خلاصه دستورات تعلیماتی کلیسای کاتولیک

 

مقدمه

 

١- پاپ ژان پل دوم در یازدهم اکتبرسال ١٩٩٢ متن اصول تعلیمات کلیسای کاتولیک را به تمام ایمانداران دنیا به عنوان " متن مرجع"  برای ایمان که از سرچشمۀ زنده احیا شده است، ارائه داد. سی سال بعد از بازگشایی واتیکان دوم (١٩٦٢-١٩٦٥)، تمایل برای تجدید کل اصول تعلیمات کاتولیک در باره ایمان  و اخلاق که در انجمن فوق العادۀ شورای کلیسایی اسقفان سال ١٩٨٥ مطرح شده بود، تحقق یافت.

 پنج سال بعد، در پانزدهم آگوست سال ١٩٩٧ ، پاپ نسخۀ کامل تعالیم مذهبی کلیسای کاتولیک را رسماً منتشر نمود و هدف اصلی آن را "شرح کامل اصول تعالیم کاتولیک (جهانی) بیان نمود تا  همگان قادر به شناخت کلیسا به عنوان مبشر، برگزار کننده، حی و زنده که  هر روزه در نیایش است ، باشند".

٢- به منظور ارج نهادن و درک بیشتر و کامل و ظرفیت جوابگویی تعالیم مذهبی که در کنگرۀ بین المللی امور تعلیماتی مذهبی که در اکتبر سال ٢٠٠٢ درخواست شده بود، پاپ ژان پل دوم، در سال ٢٠٠٣ کمیسونی ر ابه ریاست کاردینال ژوزف رات زینگر " Joseph Ratzinger "  برگزید تا "مجمع بررسی اصول ایمان "  تشکیل دهد. این انجمن مسؤلیت ارائه  تعالیم و اصول کلیسای کاتولیک به صورت مختصر به نحوی که دقیقاً محتوای ایمان را برساند، به عهده می گیرد. بعد از دو سال کار ، پیش نویس مختصری تهیه و در میان کارینالها و رؤسای انجمن های اسقفان برای مشاوره پخش شد. آن پیش نویس در جمع با ارزیابی مثبت روبرو شد. در نتیجه کمیسون مذبور با تجدید نظر و با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه داده شده جهت بهبود آن ، پیش نویس را به صورت متن نهایی آماده کرد.

 

٣- این" کتابچۀ "  دارای سه مشخصۀ عمده می باشد: اتکاء بر تعالیم اصول ایمانی کلیسای کاتولیک؛ ارائه مطالب به شکل گفتگو؛ به کار گیری شمایل هنری.

 

این " کتابچۀ " به تنهایی کافی نیست  و جایگزین تعالیم اصول ایمانی کلیسای کاتولیک نمی باشد: بلکه بطور مدام نه تنها با بیان منابع و رجوع در حاشیه ، بلکه به خاطر ساختار و محتوایی که دارد به  کتاب تعالیم اصول ایمانی اشاره می کند. در حقیقت، این " کتابچۀ " بمنظور برانگیختن تمایل و اشتیاق به تعالیم اصول ایمانی کلیسای نگاشته شده ، چراکه کتاب تعالیم اصول ایمانی کلیسای به خاطر حکمتی که در نحوۀ ارائۀ آن به کار رفته و همینطور عمق معنویات آن برای همیشه منبع اساسی تعلیم اصول ایمانی در کلیسای امروزه باقی می ماند.              

کتابچۀ ، همانند  کتاب تعالیم اصول ایمانی کلیسای کاتولیک دارای چهار قسمت مربوط به قوانین اساسی زندگی در مسیح می باشد.

 

ادامه مطلب