بخش دوم ـ فصل اول

قانون ایمان مسیحیان

 

قانون ایمان رسولان

من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق٬ خالق آسمان و زمین.

وبه عیسی مسیح ، پسر یگانه او٬

خداند ما، که توسط روح لقدس باردارشد واز مریم باکره مولود شد،

تحت حکومت پنطیوس پیلاطس

مصلوب شد٬ مرد و دفن شد.

او به دنیای مردگان ( دوزخ)  فرو رفت

و در روز سوم از میان مردگان قیام کرد

و به آسمانها صعود نمود، وی بر دست راست پدر نشسته  است و مجددا با جلال ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری کند.

من ایمان دارم: به روح لقدس، به کلیسای مقدس کاتولیک (جامع)، به شراکت مقدسین، به بخشایش گناهان ،رستاخیز بدنها و به حیات ابدی.

آمین.

قانون ایمان نیقیه – قسطنطنیه

من ایمان دارم به یک خدا٬پدر قادر مطلق٬خالق آسمان و زمین

و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی.

من ایمان دارم به یک خداوند، عیسی مسیح ٬

پسر یگانه خدا٬

مولود از پدر پیش از خلقت جهان٬

خدای حقیقی از خدای حقیقی ٬ نور از نور٬

مولود و نه خلق شده ٬ هم ذات با پدر.

توسط او همه موجودات خلق شده٬

به خاطر ما انسانها و برای نجات ما٬ وی از آسمان نزول کرد و با قدرت روح القدس

 از مریم باکره متولد گردید و انسان شد .

در دوران حکمرانی پنطیوس پیلاطوس به خاطر ما مصلوب شد٬ رنج کشید و دفن شد.

و در روز سوم٬ بر حسب کتب مقدس‏٬ از مردگان قیام کرد:

و به آسمانها صعود نمود .

 وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا با جلال ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری کند .

ملکوت او را انتهایی نیست.

و ایمان دارم به روح القدس٬ خداوند و حیات بخش صادر شده از پدر‏ و از  پسر.

 در کنار پدر و پسر٬ پرستیده شده و تجلیل یافته است .

او توسط انبیا سخن گفته است؛

من ایمان دارم به کلیسایی واحد، مقدس،  کاتولیک (جامع) ورسولی.

من اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من منتظر قیام مردگان و حیاتی که در جهان آینده خواهد آمد هستم .

آمین .

ادامه مطلب