image

Image

Image

Image

image

 

پنج شنبه مقدس

 

هفته مقدس آخرین هفته از روزه پنجاهه است. این هفته زمانی است برای تعمق دوباره بر روی مرگ و رستاخیز مسیح
روز پنج شنبه مقدس مصادف با  فروردین  مراسم ویژه عید فصح مقدس توسط عالیجناب توماس میرم برگزار گردید. در این مراسم نخست نماز قداس و بعد از آن مراسم شستن پاهای شاگردان (به نشانه تواضع و فروتنی عیسی مسیح ) انجام شد . برای این مراسم  نفر به نشانه  رسول عیسی مسیح آماده شده بودند

بعد از اینمراســم همه شماسان برای صرف شام به سالن خلیفه گری رفته  و پس از آن مراســم دعای شب  ( مربوط به رنج و درد عیسی مسیح ) ساعت  انجام گرفت .


اسامی نفر :

ناردین انویه

لورنس انویه

چارلیس اسمعیلی

روبن کرم زاده

شمشون منصور

یوسف میرزا پولیس

ادمون دانیالی

ریمون اوشانا

ژیلبرت بنیامین

جکسون بنیامین

بنی یونان

به به صیادیان

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه : مارلن خشیلو