ܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘܡܵܪܝ ܒܵܟܘܼܣ ܣܵܗ̈ܕܹܐ

ܟܲܕ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܓܵܠܹܝܪܝܘܿܣ ܡܲܟܣܸܡܝܵܢܘܿܣ (306- 311) ܐܸܡܦܹܪܵܬܘܿܪ ܟܵܡܘܼܪܘܿܗ̇ ܥܹܕܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ܆ ܩܲܐ ܕ ܡܲܟܦܸܪ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܒܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܆ ܡܫܟ̰ܸܚܠܘܿܢ ܚܲܟܡܵܐ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܗ̄ܘܵܐ ܡܐܝܟ̣ ܟܵܘܟ̣ܒ̣ܹ̈ܐ ܒܲܠܒܘܼܨܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܒ̣ܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ܆ ܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘܡܵܪܝ ܒܵܟܘܼܣ. ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܡܵܪܵܐ ܕܕܲܪܓ̣ܹܐ ܆ ܡ̣ܢ ܕܐܵܢ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܗ̄ܘܵܘ ܩܲܕ̄ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ.

ܣܲܪܓܝܼܣ ܗܘܿ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܘܒܵܟܘܼܣ ܗܘܿ ܕܬܪܹܝܢ. ܣܲܪܓܝܼܣ ܐܝܼܬ ܗ̄ܘܵܐ ܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܒܲܪ ܒܲܝܬܵܐ܆ ܝܵܥܢܹܐ ܚܵܐ ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܕܝܼܗ̄ܘܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܗܝ ܗܘܝܼܵܐ܆ ܫܸܡܘܼܗܝ ܐܲܢܛܝܵܟܘܿܣ. ܛܠܸܒܠܹܗ ܩܵܬܘܼܗܝ ܚܲܕ̄ ܐܲܩܡܵܐ(ܗ.ܕ ܡܵܢܨܵܒ) ܡ̣ܢ ܐܸܡܦܹܪܵܬܘܿܪ܆ ܘ ܩܲܡ ܥܵܒ̣ܸܕ ܠܹܗ ܗܵܟܝܼܡ ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܦܪܵܬ.

ܣܲܪܓܝܼܣ ܘ ܒܵܟܘܿܣ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܟܹܐ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܨܠܘܿܬܵܐ܆ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܒܟܬܵܒ̣ܸ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ܆ ܘ ܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼ ܝܗ̄ܘܵܘ ܠܵܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܕܒܵܥܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܫܵܡܵܥ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܵܬܵܝ ܚܙܹܠܘܿܢ ܩܲܐ ܕ ܪܵܒܵܐ ܠܦܵܬܵܐ ܝܗ̄ܘܵܘ܆ ܒܲܚܝܼܠܘܼܬܵܐ ܥܒ̣ܸܪܵܗ̇ ܒܠܸܒܵܝ܆ ܘܒܥܹܠܘܿܢ ܡܲܚܪܒ̣ܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܗܘܿܢ܆ ܘܡܘܼܡܛܸܠܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܩܲܐ ܕܟܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ̇ܝܗ̄ܘܵܘ!

 ܐܸܡܦܹܪܵܬܘܿܪ ܩܲܕ̄ܡܬܵܐ ܠܵܐ ܗܘܼܡܸܢܸܗ ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܟ̰ܘܿܢ ܕܚܙܸܠܹܗ ܩܲܬ ܠܵܐ ܐ̄ܬܸܠܘܿܢ ܥܲܡܘܼܗܝ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܣܵܢܲܡܹ̈ܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܡܘܼܕܒ̣ܸܩܵܝܠܹܗ ܘܩܲܡ ܒܲܩܸܪܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܠܵܐ ܣܪܝܼܒ̣ܠܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܡܘܼܕܸܝܠܘܿܢ ܐܲܫܢܵܪܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܪܲܢ. ܐܸܡܦܹܪܵܬܘܿܪ ܠܒ̣ܸܟ̣ܠܹܗ ܡܲܐܝܟ̣ ܢܘܼܪܵܐ ܘܗܲܪ ܬܵܡܵܐ ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܕܟܲܡܵܪ̈ܵܝ ܘܐܲܣ̈ܒܵܒܵܝ ܘܛܵܘܩܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܒܩܕܵܠܵܝ ܫܸܪܝܵܝܠܘܿܢ ܘܓ̰ܘܒܵܝ ܡ̣ܢ ܥܲܠܵܝ ܫܘܼܠܚܵܠܘܿܢ. ܘܡܘܼܠܒ̣ܸܫܵܝܠܘܿܢ ܟܘܼܠܵܓ̰ܹܐ ܕܒܲܟ̣ܬܵܬܹܐ܆ ܘܕܪܸܝܠܘܿܢ ܫܸܫܸܠܝܵܬܹܐ ܕܦܪܸܙܠܵܐ ܒܩܕܵܠܵܝ܆ ܘܡܘܼܚܕܸܪܵܝܠܘܿܢ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܗܘܸܠܘܿܢ ܫܲܒܘܼܚܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܚܲܬܟ̣ܵܐ ܪܸܨܘܵܟ̰ܝܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܬ̄ܝܵܠܘܿܢ ܒܪܹܫܵܝ.

ܡܲܟܣܸܡܝܵܢܘܿܣ ܩܵܕܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܢܟ̣ܸܦ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܩܲܡ ܫܲܕܸܪܘܿܢ ܠܡܲܕܸܢܚܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܢܛܝܵܟ̣ܘܿܣ، ܕܝܼܗ̄ܘܵܐ ܩܲܡܬܵܐ ܗܘܝܼܵܐ ܪܸܓܵܝ܆ܩܲܐ ܕܕܝܼܘܵܢܵܝ ܥܵܒ̣ܕ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗ̇. ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܩܲܡ ܡܲܡܛܝܼ ܠܗܘܿܢ ܠܟܸܣܠܘܼܗܝ.

ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ̄̇ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܝ̄ܬܸܒ̣ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܸܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܘܡܘܬ̄ܝܵܝܠܘܿܢ ܠܩܵܕ̄ܡ ܗܘܼܙܘܼܪܘܼܗ. ܘܡܘܼܪܡܵܠܹܗ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ ܩܵܬܵܝ “ܐܸܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗ̄ܘܵܘ ܕܒ̣ܝܼ̈ܩܹܐ ܢܵܬܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ، ܣܓ̣ܝܼ̈ܕܹܐ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ܆ ܠܵܐ ܕܲܪܓ̣ܵܘܟ̣ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܡܸܢܕܝܼܘܿܟ̣ܘܿܢ ܠܹܐ ܗܵܘܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܫܩܝܼܠܵܝ ܡܸܢܘܿܟ̣ܘܿܢ. ܐܵܕܝܼܵܐ ܙܹܐ ܐܸܢ ܥܵܒ̣ܕܝܼܬܘܿܢ ܒܚܲܒܪܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ܆ ܒܸܬ ܝܵܗܒ̣ܸܠ ܠܹܗ ܩܵܬܘܿܟ̣ܘܿܢ ܗ̇ܘ ܕܲܪܓ̣ܵܘܟ̣ܘܿܢ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘܩܵܕܹܐ ܗܵܠܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ.

ܡܝܲܩܪܵܐ ܣܲܪܓܝܼܣ܆ ܐܵܢܵܐ ܨܦܵܝܘܼܬܘܼܟ̣ ܠܹܐ ܐ̄ܝܘܸܢ ܡܘܼܢܫܝܼܘܿܗ̇. ܡ̣ܢ ܕܵܘܸܠܬܵܐ ܕܝܼܘܼܟ̣ ܝܼܘܸܢ ܡܸܛܝܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓ̣ܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܟܦܝܼܬܘܼܢ ܪܹܫܵܐ܆ܠܵܙܸܡ ܡܲܟܡܸܠܸܢܹܗ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕ ܡܲܟܣܸܡܝܵܢܘܿܣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܕܝܼܘܵܢܘܿܟ̣ܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕܸܢܵܗ̇ ܩܘܝܼܬܵܐ ܘܡܲܪܸܝܪܬܵܐ”.

ܓ̰ܘܼܘܸܒܠܘܿܢ ܣܲܗ̈ܕܹܐ ܘܐ̄ܡܸܪܘܿܢ܆“ܐܲܚܢܲܢ ܠܟܹܦܹ̈ܐ ܘܠܩܲܝ̈ܣܹܐ ܠܹܐ ܣܵܓ̣ܕܲܚ، ܐܸܠܵܐ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܒܸܪܟܵܐ ܩܵܕ̄ܡܘܼܗܝ ܟܹܐ ܟܵܝܦܵܐ، ܒܸܫܡܲܝܵܐ ܘܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ܆ ܘܟܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܩܵܬܘܼܗܝ ܟܹܐ ܫܲܒܹܚ.”

ܟܪܸܒܠܹܗ ܐܲܢܛܝܵܟ̣ܘܿܣ ܘܦܘܼܩܸܕܠܹܗ܆ ܕܦܲܠܛܝܼ ܣܲܪܓܝܼܣ ܠܒ̣ܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܒܸܝܬ ܕܝܼܢܵܐ܆ ܘܚܘܼܡܸܠܘܿܢ. ܐ̄ܣܸܪܘܿܢ ܡܵܪܝ ܒܵܟܘܿܣ ܘܡܘܼܡܚܹܠܘܿܢ ܒܛܵܠܸܡܘܼܬܵܐ ܒܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ ܬܵܙܹ̈ܐ ܕܬܵܘܪܵܐ. ܦܵܪ̈ܵܫܹܐ ܗܵܕܵܐ ܡܚܸܠܘܿܢ ܩܵܐ ܕܫܘܼܪܫܹܠܘܿܢ. ܗܵܝܓܵܗ ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܩܲܐ ܕܦܲܪ̈ܵܫܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܐܵܬܝܼ ܗ̄ܘܵܘ. ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܡܚܸܠܘܿܢ ܩܲܐ ܕܡܵܪܝ ܒܵܟܘܼܣ ܣܘܼܦܝܵܠܹܗ ܓܵܢܘܼܗܝ ܗܲܪ ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܕܗ̇ܘ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ. ܫܩܸܠܘܼܢ ܦܲܓ̣ܪܘܼܗܝ ܘܪܘܼܦܸܠܘܿܢ ܪܸܚܩܵܐ ܠܒ̣ܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܕܲܪܘܵܙܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܟ̰ܘܼ ܛܲܝܪܵܐ  ܠܵܐ ܕܩܸܪܹܗ ܒܝܼܘܼܗܝ.

ܒܠܲܝܠܹܐ ܐܲܚܟ̰ܘܿܢ ܕܚܘܼܝܵܐ ܚܘܹܠܹܗ، ܨܠܸܠܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܓܸܦܝܼܵܬܵܝـ̈ ܡܘܼܪܸܡܠܘܿܢ ܦܲܓ̣ܪܘܼܗܝ ܒܝܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܛܘܼܡܸܪܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܓܸܦܝܼܬܵܐ. ܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܪܵܒܵܐ ܒܟ̣ܸܠܹܗ ܥܲܠܘܼܗܝ܆ ܐܝܼܢܵܐ ܒܠܲܝܠܹܐ ܡܵܪܝ ܒܵܟܘܼܣ ܐ̄ܬܸܠܹܗ ܠܚܸܠܡܘܼܗܝ ܘܩܲܡ ܝܵܗܒ̣ܸܠ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܩܲܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܚܲܟ̰ܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܡܘܼܚܕܵܠܹܐ ܩܵܐ ܗܲܠ ܐܵܒܵܕ ܐܵܒܵܕܝܼܢ.

ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܦܠܸܛܠܹܗ ܐܲܢܛܝܵܟܘܿܣ ܡ̣ܢ ܩܲܠܥܵܐ ܕܒܹܝܬ ܒܠܵܫ ܘܐ̄ܙܸܠܹܗ ܠܫܘܼܪܵܐ ܕܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܒܝܼ ܟܠܵܗ̇ ܕܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܗܘܸܠܹܗ ܬܸܦܝܵܐ ܒܝܼ ܣܲܪܓܝܼܣ ܩܲܬ ܡܲܩܠܸܒ ܗ̄ܘܵܐ ܠܹܗ܆ ܠܵܐ ܒܘܼܫܪܵܠܹܗ. ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ ܩܵܬܘܼܗܝ “ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܒܘܼܟ̣ ܒܸܢܟ̣ܵܦܵܐ ܐ̄ܘܸܢ. ܡ̣ܢ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܝܵܕܥܸܢ ܩܲܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܐܝܼܘܸܢ ܥܲܠܘܿܗܝ ܡܸܛܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܝܼܘܼܟ̣ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܝ̄ܗܒ̣ܘܵܐ ܩܵܬܝܼ.” ܡܘܼܪܡܵܠܹܗ ܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܘ ܐ̄ܡܸܪܹܗ܆ ܐܵܗܵܐ ܢܟ̣ܵܦܬܵܐ ܕܚܲܟ̰ܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܐ̄ܝܠܵܗ̇ ، ܡ̣ܢ ܓܸܒܘܿܗ ܡܵܪܵܢ ܝܑܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒ̣ܸܠܠܲܢ ܚܵܐ ܚܸܩܪܵܐ ܕܲܠܐܵܒܵܕ.”

ܟܪܸܒܠܹܗ ܐܲܢܛܝܵܟ̣ܘܿܣ ܆ܡܘܼܡܚܸܠܹܗ ܨܸܨܸ̈ܐ ܓܵܘ ܨܵܘ̄ܠܹܐ ܘܡܘܼܠܒܸܫܠܹܗ ܒܐܲܩ̈ܠܹܐ ܕܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܪܣ ܘܗܘܸܠܹܗ ܡܲܪܚܘܼܛܘܼܗܝ ܩܵܕ̄ܡ ܥܲܓܸܠܬܵܐ(ܗ.ܕ ܥܲܪܵܒܵܢܵܐ) ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܲܠ ܠܩܲܠܥܵܐ ܕܡܲܓ̣ܕܠܵܐ ܬܸܫܥܵܐ ܡܝܼ̄ܠܹܐ. ܐܲܩܠܘܼ̈ܗܝ ܨܘܼܪܒܝܹܐ ܓܵܘ ܕܸܡܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܆ܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܵܐ ܡܸܢܕܪܹܫ ܕܪܵܝܠܘܿܢ ܒܐܵܢ ܐܲܗܘ̈ܠܲܬܸܐ ܩܵܕ̄ܡ ܥܲܓܸܠܬܵܐ ܪܨܵܦܵܐ ܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܸܫܥܵܐ ܡܝܼ̄ܠܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ. ܡܸܓܸܕ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ.

ܒܓܵܢܘܼܗܝ ܐܲܢܛܝܵܟ̣ܘܿܣ ܦܝܼܫܵܐ ܐ̈ܝܗ̄ܘܵܐ ܡܵܥܬ ܒܗܲܕܟ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܵܓ̰ܝܼܒ ، ܕܲܪܓ̣ܘܼܗܝ ܥܸܠܵܝܵܐ ، ܓܘܼܪܘܸܣܵܐ ܓܵܘ ܒܘܼ̈ܣܵܡܹܐ ܡܨܸܝܠܹܗ ܚܲܕܟ̣ܵܐ ܕܲܪ̈ܕܹܐ ܘ ܚܲܕܟ̣ܵܐ ܓ̰ܘܼܢܓ̰ܵܪܹ̈ܐ ܓܵܪܸܫ ܗ̄ܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܐܵܗܵܐ ܡܲܪܕܼܘܼܬܵܐ. ܟܲܕ ܚܙܸܠܹܗ ܩܲܬ ܡܘܼܡܟܘܸܢ  ܠܸܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܆ ܡܲܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܠܹܐ ܕܵܥܸܪ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܘܼܗܝ؛ ܩܛܝܼܥܝܵܐ ܠܹܗ ܕܝܼܘܵܢܘܼܗܝ ܩܲܐ ܕܦܵܐܸܫ ܗ̄ܘܵܐ ܡܘܿܩܛܸܠܵܐ.

ܫܩܸܠܘܿܢ ܠܘܼܒܸܠܘܿܢ ܘ ܪܵܒܵܐ ܥܲܠܡܵܐ ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܢܸܩܒ̣̈ـܹܐ ܘ ܝܵܠܹܕ̈̄ܐ ܙܥܘܼܪܹ̈ܐ ܦܠܸܛܠܘܿܢ ܒܵܬ̄ܪܘܼܗܝ ܟܲܕ ܝܗ̄ܘܵܘ ܦܝܼ̈ܫܹܐ ܥܘܼܓܒܸܐ ܒܝܼܘܼܗܝ ܘܕܸܡ̈ܥܸܐ ܕܥܲܝܢܵܝ̈ ܚܲܪܚܘܼܪܹܐ. ܐܲܚܟ̰ܘܼܢ ܕܡܛܸܠܘܿܢ ܠܗܵܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܒܸܬ ܩܲܛܠܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܠܹܗ܆ ܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܛܠܸܒܠܹܗ ܚܲܟ̰ܵܐ ܦܘܼܪܣܵܬ ܩܲܬ ܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܨܲܠܘܿܬܘܼܗܝ . ܘ ܐ̄ܡܸܪܹܗ “ ܝܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܕܵܒ̣ܩܵܬܵܗ̇ ܓܢܵܗܵܐ ܕܐܵܢ ܕܐܝܼܢܵܐ ܒܸܩܛܵܠܝܼ ܐܝܼܢܵܐ ܡܲܕܥܸܪܠܘܿܢ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܝܵܐ ܡܵܪܝܼ܆ ܩܲܒܸܠ ܠܵܗ ܓܵܢܝܼ ܠܟܸܣܠܘܼܟ̣܆ ܢܵܝܚܸܢ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ، ܣܵܦܘܼܝܸܐ ܝܘܸܢ ܪܘܼܚܝܼ ܒܐܝܼܕܘܼܟ̣ ܆ܐܵܢܵܐ ܪܸܓܘܼܟ̣ ܕܝܼܘܸܢ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܕܫܡܘܼܟ̣ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܩܵܕܡܘܼܟ̣.

ܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ ܪܫܸܡܠܹܗ ܨܠܝܼܒ̣ܵܐ ܠܦܵܬܘܼܗܝ ܒܪܸܟܠܹܗ ܒܪܸܫ ܒܸܪ̈ܟܵܟܘܼܗܝ ܘ ܡܘܼܟܸܦܠܹܗ ܩܕܵܠܘܼܗܝ ܩܵܕܡ ܣܲܝܦܵܐ ܘܓܵܢܘܼܗܝ ܦܪܸܚܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܡܲܠܵܟ̣̈ـܹܐ ܠܫܡܲܝܵܐ.

ܟܪܹ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܩܒ̣ܸܪܘܼܢ ܓܵܘ ܕܨܵܦܵܐ. ܘܪܵܒܵܐ ܠܵܐ ܓܪܸܫܠܵܗ̇ ܟܲܕ ܥܸܕܬܵܐ ܗܘܸܠܵܗ̇ ܪܲܗܵܬ ܓ̰ܡܸܥܠܘܿܢ ܐܲܒܘܼܢܹ̈ܐ܆ ܡܘܼܒܢܸܝܠܘܿܢ ܚܲܕ̄ ܒܸܝܬ ܣܲܗ̈ܕܹܐ ܘܒܪܵܒܵܐ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܠܘܼܒܠܵܝܠܘܿܢ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܘܸܬܒ̣ܵܝܠܘܿܢ ܬܵܡܵܐ.

ܐܲܢܹ̈ܐ ܬܪܹܝ ܣܲܗܕܹ̈ܐ ܢܸܚܠܘܼܢ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܓܠܹܝܪܝܘܿܣ ܡܲܟܣܹܡܸܢܝܵܢܘܿܣ ܕܥܒ̣ܵܕܠܹܗ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܒܫܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ 311- 306.