ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܩܵܐ ܝܸܡܵܐ

ܒܝܕ

ܚܘܢܐ ܡܠܟܘ

ܝܡܝ ܚܠܝܬܐ ܩܒܠ ܐܪ̈ܙܝ ܕܥܒܕܢ ܩܬܟܝ

ܒܙܕܥܐ ܝܘܢ ܡܒܨܪܢܟܝ ܒܘܬ ܨܦܝܘܬܟܝ

ܠܐܝܘܢ ܗܘܝܐ ܠܝܩ ܒܪܘܢܐ ܐܢܐ ܩܬܟܝ

2

ܕܝܗܘܚ ܓ̰ܡܥܝܐ ܓܘܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܐܡܐܐ ܑ̄ܢܫܐ

ܐܝܬܠܗܘܢ ܣܒܪܬܐ ܟܠ ܝܡܬ̈ܐ ܡܢ ܒܢܘ̈ܢܐ ܒܢ̈ܬܐ

ܕܦܝܫܝ ܚܩܝܪ̈ܐ  ܡܢ̄ ܟܠ ܚܙܡܢ̈ܐ ܘܡܢ ܐ̄ܢܫܘܬܐ

ܠܝܬ ܚܕܘܬܐ ܗܝ ܒܘܫ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܝܡ̈ܬܐ

3

ܐܝܬܢ ܝܠܕ̈̄ܐ ܟܐ ܡܡܪܥܝܠܗ ܪܫ ܝܡܬ̈ܐ

ܪܒܐ ܡܢܝ ܟܐ̄ ܗܘܝ ܣܒܒ ܕܣܪܒ̰ܝ ܩܬܝ

ܒܠܝܠܐ ܘܒܝܘܡܐ ܒܙܗܡܬ ܟܐ ܗܘܝܐ ܓܪܫܐ ܩܬܝ

ܩܐ ܕܩܐ ܐ̄ܚܪܬܐ ܕܗܘܝ ܕܒܩܢ̈ܐ ܕܐܝܕܝ̈

4

ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܡܢ ܫܡܥܢ̈ܐ ܕܘܙ ܕܝܢܝܬܘܢ

ܒܝܠ ܝܡܐ ܘܝܠܕ̄ܐ ܐܚܬܘܢ ܪܐܝ ܝܗܘܝܬܘܢ

ܟ̰ܡ ܚܕܟ̰ܐ ܝܢܐ ܕܐܝܬܢ ܩܐ ܕܝܕܥܝܠܗ̇

ܩܐ ܙܗܡܬ̈ܐ ܕܝܡܐ ܚܠܝܬܐ ܐܦ ܢܛܪܝܠܗ̇

5

ܛܠܒܬܝ ܝܠܗ̇ ܡܢ ܝܠܕܑ̈̄ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܐ

ܟ̰ܘ ܥܕܢܐ ܙܗܡܬ ܕܝܡܐ ܠܐ ܡܢܫܝܠܗ̇

ܒܠܫܢܐ ܚܠܝܐ ܐܦ ܡܢ ܡܪܝܐ ܛܥܢܝ ܡܢܬܐ

ܫܪܪܐ ܝܠܗ ܝܡܐ ܓܢܘܗ̇ ܩܫ ܝܠܕ̈̄ܘܗܝ ܕܒܚܬܐ

6

ܫܡܥܢ̈ܐ ܡܘ̈ܚܒܐ ܪܒܐ ܦܚܠܬܐ

ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܡܢ ܝܠܕ̈̄ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܗܝܪܬܐ

ܡܬܒܘܢ ܐܝܩܪܐ  ܒܦܬܐ ܚܘܪܬܐ

ܥܠ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܒܝ ܐܝܩܪܐ

7

ܠܐ ܩܝܬܐ ܥܠܘܟܘܢ ܚܙܝܐ ܝܗܘܚ ܒܪܒܐ ܒܬ̈ܐ

ܕܠܐ ܡܪܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ

ܠܥܩܪܐ ܕܓܘܕ̈ܢܐ ܝܢ ܓܘ ܒܝܬܐ ܕܣܒ̈ܐ

ܟܕ ܐܝܬܠܘܢ ܝܠܕ̈ܐ ܡܘܗܢܕܝܣ̈ܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ

8

ܡܘܚܒܝ ܡܝܩܪܐ ܛܢܢܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܕܥ ܕܗܘ ܡܢܕܝ ܕܥܒܕܠܘܟ ܒܫܩܠܬܠܗ ܒܐ̄ܚܪܬܐ

ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܪܕܬ ܒܡܢܘܟ ܒܕ̄  ܐܬܗ ܓܘ ܟ̰ܡܟ̰ܘܟ

ܐܢ ܚܠܝܐ ܘܚܡܘܨܐ ܒܓܢܘܟ ܦܪܫܠܘܟ

 

9

ܡܢ ܒܬܪ ܣܝܒܘܬܐ ܐܝܬܢ ܡܪܥܐ ܘܡܘܬܐ

ܒܪܘܢܐ ܒܕܒܩ ܣܠܘܢ ܘܐ̄ܟܠܬܐ ܘܫܬܝܬܐ

ܕܗܘ ܡܢܕܝ ܠܟܣ ܐܠܗܐ ܠܝܬ ܠܗ ܟ̰ܘ ܩܢܝܬܐ

ܐܠܐ ܚܙܝܢܘܟ ܒܫܡܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ

10

ܗܘ ܡܢܕܝ ܕܦܝܫ ܕܟܪܐ ܩܐ ܝܡܐ

ܗܵܝܸܪܵܐ ܕܒܝܬܘܗ̇ ܡܠܝܠܗ ܚܘܒܐ

ܘܝܠܦܐ ܠܗ ܕܪܣܘܗ̇ ܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ

ܩܐ ܒܪܘܢܘܗ̇ ܝܟܢܐ ܟܡܐ ܝܠܗ̃ ܟ̰ܘܠܫܬܐ