image

Image

Image

Image

image

 

پیر رودر Pierre de Rudder

متولد ٢ جولای ١٨٢٢ در جابک، بلژیک.
٧ آپریل ١٨٧٥، در سن ٥٣ سالگی شفا یافت . معجزه در ٢٥ جولای ١٩٠٨ توسط مانسینیور گوستاو وافلارت Gustave Waffelaert  اسقف بروژ  Bruges گزارش شد.
داستان معروف شفای او هزاران بارگفته شده است. ما قبلا دیده ایم که اولین با ر نبود که شفا یافتگان خارج ازشهر لورد بودند، ولی بدون تردید اولین شفا و معجزه ای بود که بدون استفاده از" آب معجزه آسای لورد" رخ داد.
در سال ١٨٦٧، پای چپ پیر رودر بر اثر افتادن درخت له شد. نتیجه آن متحمل شدن شکستگی باز از هر دو استخوان در قسمت بالای پا شد.
با وجود تمام معالجات، از همان مرحله ابتدایی به دلیل عفونت موضعی واضح بود که استخوان قسمت له شده طی سالها هرگز قابلیت رشد را نمی داشت. این حالت شکستگی استخوان pseudarthrosis هیچگاه به نقطه دیگر اتصال پیدا نمی کند.
دکترها چندین بار توصیه به قطع پایش را کردند، اما پیر نپذیرفت. بعد از چند سال، دکترها به دلیل عدم توانایی در معالجه، او را بحال خود رها کردند.
هشت سال پس حادثه پیر در٧ آوریل ١٨٧٥ تصمیم به رفتن زیارت به اوستاکر Oostacker جایی که عین قار لورد را همان اواخر به منظور رشد تقوا برای مردم محلی ساخته بودند بکند. صبح آنروز را با پای لنگان که قادر به ایستادن بروی پای چپ اش نبود شهرک جابک را ترک کرد و شب هنگام بدون چوبهای زیر بغل برگشت.
استخوانها در عرض چند دقیقه بهم متصل شده بودند، بدون هیچ گونه انحراف از محور عمودی و کوتاهی پا. روز بعد دکترهایی که سعی در مداوای او کرده بودند تغییر ات پیش آمده را تایید کردند.
پیر رودر بلافاصله به فعالیت های معمول زندگی ادامه داد. تا آنجایی که ما اطلاع داریم او حداقل یک بار در سال ١٨٨١ به شهر لورد رفت.
٢٣ سال بعد از شفا یافتن در ٢٢ مارچ ١٨٩٨ در گذشت.
پس از مرگش، برای اثبات معجزه و شواهد عینی از او نبش قبر شد واستخوان هر دو پای او و محل شکستگی التیام یافته را در قالبی برای انظار عمومی در اختیار اداره بهداشت قرار دارد.
٣٣ سال بعد در جولای ١٩٠٨، اسقف شهر بروژ معجزه انتسابی قابل روئیت  شفا یافتن  پیر رودر را " مداخله توسط خدا ، حاصل شده از طریق شفاعت مریم باکره" اعلام کرد.