ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܵܪܓܝܼܣ ܣܵܗܕܵܐ

ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܵܪܓܝܼܣ ܗܘܸܠܸܗ ܓܵܘ ܩܵܦܵܕܘܿܩܝܼܵܐ܆ ܡ̣ܢ ܚܲܕ̄ ܐܘܼܓܵܓ̣ ܓܘܼܪܬܵܐ. ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܕܡܸܬܠܹܗ ܒܵܒܘܼܗܝ܆ܐ̄ܙܸܠܹܗ ܝ̄ܬܹܒ̣ܠܹܗ ܓܵܘ ܐܵܬܪܵܐ ܕܦܵܠܹܣܛܝܼܢܝܼ. ܡ̣ܢ ܣܵܒܵܒ ܕܝܸܡܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܕܗܘܿ ܐܲܬܪܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ ܘ ܪܵܒܵܐ ܡܘܼ̈ܠܟܵܢܹܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܬܵܡܵܐ. ܐܲܚܟ̰ܘܼܿܢ ܝܵܠܵܐ ܡܛܸܠܹܗ܆ ܥܒ̣ܸܪܹܗ ܓܵܘ ܢܸܙܵܡ܆ ܘ ܪܵܒܵܐ ܚܠܸܠܹܗ ܒܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ܆ ܕܩܲܡ ܝܵܗܒ̣ܸܠ ܠܹܗ ܕܲܪ̈ܓ̣ܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ.

ܓܵܘ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܕܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܗ̇ܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܩܵܡܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܟܲܡܲܪܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܕܲܪܩܘܼܒ̣ܠ ܕܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܒܝܘܿܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܐ̄ܝܢܵܐ ܕܲܕܝܵܢܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܠܝܼܬܹܢ ܟ̰ܘܼ ܡܲܠܟܵܐ ܒܗ̇ܘ ܙܲܒ̣ܢܵܐ܆ ܠܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪ̈ܣܵܝܹܐ ܠܵܐ ܕܓܵܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܪ̈ܘܿܡܵܝܹܐ܆ ܕܒܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܦܵܐܸܫ ܗ̄ܘܵܐ ܩܸܪܝܵܐ....ܓܵܘ ܟܬܵܒ̣ܹ̈ܐ ܡܲܥܪ̈ܒ̣ܵܝܹܐ ܐܵܗܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܸܩܪܵܝܘܼܗܝ ܐ̄ܝܢܵܐ ܕܝܘܿܩܠܹܛܝܵܢܘܼܣ܆ ܕܗܘܸܠܹܗ ܐܸܡܦܹܪܵܬܘܼܪ ܒܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ284܆ ܘܐܝܼܕܵܐ ܓܪܸܫܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܨܘܼܪܒܝܼܵܠܹܗ ܓܵܘ ܕܸܡܵܐ ܕܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܓܵܘ ܐܵܣܝܵܐ ܘ ܐܲܦܪܝܼܩܵܐ ܘ ܓܵܘ ܐܘܿܪܘܿܦܵܐ! ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ܆ ܕܣܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܗܵܘܝܼ ܡܘܼܟܪܝܼܘܼܗܝ ܫܸܡܵܐ ܕܝܘܿܩܠܹܛܝܵܢܘܼܣ܆ ܘ ܩܸܪܝܘܼܗܝ ܕܲܕܝܵܢܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܫܵܩܵܐ܆ ܠܗܵܘܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܐ̄ܝܠܹܗ.

ܐܝܼܬܵܐ ܟܲܕ ܐܝܗ̄ܘܵܐ ܕܝܘܿܩܠܹܛܝܵܢܘܼܣ ܐܸܡܦܹܪܵܬܘܼܪ ܟܲܡܘܼܪܵܝ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܘܦܲܢܘܼܝܵܝ܆ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܪܘܼܦܝܼܠܹܗ ܕܲܪܓ̣ܘܼ ܘܦܠܸܛܠܹܗ ܡ̣ܢ ܢܸܙܵܡ. ܘܩܒܸܠܹܗ ܩܵܕ̄ܡ ܡܲܠܟܵܐ ܒܓܵܢܘܼܗܝ܆ ܡ̣ܢ ܕܐܵܢ ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܐܝܗ̄ܘܵܐ ܦܘܼܠܛܵܝ ܕܲܪܩܘܼܠ ܕܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܸܫܬܵܐ. ܚܲܟܡܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܚܫܸܒ̣ܠܘܿܢ܆ ܩܲܬ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܗ̇ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐ̄ܝܗ̄ܘܵܐ܆ ܕܡܲܐܝܟ̣ ܬܲܢܲܝܬܵܐ ܕܐܘܼܣܸܒܝܘܼܣ ܩܹܣܵܪܵܝܵܐ܆ ܦܪܝܼܛܵܝܠܹܗ ܦܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܬܸܠܝܵܝ ܓܵܘ ܡܕܝܢ̄ܬܵܐ ܕܢܝܼܩܘܿܡܲܝܕܝܼܵܐ܆

ܟܲܕ ܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܬܪܸܝ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܬܵܡܵܐ.

ܡܘܼܕܒ̣ܸܩܠܘܼܢ ܡܵܪܒ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ܆ ܘܡܘܼܕܪܸܠܘܿܢ ܓܵܘ ܛܘܼܣܵܚܵܢܵܐ. ܡܚܹܠܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܩܲܬ ܒܝܼ ܩܘ̈ܵܠܹܐ ܫܲܕܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܹܗ. ܠܵܐ ܒܘܼܫܪܵܠܘܿܢ. ܒܥܸܠܘܿܢ ܩܲܬ ܒܝ ܗܲܪ̈ܒܵܐ ܡܲܙܕܵܥܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܹܗ܆ ܡܘܼܡܟܸܢ ܠܵܐ ܗܘܹܠܵܗ̇܆  ܟܠܹܠܸܗ ܒܵܪܩܵܪܵܪ ܥܲܠ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܘܼܗܝ. ܡ̣ܢ ܕܐܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܥܒ̣ܸܕܠܘܼܢ ܓܘܼܢܵܗܟܵܪ ܕܡܵܘܬܵܐ ܘ ܦܘܼܠܸܛܠܘܿܢ ܠܒ̣ܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘ ܬܵܡܵܐ ܡܚܹܠܘܼܢ ܪܹܫܘܼܗܝ ܒܣܲܒܦܵܐ ܒܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ 303.

ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܟܹܐ ܓܵܪܫܝܼ ܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟ̣ ܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܣܓܵܪ ܘܪܲܟܵܒ̣ܵܐ ܘܒܪܘܼܡܚܘܼܗܝ ܒܸܩܛܵܠܘܼܗܝ ܚܲܕ̄ ܬܲܢܝܼܢܵܐ܆ ܩܵܐ ܡܲܛܘܥܹܐ ܩܲܬ ܒܗܲܝܡܵܢܵܘܬܘܼܗܝ ܘܒܝܼ ܩܲܕܝܫܘܼܬܘܼ ܬܒ̣ܸܪܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܵܛܵܢܵܐ܆ܕܐ̄ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܓܸܠܝܵܢܐ ܦܝܼܫܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܬܲܢܝܢܵܐ.