Image

imageImage

Image

 

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܦܵܘܠܘܼܣ ܫܠܝܼܚܵܐ ܠܟܸܣ ܐܵܦܸܣܵܝܹ̈ܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܝܼ ܒܲܪܸܟ݂ܡܵܪܝ

ܐܦܣ܂ ܐ܃ ܝܗ ‐ ܒ܃ ܙ

ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܝܼ ܒܘܼܬ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܘܚܘܼܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܟܸܣ ܟܠܵܝ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ، ܠܹܐ ܝ݇ܘܸܢ ܫܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܫܲܟܘܿܪܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܸܕܟ݂ܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܨܠܵܘܵܬܝܼ̈، ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܒܵܒܵܐ ܕܚܸܩܪܵܐ، ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܸܟ݂ܸܡܬܵܐ ܘܕܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ، ܘܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܘܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܕܝܼ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܗܸܒ݂ܝܼ ܕܐܸܠܘܿܗ̇ ܩܸܪܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ، ܘܡܘܼܕܝܼ ܝ݇ܠܹܗ ܥܘܼܬܪܵܐ ܕܚܸܩܪܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܵܐ ܒܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ، ܘܡܘܼܕܝܼ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܦܸܪܝܘܼܬܹܐ ܕܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܠܘܼܗܝ ܒܝܼܵܢ، ܐܲܚܢܲܢ ܕܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝ݇ܘܲܚ، ܐܲܝܟ݂ ܕܦܵܠܹܚ ܒܚܲܝܠܘܼܗܝ ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܗ݁ܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܘܼܦܠܸܚܠܹܗ ܒܡܫܝܼܚܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܩܸܡܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ، ܘܡܘܼܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܘܼܗܝ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܠܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܘܼܟܡܵܐ، ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ، ܘܚܲܝܠܵܐ، ܘܡܵܪܘܼܬܵܐ، ܠܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܸܡܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ، ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܘܼܦ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ܂ ܘܡܘܼܬܸܒ݂ܠܹܗ ܟܠܵܝ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܬ݇ܚܘܿܬ ܐܲܩܠܵܬ̈ܘܼܗܝ، ܘܥܒ݂ܸܕܠܹܗ ܪܸܫܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܥܹܕܬܵܐ، ܕܝܼܠܵܗ݁ ܦܲܓ݂ܪܘܼܗܝ، ܘܕܝܼܠܵܗ݁ ܡܸܠܝܘܼܬܵܐ ܕܗ݁ܘ ܕܟܹܐ ܡܵܠܹܐ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܒܟܠ ܐܘܼܪܚܵܐ܂ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܗ݇ܘܵܘ ܒܓܢܵܗܹ̈ܐ ܘܒܚܛܝܼܵܬܹ̈ܐ، ܕܓܵܘܵܝ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܚܵܕܪܝܼܬܘܿܢ ܗ݇ܘܵܘ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܐܵܗܵܐ ܥܵܠܡܵܐ، ܘܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܗܵܘܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝ݇ܠܵܗ݁ ܓܵܘ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܥܵܨܝܘܼܬܵܐ܂ ܟܠܲܢ ܚܕܸܪܲܢ ܒܐܲܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܒܫܲܗܘܲܬܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܝܵܢܲܢ ܚܲܛܵܝܵܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܫܲܗܘܲܬܝܵܬܘܼܗܝ܂ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܟܲܪܒܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܗ݇ܘܵܘ، ܐܲܝܟ݂ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ، ܒܟܝܵܢܲܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ܂ ܐܝܼܢܵܐ ܣܵܒܵܒ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܪ̈ܲܚܡܘܼܗܝ، ܘܚܘܼܒܘܼܗܝ ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܲܢ، ܩܵܡ ܡܲܚܹܐܠܲܢ ܥܲܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܗ݇ܘܵܘ ܓܵܘ ܓܢܵܗܹ̈ܐ܂ ܒܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ܬܘܿܢ ܦܪܝܼܩܹܐ܂ ܩܵܡ ܡܲܩܸܡܠܲܢ ܥܲܡܘܼܗܝ ܘܩܵܡ ܡܲܬܸܒ݂ܠܲܢ ܥܲܡܘܼܗܝ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܩܵܐ ܕܡܲܕܸܥ ܒܕܵܘܪܹ̈ܐ ܕܐܵܬܝܼ ܥܘܼܬܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܘܼܗܝ ܒܒܲܣܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܟܸܣܠܲܢ ܒܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ܂ 

ܝܘܿܚܲܢܵܢ 16: 16 ‐ 33      

            ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܠܬܲܠܡ̈ܝܼܕܘܼܗܝ: ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܕܪܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ. ܘܐ݇ܡܸܪܘܿܢ ܬܲܠܡ̈ܝܼܕܹܐ ܚܲܕ݇ ܠܗ̇ܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ: ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܲܢ: ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܕܪܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ. ܘܐ݇ܡܸܪܘܿܢ: ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܗܹܡܸܙܡܲܢ ܕܐ݇ܡܸܪܹܗ: ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ؟ ܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܸܝ݇ܕܵܥܵܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܹܗ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ. ܝ݇ܕܸܥܠܹܗ ܝܑܼܫܘܿܥ ܕܒܵܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܒܲܩܪܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܹܗ. ܘܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܵܝ: ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܕܐ݇ܡܸܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܠܹܐ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ، ܘܡܸܕܪܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܒܸܬ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ؟ ܬܪܘܿܨܵܐ ܬܪܘܿܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ: ܒܸܬ ܒܵܟ̣ܝܼܬܘܿܢ ܘܒܸܬ ܥܵܒ̣ܕܝܼܬܘܿܢ ܬܵܙܝܼ، ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܸܬ ܚܵܕܹܐ، ܒܸܬ ܦܵܫܡܝܼܬܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܵܫܲܡܬܵܘܟ̣ܘܿܢ ܒܸܬ ܚܵܕܪܵܐ ܠܚܲܕܘܼܬܵܐ. ܒܲܟ̣ܬܐܵ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝܵܠܕܵܐ، ܟܹܐ ܥܵܝܩܵܐ ܥܲܠܘܿܗ̇ ܣܵܒܵܒ ܡܛܹܐܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܝ݇ܠܸܕܠܵܗ̇ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܠܹܐ ܕܵܟ̣ܪܵܐ ܠܐܘܼܠܨܵܢܘܿܗ̇ ܒܘܼܬ ܚܲܕܘܼܬܐܵ، ܕܚܲܕ݇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܝ݇ܠܝܼܕܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ. ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܥܵܝܩܵܐ ܥܲܠܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܸܕܪܹܐ ܒܸܬ ܚܵܙܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܘܒܸܬ ܚܵܕܹܐ ܠܸܒܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܘܚܲܕܘܼܬܵܘܟ̣ܘܿܢ ܐܘܼܦ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܫܵܩܸܠܵܗ̇ ܡܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ. ܘܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܠܹܐ ܒܵܩܪܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܡܸܢܕܝܼ. ܬܪܘܿܨܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ: ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܝܼ ܒܫܸܡܝܼ، ܒܸܬ ܝܵܗܒܸܠ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ. ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܠܝܼܒܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܫܸܡܝܼ. ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܘܒܸܬ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ، ܕܬܲܡܸܡܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵܘܟ̣ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܒܡܲܬ̈ܠܹܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܝܼ ܥܲܡܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܗܲܡܙܸܡܸܢ ܥܲܡܵܘܟ̣ܘܿܢ ܒܡܲܬ̈ܠܹܐ، ܐܸܠܵܐ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܒܸܬ ܡܲܕܥܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܒܵܒܵܐ. ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܒܫܸܡܝܼ، ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܒܸܬ ܛܵܠܒܸܢ ܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ̣ܘܿܢ. ܣܵܒܵܒ ܒܵܒܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܼܚܸܒܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܐܸܠܝܼ ܘܗܘܼܡܸܢܵܘܟ̣ܘܿܢ ܕܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ ܦܠܸܛܠܝܼ. ܦܠܸܛܠܝܼ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ، ܘܐ݇ܬܹܐܠܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ. ܘܡܸܕܪܹܐ ܒܸܫܒ̣ܵܩܵܐ ܝܘܸܢ ܠܥܵܠܡܵܐ، ܘܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܠܟܸܣ ܒܵܒܵܐ. ܐ݇ܡܸܪܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܬܲܠܡ̈ܝܼܕܘܼܗܝ: ܗܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܬ، ܘܐܘܼܦ ܠܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܲܬܠܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܬ. ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܝ݇ܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܝܵܕܥܸܬ، ܘܠܹܐ ܝܘܸܬ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܵܩܸܪܘܼܟ݂. ܒܐܵܗܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܘܲܚ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܠܸܛܠܘܼܟ݂. ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐܸܠܵܝ ܝܑܼܫܘܿܥ: ܗܲܡܸܢܘܿܢ. ܗܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܕܵܢܵܐ، ܘܐܵܕܝܼܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܘܒܸܬ ܒܲܪܒܸܙܝܼܬܘܿܢ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܕܘܼܟܬܹܗ، ܘܒܸܬ ܫܵܒ̣ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܘܸܢ ܒܢܲܦ̮ܫܝܼ، ܣܵܒܵܒ ܒܵܒܵܐ ܥܲܡܝܼ ܝܠܹܗ. ܐܲܢܹܐ ܐ݇ܡܸܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ̣ܘܿܢ، ܕܒܝܼܝܼ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܫܠܵܡܵܐ. ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐܠܵܘܟ̣ܘܿܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܡܘܼܢ ܠܸܒܵܢܹ̈ܐ، ܐܵܢܵܐ ܓ̣ܠܸܒܠܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ . ܀