مراسم پايان سال گروه بانوان حضرت مريم مادر رحمت

روز يكشنبه 28 مرداد 1388 مصادف با 19 جولاي2009 اين گروه همانند هر سال به مناسبت پايان فعاليت يك سال ،در اوايل تابستان مراسم باشكوهي را در سا لن كاتوليكهاي اروميه كه به صورت زيبايي امسال تعمير گرديده است برگزار نمودند.

اين گروه با همكاري همه ي اعضاء در مدت يك سال با كارهاي زيباي خود از جمله دوخت و دوز تلاش بسيار نمودند و كارهاي دست دوز و دست باف زيبايي را ارائه نمودند. در اين مراسم همچنين جناب اسقف اعظم توماس ميرم ،كشيش يوحنا و آقاي سرگيز ميناس و ملكو مرادپژوهي از اعضاء انجمن خليفه گري كاتوليك نيز شركت داشتند و با حضور خود در اين مراسم كه نزديك به 300 نفر در آن شركت نموده بودند موجبات سرافرازي و خشنودي اين گروه زحمت كش را فراهم آوردند و بانوان گروه نيز به نوبه ي خود با تقديم چايي و شيريني و ميوه از ميهمانان خود استقبال نموده خوش آمد گفتنند و از آنها  پذيرايي نمودند.

سپس خانم روزا بيت ميرزا سرپرست گروه با سخنان خود به معرفي فعاليتهايي كه در مدت يك سال انجام داده بودند، پرداخت. در پايان جناب از  جناب اسقف توماس دعوت نمودند تا براي حضار سخنراني نمايند.   

جناب اسقف طي سخني مختصر اما پور شور و آراسته  در آغاز از همه ي بانوان اعضاء  اين گروه به خاطر زحماتي كه در طول سال متحمل شده اند قدر داني نمودند و افزودند كه اين گره قريب به يكصد سال است كه در راه خدمت به كليسا  فعاليت مي نمايد و تمامي سود و درآمد حاصله از كارهايشان را به مستنمندان و كليساها   در خفا اهدا مي نمايند. اين گروه خود را وقف تمام مسيحيان نموده است.

بعد از اتمام سخنراني بانوان آن گروه  كارهاي بافتني و روميزيهاي دوخته شده در مدت يك سال را با فروش بليط لاتاري تقديم ميهمانان نمودند.

عكسهاي مراسم