روح القدس کمالاتی هستند که در ما به عنوان اولین نوبرهای جلال ابدی شکل می گیرند. لیست دوازده ثمره در آداب و رسوم کلیسا عبارتند از: محبت، شادی، آرامش، برد باری، مهربانی، خیر خواهی، وفاداری، فروتنی، سخاوتمندی، ملاطفت، خویشتن داری، و پاکدامنی.(کتاب غلاطیان فصل ٥ آیه ٢٢-٢٣ نسخه لاتین قدیم).

ادامه