image

Image

Image

Image

image

 

فصل دوم


"همسایه خود را چون نفس خود محبت نما"
فرمان چهارم:
پدر و مادر خود احترام گذار

 

٤٥٥- فرمان چهارم چه چیزی را نیاز دارد؟

به ما حکم می کند که به پدر و مادر خود که خدا برای مصلحت ما، با اقتدار خود واگذار کرده است احترام و عزت قائل شویم.

٤٥٦- ماهیت خانواده درطرح خدا چیست؟

یک مرد ویک زن توسط ازدواج برای تشکیل خانواده با همدیگر و فرزندانشان متحد می شوند. خدا خانواده را با ساختار اساسی خود تاسیس کرد. ازدواج و تشکیل خانواده به مصلحت زوجین برای زاد و ولد و تعلیم فرزندان موظف شده است. اعضای همان خانواده در میان خود روابط شخصی و مسئولیت های اولیه را برقرار می کنند. خانواده در مسیح کلیسای خانگی را تشکیل می دهد زیرا آن جامعه از ایمان، امید و نیکوکاری است.

٤٥٧- جایگاه خانواده درجامعه چیست؟

خانواده هسته اصلی زندگی اجتماعی انسان است، بنا بر این، تقدم به رسمیت شناختن توسط مقامات دولتی رادارد. ارزشهای خانوادگی و اصول اساسی بنیان زندگی اجتماعی را تشکیل میدهد. زندگی خانواده سرآغاز زندگی جامعه است.

٤٥٨- وظیفه جامعه در قبال خانواده چیست؟

جامعه، در حالی که به اصول موید احترام قائل شود، وظیفه حمایت و تحکیم ازدواج و خانواده را دارد. مقامات دولتی یا عمومی باید احترام، محافظ وپرورش ماهیت حقیقی ازدواج و خانواده، اخلاق عمومی، حقوق پدر ومادر و رفاه خانگی را بوجودآورده و تامین کنند.

٤٥٩-وظایف فرزندان در قبال اولیای خود چه می باشند؟

فرزندان مدیون احترام (تقوای فرزندی)، حق شناسی، تمکین و اطاعت به پدر و مادر خود هستند. با احترام قائل شدن به آنها و پررش روابط خوب با برادران و خواهران خود، به رشد هماهنگی و تقدس در زندگی خانواده بطور عمومی کمک می کنند. فرزندان بالغ می باید درصورت احتیاج پدر مادر خود را در شرایط پریشانی، بیماری، تنهایی، و یا کهنسالی حمایت مادی و معنوی بنمایند.

٤٦٠- وظایف پدر و مادر در قبال فرزندانشان چه می باشند؟

پدر و مادر، در فضیلت مشارکت شان در شناختن فرزندان خود همچون فرزندان خدا، اولین مسئولیت آنان تعلیم فرزندانی که اولین منادی ایمان برای آنها هستند می باشند. وظیفه آنان به احترام گذاشتن و محبت کردن به فرزندانشان به عنوان افراد و فرزندان خدا و تا جایی که امکان دارد به فراهم کردن نیازهای جسمی و روحی آنان می باشند. می باید برایشان مدرسه مناسب و یاری دادن محطاطانه بصورت مشاوره در انتخاب حرفهً مورد انتخابشان در زندگی باشند. بخصوص آنها ماموریت تعلیم فرزندانشان در ایمان مسیحی دارند.

٤٦١- پدر ومادر چگونه به فرزندانشان ایمان مسیحی بیاموزند؟

اولیا اینکار را با مثال قرار دادن خویش، دعا، تعلیمات دینی خانواده و شرکت جستن در زندگی کلیسایی انجام دهند.

٤٦٢- آیا پیوند در خانواده یک مصلحت مطلق است؟

روابط خانواده مهم هستند ولی مطلق نیستند، زیرا نخستین دعوت مسیحیان پیروی از عیسی است: "هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد" (انجیل متی فصل ١٠ آیه ٣٧). اولیا می باید با خرسندی از انتخاب فرزندانشان در پیروی کردن مسیح در هر مرحله از زندگیشان ، حتی در وقف زندگی و یا خدمت کشیشی حمایت کنند.

٤٦٣-چگونه اعمال قدرت مراجع در حوزه های مختلف یک جامعه مدنی باید اجرا شود؟

مراجع قدرت یا حاکمان همیشه می باید حکومت را خدمت تلقی کنند و با احترام قائل شدن به اصول اساسی حقوق بشر، سلسله مراتب درست ارزشها، قوانین، توزیع عدالت، و اعمال حقیقت مبادی و اصول موید اجرا شوند. تمام آنانی که اعمال قدرت می کنند می باید منافع جامعه را دراولویت در قبال منافع شخصی قرار دهند و اجازه دهند که تصمیمات آنان الهام بخش حقیقت در باره خدا ، انسان و جهان باشد.

٤٦٤- تکالیف شهروندان در رابطه با مراجع مدنی چه می باشند؟

آنانی که زیردست حکومت هستند می باید حاکمان را نمایندهً خدایی بدانند که ایشان را کارگذار مواهب خودقرار داده است و برای عملکرد درست عموم و زندگی اجتماعی همکاری صادقانه خود را ارائه کنند. این همکاری شامل عشق خدمات به میهن خود، وظیفه حق راًی، پرداخت مالیات, دفاع از کشورخود، و حق اعمال انتقاد سازندهمی باشند.

٤٦٥- چه موقعی یک شهروند مجاز به اطاعت نکردن از حکام است؟

یک شهروند بنا به الزام وجدان زمانی مجاز به عدم اطاعت از حکام است که آنان بر خلاف اصول اخلاقی عمل کنند. "ما باید از خدا اطاعت کنیم نه انسان" (کتاب اعمال رسولان فصل ٥ آیه ٢٩).

 

فرمان پنجم:
قتل مکن

 

٤٦٦- چرا باید به زندگی انسان احترام قائل شد؟

زیرا زندگی انسان مقدس است. از همان آغاز زندگی انسان شامل عمل خلقت خدا، کسی که روح نزد او خاتمه می یابد و تا به ابد با رابطه ویژه با مخلوق خود باقی می ماند. بنابراین مشروع نیست و هیچکس بطور مستقیم حق نابودی انسان بی گناه را ندارد. این بشدت خلاف کرامت شخص و تقدس خالق است. "بیگناه و صالح را بقتل مرسان" (کتاب سفر خروج فصل ٢٣ آیه ٧).

٤٦٧- چرا مشروع بودن دفاعیات اشخاص و جامعه مغایرتی با این قاعده را ندارد؟

زیرا با انتخاب کردن دفاع مشروع از خود احترام گذاشتن به حق زندگی (یا حق زندگی خود شخص و یا دیگران) و انتخاب به عدم کشتن است. در حقیقت، برای کسی که مسئول زندگی فرد دیگر است، دفاع مشروع نتنها بحق است بلکه وظیفه مهم محسوب می شود، در صورتیکه از زور نامناسب استفاده نشده باشد.

٤٦٨- هدف از تنبیه یا مجازات چیست؟

هدف از تنبیه ای که از طرف مقامات دولتی اجرا می شود جبران اختلال ایجاد شده توسط جرم است، که برای دفاع از نظم عمومی و امنیت مردم ، و نیز برای کمک به اصلاح طرف گناهکار اعمال می شود.

٤٦٩- چه نوع از مجازات قابل اجرا می باشد؟

مجازات باید متناسب با شدت جرم باشند. در حال حاضرامکانات موجود ارائه شده به مقامات مسئول برای بازداری موثر باناتوان کردن بزهکار به ضربه زدن بدون اینکه او را از امکان نجات بخشی خویش محروم سازد وجود دارد، موردی که اعدام مجرم مطلقاً ضروری باشد" بسیار نادرند اگر نگوییم عملاً وجود ندارند." (رستگاری و نجات). هنگامی که روش های غیر کشنده کافی است، مسئولان باید خود را با این روش ها محدود کنند زیرا این شیوه ها با شرایط واقعی خیر همگانی مطابقت و با کرامت انسان موافق ترند، و فرد مجرم را از امکان اصلاح خود مطلقاً باز نمی دارد.

٤٧٠- پنجمین فرمان چه چیزی را منع می کند؟

پنجمین فرمان، آنچه که شدیداً بر خلاف قانون اخلاقی است منع می کند عبارتند از:

  • ٤٧١- روش های پزشکی مجازدر زمانی که مرگ حتمی است چه هستند؟

  - انجام قتل بطور مستقیم و عمدی و شرکت در آن؛
  - بطور مستقیم انجام سقط جنین، خواسته شده به عنوان یک پایان و یا به عنوان وسیله در شرکت آن. طرد فرد از کلیسا به همراه مجازات گناه می باشد زیرا ازهمان لحظه حاملگی انسان باید در تمامیت خود کاملاً محترم و محفوظ شمرده شود؛
  - مرگ آسان (قتل با رضای مقتول) مرگ يا قتل کسانی که دچار مرض سخت ولاعلاجند، بیماران، یا آنانی که دم مرگ هستند حذف یک عمل مورد نیاز؛

  - خودکشی و داوطلبانه همکاری در آن، در چنان درجه ای است که توهین بر علیه تنها محبت خدا، شخص و دیگران محسوب می شود. اختلال روانی شدید، اضطراب یا دلهره شدید نسبت به مشقتها، درد یا زجرو عذاب ممکن است مسئولیت مرتکب خودکشی را کاهش دهد.

  - وقتی که مرگ قریب الوقع پنداشته شود روشهای معمول درمانی فرد بیمار نباید مختل شود. به هر حال استفاده از مسکن ها یی که هدف استفاده آنها تسریع مرگ نباشد و نیز خودداری از روش های پزشکی نا متناسب بدون امید معقول به یک نتیجه مثبت مجاز است.

٤٧٢- چرا جامعه باید از جنین حمایت کند؟

حق لایتجزا حیات هرفرد انسان از لحظه اولیه لقاح تخم به مفهوم یک عنصر ساختاری قانون جامعه مدنی محسوب می شود. وقتی که حکومت قدرت خود را جهت خدمت حقوق همگان و بخصوص شهروندان آسیب پذیرتر از جمله نوزادان متولد نشده بکار نبرد، همان شالوده دولت که مبتنی بر قانون است سست و ضعیف می شود.

٤٧٣- چگونه می توان از رسوایی جلوگیری کرد؟

رسوایی که دیگران را وادار به انجام کارهای شر میکند هنگامی قابل پیشگیری است که ما به روح و جسم شخص احترام قائل شویم. هر کسی که عمداً دیگران را مرتکب به انجام گناهان جدی نماید، خود مرتکب جرم کبیره شده است.

٤٧٤- وظیفه ما در قبال بدن خود چیست؟

ما باید مراقبت مناسب از سلامتی بدن خود و دیگران را بنماییم ولی از زیاده روی و پرستش آن به هر گونه خوداری کرد. همچنین از استفاده کردن مواد مخدر که موجب لطمه زدن جدی به سلامتی و زندگی انسان می شود خودداری کرد. افراط در غذا، مشروبات الکلی، دخانیات و دارو نیز از مواردی دیگر هستند که به سلامتی جسم آسیب می رسانند.

٤٧٥- در چه مواردی پژوهشهای علمی، دارویی، یا روانی بر افراد بشر یا گروه ها اخلاقاً مجاز است؟

زمانی از نظر اخلاقی مشروع هستند که در خدمت و منفعت آدمی و جامعه، بدون آنکه بطور نامتناسب خطری برای زندگی و بدن و روان  باشند، همچنین باید با آگاهی مناسب و رضایت شخص مورد نظر صورت بگیرد.

٤٧٦- آیا اهدا کردن و انتقال اعضای بدن قبل و بعد از مرگ مجاز است؟

از نظر اخلاقی انتقال اعضای بدن با رضایت فرد اهدا کننده بشرطی که بصورت زیاده روی و برای زندگی او خطر نداشته باشد قابل قبول است. قبل از اهدای سخاوتمندانه اعضای بدن بعد از مرگ، باید با اطمینان برسی از مرگ قطعی فرد اهدا کننده صورت گیرد.

٤٧٧- چه شیوه هایی خلاف تمامیت و احترام بدن شخص انسان هستند؟

آنها شامل :

ربایش وگروگانگیری، ارعابگری یا تروریستی، شکنجه، خشونت، و عقیم سازی مستقیم یا عمدی. قطع اعضای بدن وقطع عضواز یک فرد ازنظراخلاقی فقط و فقط به دلایل پزشکی برای درمان مجاز است.

٤٧٨- چه مراقبتی باید برای افراد روبه مرگ انجام داد؟

افراد رو به مرگ حق دارند که لحظات آخر زندگی زمینی خود را با کرامت و آرامش سپری کنند، مهمتر از همه، بستگان ایشان باید با دعا یاریشان کنند و در زمان مناسب آیین های مقدسی را که ایشان را آماده ملاقات با خدای زنده میکند دریافت کنند.

٤٧٩- با جسم فرد مرده چگونه باید رفتار کرد؟

با اجساد مردگان باید با محبت و احترام رفتار کرد. با سوزاندن مردگان چنانچه با انکارایمان به رستاخیز بدن همراه نباشد، مجاز است.

٤٨٠- خواست خداوند از هر شخص در رابطه با صلح چیست؟

خداوند اعلان کرد "خوشا به حال صلح دهندگان" (انجیل متی فصل ٥ آیه ٩). اوفراخوان آشتی یا آرامش قلبی بود وخشم را امری غیر اخلاقی دانست که میل به انتقام را برای آنانی که دچار شرهستند بدنبال دارد. او همچنین تنفر که منجر به آرزوی شر در همسایه را در بر دارد محکوم کرد. انجام این رفتارها اگرداوطلبانه باشند و با رضایت درمسائل مهم بکار برده شوند گناه اخلاقی و خلاف نیکوکاری است.

٤٨١- صلح در این جهان چیست؟

صلح در این جهان که لازمه رشد واحترام به زندگی بشر است، بسادگی فقط در نبود جنگ و حفظ هم ترازی قدرت بین رقیبان نیست. صلح "سکینۀ نظم" است (قدیس آگوستین) ، "عمل عدالت" (کتاب اشعیا فصل ٣٢ آیه ١٧) و تاثیر نیکوکاری و محبت است. صلح زمینی صورت و میوۀ صلح مسیح است.

٤٨٢- چه چیزی برای صلح زمینی مورد نیاز است؟

صلح زمینی مستلزم توزیع برابرو حفاظت از افراد نیکو، ارتباط آزاد میان انسانها، احترام به کرامت اشخاص و مردم، و ممارست پشتکار عدالت و برابری است.

٤٨٣- چه موقعی از نظر اخلاقی استفاده از نیروی نظامی مجاز است؟

استفاده ازنیروی نظامی اخلاقاً موقعی موجه است که شرایط زیربه طور همزمان وجود داشته باشند:
درد و رنج وارد شده توسط متجاوز باید ماندنی،سنگین و قطعی باشد؛
باید روشن شود که تمام ابزارهای پایان دادن به آن غیرملی وغیر موّثر هستند؛
امید جدی به موفقیت موجود باشد؛
بکارگیری ازاسلحه، به خصوص با توجه به قدرت سلاح های مدرن کشتار جمعی، نباید شرخطرناکتر ازشرحذف شده را موجب و یا پیش آورد
.

٤٨٤- درهنگامۀ خطر جنگ، چه کسی مسئولیت ارزیابی دقیق شرایط را بعهده دارد؟

این مسئولیت متعلق به قضاوت محتاط مقامات حکومتی که نیز حق تحمیل التزام شرکت شهروندان در دفاع ملی را دارند می باشد. تعهد به استثناع حق شخصی به اعتراض با وجدان، می باید بصورت دیگری برای خدمت به جامعه انسانی به عمل آورد.

٤٨٥- حکم قانون اخلاقی در هنگام جنگ، چیست؟

حتی در زمان جنگ، قانون اخلاقی همیشه معتبر باقی می ماند . مستلزم برخورد انسانی با غیر نظامیان، سربازان مجروحان و اسیران جنگی می باشد. اقدامات عمدی خلاف قوانین بین المللی، ودستوراتی که به چنین اعمالی  فرمان میدهند جرم است و اطاعت کورکورانه قابل توجیح نمی باشد. عمل کشتار جمعی می باید محکوم شود همچنین نابودی مردم و یا اقلیتهای قومی مهلک ترین گناه محسوب می شود. اخلاقاً فرد موظف به مقاومت در برابردستوراتی است که فرمان چنین اعمال را انجام می دهد.

٤٨٦- برای پرهیز کردن از جنگ چه باید کرد؟

از آنجا که تمام جنگ ها شر و بی عدالتی بهمراه دارند، ما باید تمام تلاشهای لازمه را برای جلوگیری کردن از آنرا بکار ببریم. برای این منظور برای جلوگیری کردن از جنگ موارد زیربسیار مهم هستند:
فروش وذخیره کردن ابزار آلات جنگی که توسط مقامات قانونی کنترل نشده اند؛ تمام اشکال بی عدالتی اقتصادی و اجتمایی؛ تبعیض مذهبی و قومی؛ حسادت، بی اعتمادی، غرور و روح انتقام جویی. هر آنچه که موجب چیره شدن بر این موارد و دیگر ناهنجاریها شود به ایجاد صلح و پرهیز کردن از جنگ کمک می کند
.

ادامه