ܦܪܣܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ

ܣܗܡܐ ܩܕ̄ܡܝܐ

ܒܝܕ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܫܝܼܢܘ

ܦܵܪܬܝܼܵܐ ܝܵܐ ܦܵܪܬܸܝܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܩܲܕܝܡܲܝ ܕܟ̣ܘ̣ܪܵܣܵܐܢ ܕܐܵܕܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܡܵܫܚܵܜܵܐ ܘ ܡܸܢܸܗ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܡܵܐ ܕܦܵܪܬܘܵܝܸܐ ܕܝܼܗ̄ܘܵܘ ܜܵܝܸܦܵܐ ܕܣܲܟܘ̣ܬܵܝܸ̈ܐ ܬܵܘܬܵܒ̣ܸܐ ܒܐܝܼܪܵܢ. ܐܵܗܵܐ ܜܵܝܸܦܵܐ ܥ̄ܡܸܪܸܗ ܒܬܲܝܡܢܵܐ ܕܟ̣ܘ̣ܪܵܣܵܐܢ ܩܘ̣ܪܒܵܐ ܕ 250 ܫܸܢܸ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܲܠ ܫܸܢ̄ܬܵܐ 224 ܒܵܬ̄ܪ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘ ܥܲܡ ܟܠܵܝ ܚܘ̣ܦܵܜܸܐ ܬܪܲܝܵܢܘ̣ܣ ܐܡܦܪܛܘܪ ܕܪ̈ܘܗܡܝܐ (98-117) ܠܵܐܡܨܸܠܸܗ ܕܩܵܪܸܡܠܘ̇ܢ. ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕ 222 ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܦܵܪܬܘܵܝܸܐ ܚܒ̣ܸܜܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܡܲܠܟܘܬܵܐ ܕܣܵܣܵܢܵܝܸ̈ܐ. ܓܵܘ ܦܵܠܫܵܝ ܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܕܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܕܕܫ̃ܡܸܢ ܘ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܚܵܨܵܝ ܟܸܐ ܪܲܦܝܼ ܗ̄ܘܘ ܚܲܕ̄ ܢܝܼܙܟ̣ܵܐ (ܢܝܼܙܵܐ) ܠܐܵܬܝܵܢܵܐ ܒܵܬ̄ܪܵܝ ܘ ܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܲܠܡܘ̣ܬܵܐ (اصطلاح) ܢܝܼܙܟܵܐ ܕܦܵܪܬܘܵܝܸܐ ܕܡܲܕܘ̣ܥܸܐ ܝܠܵܗ̇. ܚܲܕ̄ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܣܒܝܼܪܵܐ ܘ ܡܵܪܸܐ ܝܘ̣ܬܪܵܢܵܐ. ܟ̰ܘ̣ ܥܲܩܵܒܬܵܐ ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܸܐܝܠܵܗ ܒܝܲܗܒ̣ܲܢ ܦܣܵܣܵܐ ܕܬܲܚܡܸܢܲܚ ܒܕܲܩܝܼܩܘ̣ܬܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܫܠܝܼܚܸ̈ܐ ܒܸܫܒ̣ܵܩܘ̣ܗ̇ ܝܢܵܐ ܠܐܘܪܸܫܠܸܡ ܠܡܲܦܪܘ̣ܣܸܐ ܐܸܘܵܢܓܠܝܼܘ̇ܢ: ܐܝܼܡܲܢ ܘ ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܟܪܸܣܜܝܵܢܘ̣ܬܵܐ ܦܸܫܠܵܗ̇ ܡܘ̣ܥܒ̣ܸܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܐܲܪܫܵܟ ܡܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܐܲܪܫܲܟܢܵܝܵܐ ܝܵܐ ܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ.

ܬܸܚܘ̣ܒܸ̈ܐ ܒܸܝܠ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܪ̈ܗܘ̇ܡܵܝܸܐ ܘ ܦܵܪ̈ܣܵܝܸܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܕܦܪܵܬ ܘ ܢܲܗܪܵܐ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܚܲܕ̄ ܣܸܪܜܵܐ ܕܬܚܘ̇ܡܵܐ ܦܵܘܠܝܼܜܝܼܩܵܝܵܐ.

ܫܘ̣ܠܜܵܢܵܐ ܡܲܪܕܘ̣ܬܵܢܵܝܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ ܕܒ̣ܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܡܲܕܢܚܵܐ ܘ ܡܲܥܪܒ̣ܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܸܪܜܵܐ ܘ ܒܸܥܒ̣ܵܪܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܗܲܠ ܓܵܘ ܠܸܒܵܐ ܕܐܵܣܝܼܵܐ. ܐܲܫܸܟܢܵܝܸ̈ܐ ܢܘܝܼ̈ܠܸܐ ܒܘ̣ܬ ܣܸܕܩܸ̈ܐ ܘ ܦܘ̣ܠܵܓ̣ܸܐ ܒܲܝܬܵܝܸ̈ܐ ܕܠܝܼܬ ܗ̄ܘܵܘ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܲܠ ܡܫܲܥܒܕܵܝ̈ ܙܘ̣ܒܜܸܢܸܐ ܬ̄ܚܘ̇ܬ ܐܝܼܕܵܝ̈ ܐܸܠܵܐ ܚܲܕ̄ ܫܘ̣ܠܜܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ (ܙܲܒܘ̣ܢ) ܘ ܟܲܕ ܡܬܝܼܚܘ̣ܬܵܐ ܝܘ̣ܪܟ̣ܵܐ ܘ ܦܸܬܘܵܐ ܘ ܩܸܢܝܵܢܵܐ (ܡܲܐܠ) ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܐܸܡܦܪܵܬܘ̣ܪܘ̣ܬܵܝ: ܠܸܐܗ̄ܘܵܐ ܒܝܗ̄ܒ̣ܵܝ ܡܨܵܝܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒ̣ܸܐ ܡܲܙܕܸܥܵܢܸܐ ܠܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܪܗܘ̇ܡܵܝܸܐ ܚܲܦܘ̣ܜܵܐ ܗ̄ܘܵܘ ܕܚܵܝܝܼ ܥܲܡܘ̣ܗ̇ ܒܸܫܠܵܡܵܐ.

ܒܲܣ ܟ̰ܘ̣ ܡܸܢܕܝܼ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܪܵܝܵܐ ܠܸܐ ܡܵܨܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܕܟܵܠܸܐ ܕܲܪܩܘ̣ܒ̣ܠ ܕܥܒ̣ܵܪܬܵܐ ܕܟܪܸܣܜܝܵܢܘ̣ܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܦܵܪܣ. ܡܸܬܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܪܵܝܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܩܵܕ̄ܡ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܕܸܪܘ̇ܢ ܠܡܫܝܼܚܵܝܘ̣ܬܵܐ ܟܲܕ ܗܲܕܟ̣ܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܕܦܪܵܟܣܝܼܣ ܕܫܠܝܼܚܸܐ ܒܩܸܦܵܠܸܐܘ̇ܢ ܕܬܪܸܝܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 9 : ܡܲܕܟ̣ܘ̣ܪܸܐ ܝܠܸܗ ܙܝܵܪܵܬܟ̰ܝܼܸܐ ܦܵܪܬܘܵܝܸܐ ، ܡܲܕܵܝܸܐ ، ܥܝܼܠܵܡܵܝܸܐ ܘ ܥܵܡܪܵܢܸܐ ܕ ܒܸܝܬ ܢܲܗܪܝܼܢ. ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܝܼܗ̄ܘ̣ܕܵܝܸܐ ܪܵܒܵܐ ܝܗ̄ܘܵܘ ܒܐܲܢܸ̈ܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܸܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܓ̣ܵܠܘ̣ܬܵܐ (ܣܠܵܒܬܵܐ) ܕܒܵܒܸܝܠ: ܘ ܒܘ̣ܙܒܸܩܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܪܵܒܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܪܵܓ̣ܘ̇ܠܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ ܕܕܸܩܠܲܬ. ܘ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܕ̄ ܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܸܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܸܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܦܲܢܜܸܩܘ̇ܣܜܸܐ ܟܲܕ ܕܸܪܘ̇ܢ ܠܐܲܬܪܵܝ ܫܘ̣ܪܸܠܘ̇ܢ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܠܡܫܲܬܐܘ̣ܣܸܐ ܓ̰ܡܵܥܝܵܬܸܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸܐ. ܐܵܦܸܢ ܕܥܸܕܬܵܐ ܣܘ̣ܪܵܝܬܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܵܐ ܒܕܵܪܸ̈ܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܪܘ̣ܫܡܵܐܝܼܬ ܠܸܐܝܠܵܗ̇ ܗܘ̣ܓܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܓܸܕܫܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܜܲܟ̣ܣܘ̣ܗ̇ ܡܲܕܟ̣ܘ̣ܪܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܸ̈ܐ ܕܡܓ̣ܘ̣ܫܸܐ ܕܦܵܪܸܣ ܐ̄ܙܸܠܘ̇ܢ ܠܣܓܵܕܵܐ ܠܝܲܠܘ̣ܕܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܡܲܕܘ̣ܥܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܪܸܣܜܝܵܢܘ̣ܬܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘ̣ܪܵܝܵܐ ܥܒ̣ܝܼܪܬܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܦܵܪܣ.

ܜܝ̣ܡܵܬܸܐܘ̇ܣ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܕܚܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܒܕܵܪܵܐ ܕܬܡܵܢܝܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܕܥܒ̣ܵܪܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܘ̣ܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܢܚܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܗܵܪܵܜܝܼܩܘ̣ܬܵܐ ܕܢܸܣܜܘ̇ܪܘ̇ܣ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ: ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܚܢܲܢ ܟܪܸܣܜܝܵܢܸܐ ܝܘܲܚ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܕܗܵܘܸܐ ܢܸܣܜܘ̇ܪܘ̇ܣ: ܩܘ̣ܪܒܵܐ ܠܚܲܡܸܫܡܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܗ.ܕ ܩܘ̣ܪܒܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܣܘ̣ܠܵܩܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܠܸܫܡܲܝܵܐ ܟܲܕ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ̄ܡ ܗܵܕܵܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܼܠܸܗ. ܕܘ̣ܙ ܝܠܵܗ̇ ܒܸܝܠܢ ܠܲܝܬ ܗ̄ܘܵܐ ܡܲܠܟܸܐ ܟܪܸ̈ܣܜܝܵܢܸܐ ܫܒ̣ܘ̇ܩ ܡ̣ܢ ܒܫܘ̣ܪܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܓ̣ܘ̣ܫܸ̈ܐ. ܐܸܢ ܜܝܼܡܵܬܸܐܘ̇ܣ ܒܸܫܬܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܘ̣ܬ ܡܲܕܟ̣ܲܪܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܝܸܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܓ̣ܘ̣ܫܸܐ. ܫܸܬܩܸܗ ܠܵܙܸܡ ܠܵܐ ܦܵܐܸܫ ܫܩܝܼܠܵܐ ܥܲܠ ܠܵܐ ܐܝܼܬܘ̣ܬܵܝ.

ܒܗ̇ܝ ܕܢܝܼܫܸܗ ܠܐܲܟ̣ܵܐ ܝܼܠܸܗ ܡܲܕܟ̣ܲܪܬܵܐ ܕܡܲܠܟܸ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܝܸܐ ܘ ܒܲܣ.

ܘ ܫܠܝܼܡܘ̇ܢ ܕܒܲܨܪܵܐ ܒܸܟܬܵܒܸܗ ܩܸܪܝܵܐ «ܕܸܒܘ̇ܪܝܼܬܵܐ» ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ̄ ܦܵܣܘ̇ܩܵܐ ܠܚܙܘ̣ܩܝܵܐ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܒܢܲܝ ܡܲܠܟܸܐ ܠܦܵܠܸܣܜܠܝܼܢܝܼ ܟܠ ܐܲܪܒܥܵܐ ܡܸܢܵܝ ܠܡܲܩܪܘ̣ܒ̣ܸܐ ܚܲܕ̄ ܕܲܫܢ̈ܐ ܘ ܟܲܕ ܒܝܲܗܒ̣ܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܡܵܢܵܝ ܡܲܕܟ̣ܘ̣ܪܸܐ ܕܡܘ̣ܝܬܸܠܘ̇ܢ ܥܲܡ̈ܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܘܟ̣ܪܘ̣ܢܝܵܐ ܚܲܕ̄ ܕܲܫܢܵܐ ܘ ܟܲܕ ܒܝܲܗܒ̣ܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܡܵܢܵܝ ܡܲܕܟ̣ܘ̣ܪܸܐ ܕܡܘ̣ܝܬܸܠܘ̇ܢ ܥܲܡܵܝ ܐܲܝܟ ܕܘ̣ܟ̣ܪܘ̣ܢܝܵܐ ܚܕ̄ ܥܲܙܪܘ̣ܪܵܐ (ܒܲܢܕܵܐ) ܕܝܵܠܘ̣ܕܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܘ ܐܵܦܸܢ ܕܠܸܐܝܠܸܗ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܕܒܕܝܵܪܬܵܝ ܡܘ̣ܫܚܸܕܠܘ̣ܢ ܠܟܸܪܣܜܝܵܢܘ̣ܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘ̣ܡܟܸܢ ܕܗܵܘܝܼ ܢܜܝܼܪܸܐ ܫܸܬܩܵܐ ܒܘ̣ܬ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܥܓ̰ܒܵܢܵܐ ܕܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܸܙܝܘ̣ܗܝ.

ܡܣܲܒܪܵܢܘ̣ܬܵܐ (ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܟܪܸܣܜܝܵܢܘ̣ܬܵܐ) ܓܵܘ ܥܸܕܬܵܐ ܕܦܵܪܣ ܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܐ̄ܬܵܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܘ ܥܒ̣ܵܪܬܸܗ ܕܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. ܘ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܕܟܬܝܼܒ̣ܵܬܵܐ ܕܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܡ̣ܢ ܐܘ̇ܪܓ̰ܢܘ̇ܣ ܡܘ̣ܕܟܸܪܵܐ ܒܐܘ̇ܣܸܒܝܵܢܘ̇ܣ ܕܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܒܦܪܵܣܬܵܐ ܕܫܠܝܼܚܸ̈ܐ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܫܩܸܠܸܗ ܐܲܝܟ̣ ܣܲܗܡܵܐ ܡܲܫܚܲܕܬܸܗ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ. ܐܵܗܵܐ ܬܘ̣ܢܵܝܵܐ ܕܐܘ̇ܣܸܒܝܘ̇ܣ ܡܜܸܠܸܗ ܠܡܸܬܫܲܒ̣ܠܸܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܣܘ̣ܪ̈ܝܵܝܸܐ. ܐܲܝܟ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐܝܼܠ ܪܵܒܵܐ ܘ ܒܲܪ ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܘ ܕܝܘ̇ܢܝܼܘ̇ܣ ܒܲܪ ܨܠܝܼܒ̣ܝܼ ܘ ܫܠܝܼܡܘ̇ܢ ܕܒܲܨܪܵܐ. ܘ ܒܡܲܥܪܒ̣ܵܐ ܒܟܬܝܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܣܵܝܕܘ̇ܪܘ̇ܣ ܕܣܸܒܲܝܠܵܐ ܘ ܠܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܐ. ܓܘ ܟܠ̈ܝ ܐܲܢܸ̈ܐ ܟܬܵܒ̣ܸ̈ܐ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܘ̣ܕܸܥܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܟܪܸܙܵܢܵܐ ܕܐܸܘܵܢܓܠܝܼܘ̇ܢ ܠܦܵܪܬܘܵܝܸܐ ܘ ܡܵܕܵܝܸ̈ܐ ܦܵܪ̈ܣܵܝܸܐ ܘ ܟ̣ܘ̣ܪܸܣܢܵܝܸܐ ܘ ܒܲܟ̣ܬܝܵܪ̈ܝܸܐ ܘ ܡܵܪ̈ܘ̇ܙܵܝܸܐ ܘ ܓܵܘ ܟܬܵܒ̣ܸܐ ܟܬܝܼܒ̣ܸܐ ܒܟܸܪܝܘ̣ܬܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ ܘ ܡܵܕܵܝܸܐ. ܘ ܠܸܐܝܠܸܗ ܡܸܢܕܝܼ ܡܲܥܓ̰ܸܒܵܢܵܐ ܕܒܫܲܪܒܵܐ (ܚܲܒܪܵܐ) ܕܡܵܪܝ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܬܘ̣ܚܸܡܵܐ ܒܗܸܢܕܘ̣.

ܟܵܬܵܒ̣ܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܚܲܕ̄ ܣܘ̣ܪܝܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܒܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܡܵܐ ܕܬܐܘ̇ܡܵܐ ܣܘ̣ܪܝܵܐܝܼܬ ܡܲܥܪܸܒ̣ܵܐܝܼܬ «ܬܵܘܡܘ» ܗ.ܕ ܓ̰ܲܡܵܐ ܘ ܒܸܢܜܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܬܸܗ ܠܫܸܡܘ̣ܗܝ ܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܵܐ «ܝܼܗܘ̇ܕܵܐ» ܕܝܼܗ̄ܘܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܬܐܘ̇ܡܵܐ ܓ̰ܲܡܸܟܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܦܘ̣ܫܵܩܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܐܸܘܵܢܓܠܝܼܘ̇ܢ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘ̣ܪܝܵܝܵܐ: ܘ ܗܵܕܟ̣ܵܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܝܠܸܗ ܕܟܵܬܵܒ̣ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ̣ܵܐ ܝܠܸܗ ܒܚܕܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܩܵܕܸܐ ܦܫܝܼܜܬܵܐ ܠܸܐ ܝܗ̄ܘܵܐ ܕܒ̣ܝܼܩܬܵܐ ܕܘ̣ܟܬܵܐ ܕܦܘ̣ܫܵܩܸܐ ܥܲܬܝܼܩܸܐ ܣܘ̣ܪ̈ܝܵܝܸܐ. ܣܝܼܩܘ̇ܡܵܐ ܕܫܲܪܒܵܐ ܕܡܲܪܝ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܚܲܬܝܼܬܵܐ (ܚܲܜܸܪܓ̰ܲܡ) ܐܝܼܢܵܐ ܕܡܘ̣ܡܟܸܢ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܟܬܝܼܒ̣ܵܐ ܒܫܘ̣ܪܵܝܵܐ ܕܕܵܘܪܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ، ܝܵܐ ܒܐܘ̣ܪܗܲܝ: ܡܲܚܫܘ̣ܚܸܐ ܝܢܵܐ ܕܟܵܬܵܒ̣ܸܗ ܗܵܘܸܐ ܗܘܝܼܵܐ ܒܲܪܕܲܝܨܲܢ ܝܵܐ ܒܕܘ̣ܟܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܬܵܐ ܒܓܲܪܒܝܵܐ ܕܒܸܝܬ ܢܲܗܪܸܝܢ. ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܵܐ ܡܵܪܝ ܐܲܦܪܝܼܡ ܘ ܡܵܪܝ ܓܪܝܼܓܘ̇ܪܝܼܘ̇ܣ ܕܢܝܼܣܵܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܬܐܘ̇ܡܵܐ ܡܘ̣ܟܪܸܙܠܸܗ ܒܗܸܢܕܘ̣. ܕܲܪܩܘ̣ܠܵܝܘ̣ܬܵܐ ܒܸܝܠ ܐܲܢܸ̈ܐ ܬܲܪܬܸܝܢ ܣܲܦܝܵܢܘܵܬܸ̈ܐ: ܗ.ܕ. ܗܸܢܕܘ̣ ܘ ܦܲܪܬܝܼܵܐ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܘ̣ܚܟ̰ܵܐ ܓܘ̣ܪܬܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܡܲܒܝܘ̣ܢܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܙܵܝܬܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܲܝܟ̣ ܝ̄ܠܝܼܦܸ̈ܐ ܡܲܚܙܘ̣ܝܸܐ ܝܢܵܐ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܫܵܬܐܸܣܬܵܐ ܕܠܘ̣ܚܵܐ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ ܝܠܵܗ̇. ܘ ܐܵܗܵܐ ܕܘ̣ܙ ܝܠܵܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܸ̈ܐ ܦܵܪܬܘܵܝܸܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܕܵܘܪܸ̈ܐ ܗܘ̣ܟܸܡܠܘ̇ܢ ܥܲܠ ܐܲܦܓܵܢܸܣܬܵܐܢ ܘ ܓܲܪܒܝܲܝ ܡܲܥܸܪܒ̣ܵܐ ܕܗܸܢܕܘ̣. ܠܵܐ ܡܨܸܐܠܵܗ̇ ܕܦܵܪܫܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܒܸܝܠ ܗܸܢܕܘ̣ ܕܗܲܟܘ̣ܡܸܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܠܠܘ̣ܗ̇ ܘ ܦܵܪܬܝܼܵܐ ܗ.ܕ ܡܲܠܟܘ̣ܬܵܐ ܕܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ ܒܓܵܢܵܗ̇. ܐܵܦ ܥܸܕܬܵܐ ܕܦܵܪܣ ܠܸܐܝܠܸܗ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܕܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܲܬܐܸܣܬܵܐ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܘ ܠܸܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܩܵܐ ܟܘ̣ܪܣܝܘ̣ܗ̇ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܘ̣ܫ ܙܵܘܕܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܐܲܕܲܝ ܘ ܡܵܐܪܝܼ ܬܪܸܝܢ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘ ܬܪܸܝܢ ܬܲܠܡܝܼܕܸܐ ܕܡܵܪܲܢ: ܐܝܼܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܲܗܕܘܵܬܸ̈ܐ ܕܡܘ̣ܕܟ̣ܸܪ̈ܢ ܠܥܸܠ ܩܘ̣ܪܒܵܐ ܚܲܬܝܼܬܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘ̇ܡܵܐ ܥܒ̣ܸܪܸܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܦܵܪ̈ܬܘܵܝܸܐ: ܡܵܕܵܝܸ̈ܐ ܘ ܟ̣ܘ̣ܪ̈ܣܢ̈ܝܸܐ ܘ ܙܪܸܥܠܸܗ ܗ̇ܘ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܕܟܪܸܣܜܝܵܢܘ̣ܬܵܐ.

ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܝܼܵܢܵܐ