اردوي تابستان مربي ها

در اتمام تابستان هر سال مربي ها براي شروع سال جديد اردويي را بنا به موافقيت اعضا و امكان مسافرت انتخاب مي نمايند . امسال پانسيون راهبه ها را براي انجام اين فعاليت انتخاب كرده و منظور از اين اردو تدارك ديدن سال جديد همراه با آماده كردن موضوع جديد براي كريسمس و بازار كريسمس و فعاليت با بچه ها و مرتب كردن جلسات سالي و ديگر آموزشهاي هنري  كه بايد از قبل تعيين شوند  .

دراين  مدت 7 روز مربي ها سخت كوشش مي كنند تا با پيشنهادات و عملكرد هاي خود راهكارهاي تازه ي براي پيشرفت و تعليم هر چه بيشتر گروه و بچه ها ارائه داده و با زحمات كار فرساي خود آنها را در راه مسيح تربيت نمايند . در كنار آن پيك نيكي نيز در نظر گرفته مي شود تا خستگي از تن به در كرده و دوباره با نيرويي تازه حاضر به خدمت باشند .

 

( فعاليت گروهي )

(فعاليت فكري )

( تزئين اردوگاه )

(جلسات مربي ها بر روي شمايل  كه توسط جناب آقاي كشيش يوحنا برگزار مي شد )