ملاقات گروه بانوان رحمت کلیسای و گروه تسبیح کاتولیک با پاتریارک عمانوئیل سوم دللی  و اسقف اعظم شلیمون وردونی معاون پاتریارک در حضور اسقف اعظم توماس میرم

ساعت 15:30 گروه های بانوان حضرت مریم مادر رحمت کلیسای کاتولیک و گروه تسبیح با عالیجناب پاتریارک و اسقف اعظم وردونی در حضور اسقف توماس ملاقات نمودند و پس از اینکه گزارش فعالیتهای خود را به حضور ایشان ارائه فرمودند برکت جناب پاتریارک را دریافت نمودند و در پایان عکسی به عنوان یادبود با ایشان گرفتند.