image

Image

Image

Image

image

 

 

گناه

٣٩١-پذیرش رحمت خدا مستلزم چه چیزی است؟

پذیرش رحمت خدا مستلزم اقرار به اشتباهات و توبه گناهان ما است. خدا خود با کلام و روح خود از گناهان ما گذ شت و حقیقت وجدان و امید به بخشش را عطا کرد.

٣٩٢- گناه چیست؟

گناه "یک لغت و یک عمل یا گرایش به ضدیت با قانون ابدی است" (قدیس آگوستین). با سرپیچی ازمحبت خدا توهینی به خدا است. طبیعت انسان را جریح دارو به همبستگی اوصد مه می رساند. مسیح در مصایب خود آشکارا به اهمیت غلبه بر گناه با رحمت خویش تاکید کرد.

٣٩٣- آیا گونه های مختلف گناه وجود دارد؟

گناهان بسیار متنوع هستند. آنها را بر طبق موضوعشان و یا فضایل شان و یا از فرامینی که سرپیچی می کنند تشخیص داد. آنها می توانند مستقیماً مربوط به خدا، همسایه، و یا خودمان باشند. آنهاهمچنین می توانند به گناهان افکار، کلمات، عملکرد و یا غفلت تقسیم کرد.

٣٩٤- گناهان را چگونه می توان بر حسب سنگینی و یا جدیت شان تشخیص داد؟

آنها را می توان بین مهلک و قابل اغماض تشخیص داد.

٣٩٥- چه موقع فرد مرتکب گناه مهلک می شود؟

فردی مرتکب گناه کشنده می شود که هم زمان: آگاهی کامل، رضایت عمدی، ماهیت خطرناک در انجام آن شامل باشند. این گناه موجب از بین بردن نیکوکاری درما، محرومیت از فضل تقدیس می­گردد، و اگرتوبه نشده باشد، ما را به مرگ جهنمی سوق می دهد. به روش معمول با استفاده از فضایل راز تعمید وراز توبه و اعتراف طلب بخشایش یا مصالحه بخشیده شود.

٣٩٦- چه موقع فرد مرتکب گناه قابل اغماض می شود؟

گناه قابل اغماض اساساً با گناه مهلک متفاوت است، وقتی است که ماهیت گناه جدیت کمتری دارد و یا حتی اگر به همان سنگینی باشد، ولی از روی نا آگاهی کامل و یا بدون رضایت کامل صورت گیرد. گناه قابل اغماض پیمان با خدا را نقض نمی کند ولی موجب ضعیف شدن نیکوکاری و بطور بارز بیانگرعلاقه ای نابسامان به مخلوقات نیکو است. این گناه مانع پیشرفت روح در بکارگیری فضایل و عمل اخلاقی نیکو است. سزای این گناه، مجازات موقت است.

٣٩٧- گناه چگونه تکثیر می شود.

گناه، ایجاد تمایل به گناه میکند؛ با تکرارهمان اعمال باعث فثق و فجورهمیشگی به گناه می شود.

٣٩٨- رذایل چه هستند؟

رذایل برعکس فضایل هستند. آنها عادتهای انحرافی هستند که وجدان را تاریک و فرد را به شرارت سوق می دهند.
رذایل را می توان به هفت گناه اصلی ربط داد که عبارتند از: غرور، زیاده خواهی، حسادت، خشم، شهوت، شکم پرستی، و کاهلی و یا رخوت
.

٣٩٩- آیا ما مسئولیتی در قبال گناهان انجام شده به توسط دیگران داریم.

هنگامی مسئول هستیم که با آنها مشارکت مجرمانه داشته باشیم.

٤٠٠- ساختار گناه چیست؟

ساختارهای گناه موقعیت هاو نهادهای اجتماعی ایهستند که با قانون الاهی در تضاد هستند. آنها حاصل و معلول گناه هان شخصی هستند.

 

فصل دوم
اجتماع انسانی
فرد و جامعه

 

٤٠١- بعّد اجتماعی انسان شامل چه است؟

همه ما به سعادت الهی دعوت شده ایم، جزء ضروری طبیعت و پیشه انسان بعُد اجتماعی او است. در واقع، همگان به همان طبیعت خود خدا دعوت شده ایم. شباهت مشخصی بین صمیمیت و همدلی افراد الهی و برادری مردمی که بین خود در راستی و محبت ایجاد می کنند وجود دارد. محبت به همسایه از عشق به خدا جدا پذیر نیست.

٤٠٢- ارتباط بین فرد و جامعه چیست؟

انسان شخص که باید موضوع وغایت نهادهای اجتماعی و مبنا ی اصل است و باید چنین باشد. جوامع خاص، همچون خانواده و جامعه مدنی، برای شخص انسان ضروری هستند. همچنین کمک سایر انجمنها در سطح ملی و بین المللی با احترام به اصل متممی را باید تشویق کرد.

٤٠٣- اصل متممی یا اختیار تصمیم گیری فردی چیست؟

اصل متممی استناد به این می کند که اجتماع دارای مقام بالاتر نباید مسائل مرتبط  با  زندگی داخلی اجتماع ضعیف تر را پایمال کند و آنرا فاقد صلاحیت بداند. بلکه بر عکس در صورت نیاز از آن حمایت کند.

٤٠٤- چه چیز دیگری برای یک جامعه اصیل انسانی مورد نیاز است؟

جامعه اصیل انسانی نیاز به احترام برای عدالت، حق والای ارزشها، و تبعیت از بعُد اصولی مادی وغریزی فردی و روحانی قائل شود. بخصوص وقتی که گناه وضعیت اجتماعی را منحرف کرده باشد رحمت خدا جهت تغییر قلبها و دستیابی عدالت اجتماعی لازم است که میتواند حقیقتاً در خدمت هر فرد و همگان موثر باشد دعوت بعمل آورد. مستلزم بودن نیکوکاری، والاترین حکم جامعه و امکان عملی کردن عدالت است،.

 

مشارکت در زندگی اجتماعی


٤٠٥- بنیان قدرت حاکمیت اجتماعی چیست؟

هر جامعه انسانی نیازمند اختیارات قانونی است که درشرکت کردن و ایجاد نظم برای تحقق منافع مشترک بکار گیرد. بنیان چنین اختیاری در طبیعت انسان است زیرا مطابق با نظم برقرار شده توسط خدا می باشد.

٤٠٦- چه موقع حکومت قانوناً اجرا می­گردد؟

حکومت هنگامی قانونی است که اعمالش برای منافع مشترک جامعه و با استفاده از ابزارهای مشروع واخلاقی برای رسیدن به اهدافش عمل کند. بنا بر این، رژیم های سیاسی باید توسط تصمیم شهروندان خود بصورت آزادانه تعیین شوند. آنها باید به اصل "حاکمیت قانون" ، و نه خواست خودسرانه بعضی ها بصورت مستقل احترام قائل شد. قوانین ناعادلانه و اقدامات خلاف نظم اخلاقی ملزم بر وجدان نیستند.

٤٠٧- منافع مشترک چیست؟

منافع مشترک یعنی مجموع همه آن شرایط زندگی اجتماعی که به مردم ، همچون گروه ها و افراد اجازه رسیدن به رضایت خاطر خود را بطور مناسب بدهد.

٤٠٨- چه چیزی مشمول منافع مشترک است؟

منافع مشترک شامل : احترام به حقوق اساسی اشخاص و مراقبت از آن، توسعه منافع روحی و مادی افراد و جامعه، امنیت و آرامش همگان است.

٤٠٩- در کجا می توان کامل ترین منافع مشترک تحقق یافته را پیدا کرد؟

کامل ترین منافع مشترک در اجتماع سیاسی ای است که ازمنافع آن پشتیبانی  کرده  آنرا ترویج دهند مخصوصاً در میان شهروندانشان و گروه های واسطه، با در نظر گرفتن بطورجامع برای کل خانواده بشر.

٤١٠- چگونه مشارکت کردن فرد درمنافع مشترک تاثیر گذار است؟

تمام مردها و زنان مطابق با جایگاه و سهم خود درجامعه با شراکت واحترام به قوانین درترویج منافع مشترک سهیم هستند، با دراختیار گرفتن مسئولیت خویش همچون مراقبت از خانواده وتعهد نسبت به محیط کارنقش خود را ایفا می کنند. شهروندان همچنین باید فعالانه در زندگی اجتماعی تا آنجا که ممکن است شراکت کنند.

 

عدالت اجتماعی

 

٤١١- جامعه چگونه عدالت اجتماعی را تضمین می کند؟


تضمین عدالت اجتماعی جامعه با فراهم کردن ومحترم شمردن کرامت و حقوق مناسب فردی که هدف نهایی خود جامعه است برقرار می شود. از این گذشته، جامعه در پی کسب عدالت اجتماعی است، که مرتبط به منافع مشترک و بکارگیری اختیارات خود است. جامعه نیزبا فراهم کردن شرایطی که به افراد و انجمن ها اجازه کسب حقوقشان را بدهد تامین کننده عدالت اجتماعی است .

٤١٢- اساس برابری انسان به چه چیزی استوار است؟

از آنجایی که همگان به تصویرخدای یکتا آفریده شده اند اساساً دارای کرامت و حقوق برابرهستند، موهبت بخشیده شده به آنها بطور یکسان آنانرا که دارای نفس ناطقه، طبیعت یکسان، ودرمسیح کسی که یگانه منجی بشریت است به همان سعادت الهی دعوت شده اند.

٤١٣- دیدگاه ما نسبت به نابرابری اجتماعی چگونه است؟

نابرابریهای اجتماعی واقتصادی مملو از گناه هستند که بر میلیونها انسان تاثیر گذارند. این نابرابری ها بوضوح در تضاد با انجیل ، با کرامت افراد، و صلح هستند. هرچند، تفاوتها در میان مردم به عوامل مختلف وجود دارند که در طرح خدا وارد می­شوند. در حقیقت، اراده خدا بر این است که هر کس آنچه را که نیاز دارد، از دیگران بدست آورد و آنانی که از استعدادهای ویژه ای بهره مند هستند، منافع آنرا با آنانی که به استعدادها نیازمند هستند تقسیم کنند. این تفاوتها افراد را تشویق و حتی غالباً ملزوم به سخاوتمندی، مهربانی و تقسیم منافع می کند. آنها موجب غنای متقابل فرهنگها می شوند.

٤١٤-  چگونه همبستگی انسانی آشکار شده است؟

سرچشمه همبستگی از انسان و اخوت مسیحی است، در وحله نخست بوسیله توضیع عادلانه خوبیها، پرداخت منصفانه مزد، و جانفشانی برای نظم اجتماعی بیشترآشکار شده است. فضیلت همبستگی در خیریات معنوی ایمان نیز مشترک است که حتی فراتر از به اشتراک گذاشتن منافع مادی است .

 

فصل سوم
رستگاری خدا: قانون و بخشش
قانون اخلاقی

 

٤١٥- قانون اخلاقی چیست؟

قانون اخلاقی ، حکمت الهی است. بیان کننده راه ها و احکامی است که به سعادت وعده داده شده هدایت و راهنمایی می کند ومانع پیمودن راه هایی می شود که به دوری از خدا می انجامد .

٤١٦- قانون طبیعی اخلاقی متشکل از چه می باشد.

قانون طبیعی توسط خالق در قلب هر فرد در مشارکت حکمت و نیکی خدا نوشته شده است. این قانون بیان شعور اولیه اخلاق است که فرد را به تأمل بر تشخیص برهان خوب و بد هدایت می­کند. آن تغییر ناپذیر و جهان شمول است و اساس وظیفه و اصول حقوق فردی همچنین کسانی که در جامعه انسانی و قانون مدنی هستند را تعیین میکند.

٤١٧- آیا همه چنین قانونی را دریافته اند؟

به دلیل گناه قانون طبیعی اخلاقی همیشه توسط همگان به یکسان و وضوح قابل تشخیص و درک آنی قرار نمی گیرد.

 

به همین دلیل خدا "بروی لوحه ها قانونی را نوشت که بشر نتوانست در قلب خود بخواند." (قدیس آگوستین)

 

٤١٨- رابطه بین قانون طبیعی و شریعت قدیم چیست؟

شریعت قدیم نخستین مرحله مکاشفه قانون است. بیان کننده حقایق متعددی است که بطور طبیعی در دسترس عقل هستند که در پیمان نجات بیان و تایید شده اند. رهنمودهای اخلاقی آنها که در احکام دهگانه موسی (ده فرمان) خلاصه شده اند، پایه های تمایل انسان در ممانعت از آنچه که در تضاد با محبت خدا و همسایگان، و تجویز هر آنچه که ضروری است را بنا کرده است.

٤١٩- شریعت عهدعتیق چه جایگاهی در نقشه نجات دارد؟

شریعت عهد عتیق به فرد اجازه دسترسی به حقایق همراه با دلیل می دهد، آنچه باید و نباید انجام داد را نشان داد ، مهمتر از همه، همانند یک مربی عاقل، فرد را آماده ومستعد برای تغییر در قبول کردن انجیل می کند. بهر حال، در ضمن مقدس، روحانی و خوب بودن، عهد عتیق هنوز ناتمام بود زیرا بخودی خود قدرت ومرحمت روح برای رعایت آن داده نمیشود.

٤٢٠- قانون جدید یا عهد جدید انجیل چیست؟

قانون جدید یا عهد جدید انجیل، اعلان شده و به تحقق پیوسته توسط مسیح، که به صورت طبیعی آشکار شد و پٌری یا کمال و خاتمه قانون الهی است. فرمان الهی درمحبت کردن به خدا وهمسایه و به همدیگر خلاصه شده است چنانچه مسیح ما را دوست میدارد.
همچنین یک واقعیت درونی است: مرحمت روح القدس چنین محبتی را امکان پذیر می سازد. آن "قانون آزادی" .( رساله یعقوب 1: 25)چون ما را خود بخود به عمل نیکوکاری سوق داده برمی انگیزد
.

" پیمان یا عهد جدید همان مرحمت روح القدس است که به ایمانداران به مسیح داده شده است." (قدیس توما آکویناس)

٤٢١- کجا فرد می تواند عهد جدید را پیدا بکند؟

عهد جدید را می توان در تمامی زندگی و موعظه مسیح و تعالیم اخلاقی رسولان مسیح پیدا کرد. موعظه بروی کوه بیان اصلی آن است


ادامه