image

Image

Image

Image

image

 

مرحمت و عادل شمردگی

 

٤٢٢- مفهوم عادل شمردگی چیست؟

عادل شمردگی عالی ترین عمل محبت خدا است.عمل پراز رحمت و مجانی داده شده توسط خدا است که گناهان ما را می زداید، تمام وجودمان را مقدس و عادل می سازد. با استفاده از بخشش روح القدس که درهنگام غسل تعمید به ما داده شده ما را سزاوار مصایب مسیح کرده است. توجیه آغاز پاسخ انسان، همان ایمان به مسیح و همکاری با بخشش روح القدس می باشد. 

٤٢٣- بخشش چیست و چه چیزی را توجیه می کند؟

آن فیض فدیهً بلاعوضی است که خدا به ما می دهد تا ما را در زندگی تثلیثی خود شریک بسازد، تا ما قادرباشیم در محبت او عمل کنیم. آنرا فیض همیشگی، تقدیسگر و یا فضل خدا شناختن می نامند چون ما را تقدیس کرده رخت خدا بودن میپوشاند. مافوق طبیعت است زیرا تماماّ وابسته به ابتکار عمل بلاعوض خدا است که فراتر ازتواناییهای قوه درک و قدرت انسان است. بنا براین ماورای تجربه ما می باشد.

٤٢٤- انوع دیگربخشش ها چه هستند؟

علاوه بربخشش همیشگی، مرحمتهای حقیقی (عطیه برای شرایط خاص و ویژه)، فیض مرحمت (عطایای مناسب به هر یک از فیض ها)، فیض های ویژه یاعطایای الهی (فدیه هایی هستند که برای صلاح همگانی کلیسا در نظر گرفته شده اند) که در میان آنها فیض مرجعیت کلیسا که با بکار گیری خدمات کلیسایی و مسوًلیتهای زندگی همراه است.

٤٢٥- رابطه بین شفقت و آزادی انسان چیست؟

با پیش بکار بودن شفقت خدا، موجب آگاهی بخشیدن، فراهم ساختن و انگیزه بخشیدن پاسخ آزادانهٌ  ا نسا ن می شود. شفقت به آرزوهای عمیق آزادی انسان پاسخ می دهد، دعوت به مشارکت میکند، و منجر به آزادی در جهت کمال آن می شود.

٤٢٦- شایستگی چیست؟

بطور کلی شایستگی اشاره به پاداش انجام یک عمل خوب می کند. در رابطه با خدا، ما هیچ حق مطلقی برای شایستگی نداریم، زیرا همه چیز را از او به رایگان در یافت کرده ایم. بهر حال، خدا امکان حاصل کردن شایستگی را از طریق اتحاد در محبت مسیح، به ما می دهد، کسی که سرچشمه شایستگی ما در حضور خدا است. بنا براین شایستگی برای کار خوب، باید به اولویت مرحمت خدا و سپس به اراده آزاد انسان منسوب شود.

٤٢٧- ما به چه چیزهایی می توانیم  شایستگی داشته باشیم؟

به کمک روح القدس برای خود و دیگران ما می توانیم شایسته فیضی شویم که برای تقدیس ما ، ازدیاد فیض و برای نیل به زندگی ابدی لازم است. حتی منافع روزمره دنیوی، مناسب ما، بنا بر نقشه خدا می توانند شایسته باشند. در هر صورت هیچکس نمی تواند شایسته رحمت یا فیض آغازین که درآغاز تحول درونی عطا می شود باشد.

٤٢٨- آیا همگان به تقدس مسیحی دعوت شده اند؟

تمام ایمانداران به قداست مسیحی دعوت شده اند. این پُری زندگی مسیحی است و کمال نیکوکاری آن توسط اتحاد صمیمی با مسیح و در او، با تثلیث مقدس آورده شده است. مرحله قدوسیت مسیحی از طریق راه صلیب عبور می کند و داوری آن دررستاخیز نهایی تکمیل خواهد شد که در آن خدا تمام و کمال خواهد بود.


کلیسا مادر و معلم

٤٢٩- کلیسا چگونه زندگی اخلاقی مسیحی را پرورش می دهد؟

کلیسا جماعتی مسیحی است که کلام خدا ، تعالیم "قانون مسیح" (غلاتیان فصل ٦ آیه ٢)، و فیض آیین های فیض بخش را دریافت میکند. مسیحیان در راز قربانی مقدس مسیح بگونه ای که زندگی اخلاقی آنان یک عمل عبادی روحانی است متحد هستند همچنین با آموختن و سرمشق گرفتن آنها از مریم باکره مقدس و زندگی قدیسان.

٤٣٠- چرا مرجعیت کلیسا در حوزهً اخلاقی عمل می کند؟

این وظیفهً مرجعیت کلیسا است که به بشارت باور به ایمان و در بکارگیری آن در زندگی بپردازد. این وظیفه حتی به احکام خاص قانون طبیعت گسترش می یابد زیرا مراعات کردن آنها لازمه رستگاری هستند.

٤٣١- مقاصد احکام کلیسا چه می باشند؟

هدف احکام پنجگانه کلیسا برای تضمین دادن به شخص ایماندار درحداقل وفاداری ضروری به روح دعا کردن، بجا آوردن احکام عبادی زندگی ، تعهد اخلاقی و رشد در محبت خدا و همسایه است.

٤٣٢- احکام کلیسا چه هستند؟

آنها عبارتند از:

١- تعهد درحضور به هم رساندن مراسم قربانی مقدس روز یکشنبه و سایر ایام مقدس و خودداری کردن از کارکردن یا فعالیت هایی که مانع مقدس شمردن آن روزها می شوند.
٢- اعتراف کردن به گناه هان ودریافت آیین مقدس مصالحه یا آشتی حد اقل یک بار در سال.
٣- دریافت قربانی مقدس لااقل در فصل عید قیام مسیح.
٤- پرهیز کردن از خوردن گوشت و رعایت کردن ایام روزه مقرر شده توسط کلیسا.
٥- کمک کردن به نیازهای مادی کلیسا، هر کس بنا به توانایی خویش.

٤٣٣- چرا زندگی اخلاقی مسیحی برای اعلام انجیل ضروری است؟

زیرا زندگی آنها گواه پیروی کردن از خداوند عیسی است، مسیحیان دیگران را به ایمان خدا ی حقیقی سوق می دهند، با بنا کردن کلیسا، با آگاه کردن جهان با روح انجیل ، و با تسریع کردن به آمدن پادشاهی خدا.

 

بخش دوم


ده فرمان
سفر خروج فصل ٢٠ آیه ٢-١٧
من هستم یهُوه خدای تو ،
کسی که تو را اززمین مصرواز خانه غلامی بیرون آوردم،


تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما زیرا من که یهُوه خدای تو می باشم خدای غیور هستم که انتقام گناه پدر را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم، و تا هزار پشت بر آنانیکه مرا دوست دارند و احکام مرا نگه دارند رحمت می کنم،
نام یهُوه خدای خود را بباطل مبر زیرا خداوند کسی را که اسم او را بباطل برد بی گناه نخواهد شمرد،
روز سبت را یاد کن تا آنرا تقدیس نمائی، شش روز مشغول باش و همهٌ کارهای خود را بجا آور، اما روز هفتمین سبت یهُوه خدای تو است، در آن هیچ کار مکن و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمه ات و مهمان تو که درون دروازه های تو باشند، زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنها است بساخت و در روز هفتم آرام فرمود از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده آنرا تقدیس نمود.
پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمین که یهُوه خدایت بتو می بخشد دراز شود.
قتل مکن.
زنا مکن.
دزدی مکن.
بر همسایه خود شهادت دروغ مده.
به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایه ات و غلامش و کنیزش و گاو و الاقش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن
.

٤٣٤- "ای استاد، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟" (انجیل متی فصل ١٩ آیه ١٦)

مسیح در جواب مرد جوانی که پرسید، جواب داد، " اگر بخواهی داخل حیات شوی احکام مرا نگاه دار"، وسپس اضافه کرد، "مرا متابعت نما " (انجیل متی فصل ١٩ آیه ١٦-٢١). متابعت کردن از عیسی شامل نگهداری احکام است. آن احکام نسخ نشده اند ولی از انسان دعوت به کشف مجدد آن در شخص استاد الهی  شده است، کسی که در خودش بطور کامل تشخیص داد، مفهوم کامل آنرا آشکار کرد و به اعتبار دائمی آن گواهی داد.

٤٣٥- عیسی احکام را چگونه تفسیر کرد؟

عیسی احکام را در پرتو فرمان دوگانه اما واحد محبت تفسیر کرد، پُری حکم : "خداوند خدای خود رابا تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که بهمان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایهً خود را مانند خویش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های انبیا خلاصه شده است" (انجیل متی فصل ٢٢ آیه ٣٧-٤٠ ).

٤٣٦- معنی "ده فرمان " چیست؟ (خروج فصل ٣٤ آیه ٢٨)

این ده کلام، خلاصه احکام داده شده توسط خدا به قوم بنی اسرائیل در مفاد عهد میانجگری شده توسط حضرت موسی است. این ده فرمان در ارائه احکام محبت خدا (سه فرمان اول) و همسایه خود (هفت فرمان بعدی)، نشان قوم برگزیده و برای هر شخص خصوصاً مسیرزندگی رها شده از بردگی گناه.

٤٣٧- رابطه بین ده فرمان و پیمان چیست؟

ده فرمان باید در پرتو پیمان فهمیده شود که خدا خود آنرا آشکار کرد و اراده خود را برملا ساخت. با بیان ده فرمان، مردم متعلقات خود را به خدا باز می نمایند و در پاسخ به قریحه محبت با شکرگذاری از او.

٤٣٨- کلیسا تا چه اندازه به ده فرمان اهمیت می دهد؟

کلیسا، در وفاداری به کتاب مقدس و بر طبق الگوی مسیح، ارزش و اهمیت اساسی و دیرینه ده فرمان را تصدیق می کند و مسیحیان مجبور به رعایت آن هستند.

٤٣٩- چرا ده فرمان یک وحدت نظام مندی است؟

ده فرمان کلاً بخاطر هر یک از فرامین و به همه فرمان ها یک شکل نظام مندی غیر قابل تقسیم است . از اینرو با شکستن یک فرمان، نقض کل احکام است.

٤٤٠- چرا ده فرمان امر به تعهدات جدی است؟

زیرا ده فرمان بیان کننده وظیفه های اساسی انسان با خدا و همسایه خود است.

٤٤١- آیا رعایت کردن ده فرمان امکان پذیر است؟

بله، زیرا مسیح کسی که بدون او قادر به انجام هیچ کاری نیستیم ما را با موهبت روح القدس و مرحمت خویش قادر به رعایت آن می کند.

 

فصل اول


"خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکرخود محبت نما"
اولین فرمان: من هستم یهُوه خدای تو
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد

 

٤٤٢- چه چیزی در تایید ضمنی خدا " من هستم یهُوه خدای تو" (سفر خروج فصل ٢٠ آیه ٢) است؟

به این معنی است که ایماندار باید فضائل سه گانه دینی(ایمان، امید، نیکوکاری) را بکار گیرد و محافظت نماید و باید از گناهان که با آنها در ضدیت هستند اجتناب کرد. ایمان،  به خدا اعتقاد دارد و هر چیزی که با آن در تضاد باشد را رد میکند، همچون شک عمدی، بی ایمانی، ارتداد، کفر، اختلاف و تفرقه. امید، با اطمینان منتظر چشم انداز پر برکت خداوکمک اوست در حالی که از ناامیدی و فرض اجتناب می کند. نیکوکاری، خدا را بالاتر از هر چیز دوست میدارد بنابر این منکر بی تفاوتی، نا شکری، بی اشتیاقی یا عدم صمیمیت، کاهلی و یا راحت طلبی معنوی و اینکه تنفر از خدا که زائیده غرور است.

٤٤٣- معنی کلمات خداوند ما " خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمائی" (انجیل متی فصل ٤ آیه ١٠) چیست؟

معنی این لغتها عشق ورزیدن به خدا همچون خداوند همه چیزی که وجود دارد ;ارائه دادن عبادت فردی و اجتماعی به او که مقتضی او است ; با دعا کردن به اوبا احساس ستایش، تشکر، و تضرع؛ با ارائهً قربانی، فدای زندگی خویش که بالاتر از همه قربانیهای معنوی است، متحد با قربانی والای مسیح ; و به نگه داشتن عهدهای بسته شده با او.

٤٤٤- به چه طریقی یک فرد حق عبادت خدا را در آزادی و راستی بکار می اندازد؟

هر کس حق و وظیفه اخلاقی برای یافتن حقیقت را دارد، به خصوص در رابطه با خدا و کلیسایش. وقتی که حقیقت شناخته شده است، هر حق و وظیفه اخلاقی پذیرفتن، محافظت صادقانه و ارائه عبادت خالصانه خدا را دارد. در همان زمان کرامت شخص انسان مستلزم آن است که در مسائل مذهبی، هیچ کس نباید به زور عملی خلاف وجدان و در محدوده انصاف نظم عمومی از عمل در انطباق با وجدان چه خصوصی و یا عمومی به تنهایی و یا در رابطه با دیگران منع کرد .

٤٤٥- خدا چه چیزی را با فرمان خود " تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد" (سفر خروج فصل ٢٠ آیه ٢) ممنوع می کند؟


این منع فرمان شامل:

- شرک و بت پرستی، ساختن مخلوقات به جای خدا ، قدرت، پول، یا حتی شیاطین.
- خرافه که دوری جستن از عبادت خدای حقیقی است خود را به اشکال گوناگون فال، جادو، سحر و احضار روح  بیان می کند.
- انکار دین که مشهود براغواء کننده خدا بوسیله کلمه یا کردار در توهین به مقدسات،  بی حرمتی کردن افراد و چیزهای مقدس، بالاتر همه قربانی مقدس و معامله مناصب روحانی و موقوفات و عواید دینی.
- ا نکار وجود خدا یا الحاد که اغلب در یک مفهوم نادرست از استقلال انسان بنا شده است.
- آیین ندانم گرایی (  فلسفه آگنوستیسیزم) که در اثبات کردن خدا هیچ داوری ای نمی کند و نسبت به مسائل مذهبی لاقید است و در عمل، انکار وجود خدا را می کند.

      ٤٤٦- آیا فرمان خدا "هیچ تمثالی برای خود مساز" (سفر خروج فصل ٢٠ آیه ٤)، شمایل آیین مذهبی را ممنوع می کند؟

در کتاب مقدس عهد قدیم این فرمان ارائه هرگونه تمثال به نیابت خدا، کسی که مطلقاً افضل است را منع کرد. تکریم تصاویر مقدس مسیحی، تجسم پسر خدا (چنانچه درتعالیم شورای کلیسایی دوم نیقیه در سال٧٨٧ ) با استناد به سرّکلمه، متجسد موجه شمرد.  زیرا این گونه تکریم متکی بر راز پسر خدا که انسان شد است، که در آنها خداوند متعال قابل مشاهده است.این به معنای ستایش یک تصویر نیست، بلکه تکریم یا احترام به کسی که در آن نشان داده شده است: برای مثال ، مسیح، مریم باکره مقدس، فرشتگان و قدیسان.

دومین فرمان:
نام یهُوه خدای خود را بباطل مبر

 

٤٤٧- چگونه می توان به تقدس نام خدا احترام گذارد؟

فرد با دعای خیر کردن، با ستایش و تجلیل احترام خود را به خدا نشان می دهد. بنا براین به نام خدا برای توجیه کردن جنایت ممنوع است. همچنین به هرطریقی  با استفاده نا مناسب از نام مقدس خدا توهین کردن به مقدسین اشتباه است (ماهیتاً گناه کبیره محسوب می شود)، فحش دادن، و بد عهدی به وعده های داده شده به نام خدا اشتباه است.

٤٤٨- چرا سوگند کاذب ممنوع است؟

ممنوع است زیرا فرد با خدا که خود راستی و حقیقت است، خدا را شاهد دروغ خود می خواند.

 

"قسم مخور، چه با نام خالق و یا مخلوق، بجزاز روی صدق و صفا، با احترام و ضرورت."
(قدیس ایگناتیوس اهل لویولا)

٤٤٩- شهادت کذب چیست؟

شهادت کذب یعنی عهدی به همراه سوگند بستن است بدون آنکه قصد حفظ آن باشد و یا نقض عهدی است که با سوگند بر علیه خداکه همیشه با وفا به عهد خویش است،  ساخته شده باشد،  گناه بزرگ محسوب می شود.

سومین فرمان:
بیاد داشته باشید ایام مقدس خداوند را

٤٥٠- چرا خدا به " روز سبت را یاد کن تا آنرا تقدیس نمائی"(سفر خروج فصل ٢٠ آیه ١١) تأکید کرد؟

زیرا فرد در روز سبت خدا را بیاد می آورد که در روز هفتم از خلقت خود آرام شد، همچنین قوم بنی اسرائیل را از بردگی در مصر رهایی بخشید و پیمان خود با قوم برگزیده خود را بست.

٤٥١- عیسی دررابطه با روز سبت چگونه عمل کرد؟

عیسی تقدس روز سبت را به رسمیت شناخت و با قدرت الهی به تفسیر آن اعتبار داد: " سبت برای انسان بوجود آمد، نه انسان برای سبت " (انجیل مرقس فصل ٢ آیه ٢٧).

٤٥٢- به چه دلیلی برای مسیحیان سبت به روز یکشنبه تبدیل شد؟

زیرا روز یکشنبه روز رستاخیز مسیح است. به منزله " اولین روز هفته (انجیل مرقس فصل ١٦ آیه ٢) یاد آور آفرینش نخست است " چون "روز هشتم "  که بعد از سبت، مظهرخلقت جدید است که توسط رستاخیز مسیح آغاز شده است. بنا بر این، برای مسیحیان نخستین روز همه روزها و اعیاد شده است. نخستین جشن همه جشنها روز خداوند. درعید فصح، مسیح یکشنبه حقیقت معنوی سبت یهودی را تحقق می بخشد و آرامش ابدی انسان را در خدا بشارت می دهد.

٤٥٣- بزرگداشت روز یکشنبه چگونه مقدس شمرده می شود؟

مسیحیان در روز یکشنبه با شرکت کردن در مراسم راز قربانی مقدس خداوند و با صرفنظر کردن از فعالیتهایی که مانع عبادت خدا و آنچه که موجب بر هم زدن سرور درخور این روز خداوند و یا استراحت شایسته جسم و روح تعهد خود در تقدس این روز را عطا می کنند. فعالیت هایی که مقید به احتیاجات خانواده یا روابط مهم خدمات اجتماعی، مشروط بر اینکه منجر به عادتی که در تضاد با تقدس شمردن روز یکشنبه برای سلامت و زندگی خانواده باشند جایز است.

٤٥٤-  چرا به رسمیت شناختن روز یکشنبه از طرف مراجع عمومی به عنوان یک روز جشن اهمیت دارد؟

مهم است که برای همه امکان بهره گیری ازاستراحت کافی و حقیقی داده شود و فراغت مراقبت از مناسک مذهبی، خانوادگی، فرهنگی و زندگی اجتماعی فراهم شود. همچنین مهم است که زمان مناسب برای تعمق، تامل، برای سکوت جهت مطالعه و زمان انجام کارهای نیکو، بخصوص برای بیماران و کهنسالان داده شود.

ادامه