ماه حضرت مریم

 

مقدمه

دعای تسبیح حضرت مریم از دو نوع دعا ترکیب یافته است: دعای تعمقی و دعای کلامی.

در دعای تعمقی، دعای تسبیح ،تعمق بر رازهای اصلی زندگی، مرگ، وجلال عیسی مسیح و مادر مقدسش می باشد. دعای کلامی ، از جهتی دیگر شامل پانزده دعای دهگانه درود بر تو ای مریم می شود که به دنبال هر دهگانه یک بار دعای ای پدر ما گفته می شود، در حالی که در همان موقع تعمقی بر پانزده فضیلت اصلی که عیسی و حضرت مریم انجام دادند ، صورت می گیرد.

طی پنج دهگانه اول ما بر پنج راز شادی ، در پنج دهگانه دوم بر پنج راز رنج ، و در پنج دهگانه سوم بر پنج راز جلال  تعمق می کنیم. بنابراین دعای تسبیح حضرت مریم ترکیبی مقدس از دعای تعمقی و زبانی است که ما توسط آنها یاد می گیریم تا بر رازها و فضایل زندگی،مرگ و جلال عیسی مسیح و حضرت مریم تعمق نموده و آنها را گرامی بداریم. می توان دعای تسبیح را به طور انفرادی یا گروهی انجام داد. با بهره گیری از این مراسم دعا به خداوند ما عیسی مسیح نزدیگتر گشته و حضرت مریم را که در نزد فرزندان کلیسای شرق از جایگاه خاصی برخوردار است را تمجید نماییم.

                                

                       rosary farsi3

 

 

ادامهً مطلب