جشن پالو گروه بانوان کلیسای کاتولیک - اسفند 1391

جشن پالو که بیان کننده آغاز چهارمین هفته روزه به عنوان جشن وسط روزه برگزار می گردد. در آغاز جشن خانم روزا بیت میرزا

ضمن خیر مقدم گفتن به میهمانان از همه آنانی که به نحوی با کمکهای مالی و جنسی خود این گروه را پشتیبانی و حمایت نموده اند قدردانی نمود. در ادامه سخنانشان فرمودند که هدف از برگزاری این مراسم این است تا فرصتی باشد همه گرد هم آمده و ایام را قدر نهند.

جناب اسقف توماس طی دعوت خانم روزا سخنانی را به همین مناسب خدمت میهمانان ارائه فرمودند. در ادامه سخنان خویش اشاره به اهمیت این روز به عنوان وسط روزه نموده فرمودند: امروز فرصتی است تا با تعمق به هفته های سپری شده نگاهی به اعمال خود بیاندازیم  که چگونه این سه هفته روزه را سپری نمودیم و چگونه هفته های آینده خود را برای شادی نهایی این ایام که همانا رستاخیز مسیح می باشد آماده نماییم.

سپس فرمودند: آنچه در این ایام حائز اهمیت است این نیست که فقط به فکر پرهیز از خوراک نباشیم بلکه باید، از اعمال خود پرهیز نموده و آنها را در راه ایمان برای خدمت به خدا و دیگران سوق دهیم. آنچه روزه را به ثمر می رساند، دعا و نیایش و صدقه می باشد؛ چرا که در دعا و نیایش خواست خدا را در زندگیمان کشف نموده و آن را برای خدمت به دیگران به کار می گیرم. دعا شخصی یا دعای جماعت فرصتی برای مستحکم نمودن رابطه با خدا و دست یابی با آرامش درونی است. نباید فقط به فکر امیال دنیوی که فانی هستند بود بلکه باید به دنبال ثروت روحانی بود چرا که، همین ثروت روحانی ضمانت برای دریافت نعمتهای الهی و در نتیجه راه یافتن به ملکوت آسمانی می باشد.

 

تهیه و تنطیم: کشیش هرمز اصلانی