image

Image

Image

Image

image

 

قسمت دوم


جشن رازهای عبادی مسیحیت
بخش اول
تدبیر آیین فیض بخش

 

٢١٨ـ آیین عبادی چیست؟


آیین عبادی برگذاری یادبود راز مسیح خصوصا راز فصح است بواسطه رسالت کها نت عیسی مسیح، انجام آیین عبادی اشاره آشکار به نشان دادن تقدس انسان است . عبادت عمومی، که به خدا ارائه شده، توسط پیکر اسرار آمیز مسیح یعنی سر و اعضای او تحقق می یابد.


٢١٩ـ جایگاه آیین عبادی در زندگی کلیسا چه است؟


آیین نماز بعنوان عمل مقدس به تمام معنی است که اوج فعالیت کلیسا بطرف آن هدایت شده و بدینگونه چشمه ای است که تمام قدرت کلیسا از آن جاری می شود.  به توسط آیین نماز مسیح بواسطه کلیسایش به رستگاری ما ادامه می دهد.


٢٢٠ـ تدبیر آیین فیض بخش(رازهای کلیسایی) شامل چیست؟


تدبیر آیین فیض بخش شامل برگذاری جشن عمل نجات بخش مسیح از طریق  مراسم کلیسایی ، به ویژه عشاربانی است، "تا هنگامی که باز آید" (اول کرنتیان فصل ١١ آیه ٢٦).

 

فصل اول

راز فصح در عصر کلیسا
آیین عبادی ـ  عملکرد تثلیث مقدس

 

٢٢١ـ  به چه طریقی  در آیین نماز خدای پدر منشا و هدف واقع است؟

 
از طریق آیین عبادی خدای پدر ما را با برکات خود توسط کلمه که جسم شد یعنی کسی که بخاطر ما مرد و رستاخیز کرد و در قلب ما روح القدس را مملو و جاری می کند . در همان زمان ، کلیسا خدای پدر را بخاطر عطیه  دادن پسرش و روح القدس حمد  وستایش  و شکر گذاری می کند  .


٢٢٢ـ عمل مسیح در آیین عبادی چیست؟


در آیین عبادی کلیسا، مسیح حضورخود را با راز فصح معنی میبخشد. با دادن روح القدس به شاگردانش و جانشینان آنان  قدرت حضور وکار نجات را از طریق قربانی مقدس و آیینهای عبادی ، که خودش برای فرستادن  فضل خود به ایماندارن از همه زمانها و مکانها در سراسر جهان عمل میکند.


٢٢٣ـ روح القدس چگونه در آیین عبادی کلیسا عمل می کند؟


نزدیکترین همکاری بین روح القدس و کلیسا، آیین عبادی در حال انجام است. روح القدس کلیسا را برای ملاقات با خداوند آماده می کند. او مسیح را برای ایمان جماعت یادآوری و آشکار می سازد. راز مسیح را آشکار گردانیده مطابق امروز می­گرداند. او کلیسا را در زندگی و ماموریت مسیح متحد می کند و عطیه پیوند را در کلیسا بارور می نماید.   

 

راز فصح در آیین های فیض بخش(رازهای ) کلیسا

 

٢٢٤ـ آیین های فیض بخش(راز های کلیسا) کدام و چه هستند ؟


این آیین ها نشانه های موثر ازفیض هستند که توسط مسیح وضع شده و به کلیسا سپرده شده اند . از طریق آنها حیات الاهی به ما عرضه می شود. راز های هفت گانه کلیسا شامل: آیین تعمید، تایید، قربانی مقدس، اعتراف، تدهین بیماران، درجات مقدس کهانت ، و ازدواج هستند.


٢٢٥ـ  رابطه بین آیین فیض(راز های کلیسا) با مسیح در چیست؟


زندگی اسرار آمیز مسیح  شالوده آنچه که او اکنون در آیین های فیض بخش و از طریق کشیشان کلیسای خود عطا می­گردد.
"هر آنچه که در ناجی ما نمایان بود به خادمانش منتقل شده است." ( قدیس لئو کبیر)


٢٢٦ـ  چه پیوندی میان رازها و کلیسا وجود دارد.


(آیین های عبادی \  رازهای هفتگانه Sacraments ) مسیح این رازها را به کلیسا یش واگذار کرده است. آنها" متعلق به کلیسا " به یک معنای دوگانه هستند : آنها  " از او" هستند، تا جایی که آنها عمل  کلیسا که آیین فیض بخش  مسیح هستند؛ و آنها "برای او" هستند  بدین معنا که " آیین های فیض بخش کلیسا را میسازند"


٢٢٧ـ  سیرت رازهای کلیسا چیست؟


آن "مهٌر" روحانی ای است که توسط رازهای تعمید، تایید، درجات مقدس عرضه شده. یک وعده  و تضمین حمایت الهی است. به موجب این مهٌر مسیحیان با مسیح هم شکل و در مقام کاهنی مسیح سهیم می شوند و بر حسب حالات و عملکر دهای مختلف، عضو کلیسا می گردند.  بنابر این او، مجموعه از هم جدا برای عبادت الهی و خدمت به کلیسا است.  رازهای کلیسا که روح را تحت تاثیر قرار می دهند زایل نشدنی هستند بنابر این فقط یک بار در زندگی دریافت می شوند.


٢٢٨ـ چه رابطه ای میان ایمان و رازهای کلیسا وجود دارد؟


رازهای کلیسا که از" کلمه " سرچشمه می گیرند نتنها متضمن ایمان بلکه توسط کلمات و عناصر عبادی ایمان را تقویت و بیان می کنند. با برگزاری این رازها ، کلیسا به ایمانی که از طریق رسولان منتقل شده اقرار می کند.  این توضیح که گفته ی باستانی است که می گوید کلیسا به هر آنچه که دعا می کند به همان ایمان دارد را بیان می کند.


٢٢٩ـ چرا رازهای کلیسا ( آیین فیض بخش) تاثیر گذار هستند؟


(  توسط این واقییت است که آیین فیض بخش در عمل بر گذار شده است)، زیرا خود مسیح در آن عمل می کند  و ارتباط خود را با نشان دادن مرحمت آنها نشان می دهد.  تاثیر این آیین بر شخص، وابسته به تقدس شخصی کشیش نیست. اما ، ثمره آن آیین وابسته به هر آنکه آنرا  دریافت می کند است.


٢٣٠ـ به چه دلیلی رازهای هفت گانه کلیسا برای رستگاری واجب هستند؟


رازهای هفت گانه کلیسا برای ایمانداران به مسیح برای نجات ضروری می باشند ، حتی آنانی که تمام این رازها را دریافت نکرده اند،  مرحمت فیض الهی به آنان اعطا شده است،  بخشش گناهان، پذیرفتن فرزند خواندگی خدا، اقرار به مسیح خداوند و عضویت در کلیسا. کسانی که روح القدس را دریافت کرده اند التیام و متحول می شوند.


٢٣١ـ فضل یا مرحمت رازهای مقدس کلیسا چیست؟


فیض رازهای مقدس کلیسا الطاف روح القدس هستند که توسط مسیح عطا شده و متناسب با هر آیین افاضه کرده است. فیض این رازها ایمانداران را در مسیر تقدس وهمیاری کلیسا و نیز موجب رشد در نیکوکاری و شهادت آن به جهان کمک می کند.


٢٣٢ـ  چه رابطه ای میان رازهای هفتگانه کلیسا و زندگی ابدی وجود دارد؟


زندگی ابدی در رازهای هفتگانه کلیسا پیش آگاهی شده است، "و در عین حال در انتظار امید خجسته ، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و منجی­مان عیسی مسیح باشیم" ( تیتوس فصل ٢ آیه ١٣).

 

فصل دوم

برگزاری بزرگداشت راز فصح
برگزاری آیین کلیسا

چه کسی برگزار می­کند؟

 

٢٣٣ـ چه کسی در آیین عبادی عمل می کند؟


در آیین کلیسا آن کسی که عمل می کند  کل مسیح است ( Christus Totus ). سر و بدن . همچون کاهن عالی مقام توسط بدنش برگزار میکند که همان کلیسایی در آسمان و زمین است.


٢٣٤ـ چه کسی آیین عبادی آسمانی را برگزار می­کند؟


جشن آیین عبادی آسمانی توسط فرشتگان ، قدیسان عهد عتیق و جدید، خصوصا حضرت مریم مادر خدا، رسولان، شهدا، و توسط " گروه کثیری را که به شمار نمی آمد. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانه" (کتاب مکاشفه فصل ٧ آیه ٩).  وقتی که ما در برگذاری راز نجاتمان شرکت می کنیم در رازهای هفتگانه کلیسا و در آیین عبادی ابدیشرکت کرده ایم.


٢٣٥ـ چگونه کلیسای روی زمین مراسم آیین عبادی را برگذار می کند؟


کلیسا آیین عبادی کلیسایی را همانند جماعت کهانتی برگزار می­کند هر یک با توجه به عملکرد مناسب خود در اتحاد با روح القدس عمل می کنند.  تعمید یافته گان  خود را به عنوان فدیه روحانی تقدیم میکنند؛ روحانیون مطابق با ترتیب انجام امور وضع شده برای خدمت به تمام جماعت ایماندارن مراسم آیین عبادی کلیسایی را برگزار می کنند؛ اسقفان و کشیشان نقش راس شخص مسیح را ایفا می کنند.

 

مراسم آیینهای عبادی چگونه برگزار می­گردد؟

 

٢٣٦ـ مراسم آیینهای عبادی چگونه برگزار می­گردد ؟


برگذاری آیینهای عبادی مقدس کلیسا با نشانه ها ونمادهایی درهم آمیخته است که معنای آنها ریشه در خلقت و فرهنگ بشری دارد. از کتاب عهد قدیم برگرفته و معین شده اند و بطور کامل در شخص و عمل مسیح آشکار می­گردد.


٢٣٧ـ  نشانه های آیینهای مقدس کلیسا از کجا می آیند؟


بعضی از آنها بر گرفته از خلقت (نور، آب، آتش، نان، شراب، روغن) ؛ و بعضی دیگر گرفته شده  از زندگی انسانی (شستن، تدهین کردن، پاره کردن نان). و دیگران بر گرفته شده از پیمان یا عهد قدیم (  مراسم عید فصح، فدیه، دستگذاری، تقدیس نمودن) هستند. بعضی از این نشانه ها اصولی و تغییر ناپذیر هستند که توسط مسیح گرفته شده اند و حامل عمل نجات بخش و تقدیس عمل  است.


٢٣٨ـ چه پیوندی میان اعمال و کلمات در برگزاری رازهای مقدس هفتگانه وجود دارد؟


کلمات و اعمال رازهای مقدس هفتگانه پیوند بسیار نزدیکی دارند. به حدی که حتی اعمال خود بخود نمادین یک زبان می باشند، واجب است که کلمات مراسم به اعمال زندگی بخشند و همراهی کننده باشند. کلمات آیین نماز و اعمال از هم تفکیک نا پذیر هستند هر دو تا جایی که نشانه های معنی دار و هر آنچه که به ارمغان می آورند دلالت کننده باشند.


٢٣٩ـ  ضوابط استفاده مناسب سرود و موسیقی در برگزاری آیین عبادی کدام هستند؟


از آنجایی که سرود و موسیقی با آیین عبادی ارتباط نزدیک دارند باید ضوابط فوق را رعایت کنند: آنها باید مطابق با متون آموزه های کلیسا ی کاتولیک باشند، ترجیحا بر گرفته از کتاب مقدس و آیین نماز کلیسا باشند، آنها باید بیان  زیبای نماز باشند. موسیقی باید داری کیفیت بالا باشد. سرود و موسیقی باید حضار را تشویق به مشارکت در مراسم عبادی نمایند.  باید بیان فرهنگ غنی قوم خدا و ماهیت موقر و تقدس جشن تجلیل را رعایت کند. " او که آواز می خواند، دو بار دعا می کند" ( قدیس آگوستین).


٢٤٠ـ هدف از شمایل مقدس چیست؟


تصویر یعنی تمثال عبادی اصولا معرف متعالی مسیح است. دیگر تمثال و تصاویر که معرف بانوی ما و قدیسیان هستند، دلالت بر اینست که مسیح درآنان تجلیل یافته است. آنها اعلان همان پیغام انجیل می باشند که کتاب مقدس توسط کلمه بیان می کند و برای بیداری و تغذیه ایمان ایمانداران کمک می کنند.

 

چه موقع آیین عبادی کلیسا برگزار می شود؟

 

٢٤١ـ  مرکز آیین عبادی کلیسا چیست؟


مرکز زمانی آیین عبادی کلیسا، روز یکشنبه است که اساس و هسته کل سال عبادی کلیسا است و نقطه اوج آن جشن سالانه عید قیام مسیح (عید پاک) ، عید همه­ اعیاد می باشد.


٢٤٢ـ عملکرد سال عبادی چیست؟


کلیسا در سال عبادی کل راز مسیح را از تجسم تا بازگشت او در جلال را برگذار می کند.  کلیسا در ایام معین با محبت مخصوص مریم با کره مقدس ، مادرخدا را تکریم می کند. کلیسا همچنین مراسم یاد بود قدیسان که برای مسیح زندگی کردند، با او رنج کشیدند، و با او در جلال زندگی میکنند برگذار می کنند.


٢٤٣ـ  آیین عبادی ساعتهای مشخص کلیسا چه هستند؟


آیین عبادی ساعت ها ، که دعای مشترک و عمومی کلیسا است، دعای خود مسیح همراه با جسم خود، یعنی کلیسا است.  به واسطه آن  راز مسیح را که در راز  قربانی مقدس برگذار می کنیم ،کل هر روز را تقدس و متحول می کند. به طور عمده شامل مزامیر، دگر متون کتاب مقدس، و قرائتهایی از پدران کلیسا و معلمان عالی مقام روحانی است.

 

آیینهای مقدس کلیسا کجا برگذار می شود؟

 

٢٤٤ـ آیا کلیسا برای برگذاری آیینهای عبادی احتیاج به اماکن دارد؟


عبادت "به روح راستی" (انجیل یوحنا فصل ٤آیه ٢٤) از عهد جدید، مقید به یک مکان خاص نیست زیرا مسیح معبد واقعی خدا است. توسط او مسیحیان و تمام کلیسا از طریق او معبد خدای زنده برگزیده شده اند. با اینحال ، جماعت خدا در شرایط زمینی اش نیازی به مکانی دارد که بتواند آیین مقدس کلیسایی را برگذار کند.


٢٤٥ـ اماکن مقدس چه هستند؟


آنها منازل خدا هستند، نماد کلیسا که در آن زندگی می کند همچنین تصاویر شهر مقدس یعنی اورشلیم آسمانی هستند. بالاتر از همه اماکن برگذاری نماز جایی که کلیسا قربانی مقدس را برگزار می­کند و به ستایش مسیح کسی که واقعا در خیمه حضور دارد، می­پردازد.


٢٤٦ـ جایگاهای ممتاز داخل اماکن مقدس چه هستند؟


آنها : محراب، خیمه، جایی که راز تدهین و روغنهای مقدس دیگر نگه داری می شوند، کرسی اسقف یا کشیش، منبر، حوض غسل تعمید، و اتاقک مخصوص اعتراف.

 

ادامه