image

Image

Image

Image

image

 

مجمع عمومی انجمن خلیفه گری کاتولیک ارومیه

بنا به دعوت عالیجناب اسقف اعظم مار توماس میرم روز پنجشنبه مورخه 7/3/1393 مجمع عمومی انجمن خلیفه گری جهت تقدیم گزارش عملکرد و ترازنامه سال 93 و انتخاب هیأت مدیره جدید و بازرس با حضور خانم محمد نژاد نماینده محترم فرمانداری اورمیه در سالن اجتماعات کاتولیکها برگزار گردید.
بعد از تقدیم گزارشات و انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید بعمل آمده و آقایان و خانمهای ذیل انتخاب گردیدند.
کشیش هرمز اصلانی
آقای کلایدین عیشویی
آقای زایا خشیلو
آقای داروین ورده

به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند
خانم والنتین یوسف و آثای دریاوش یوسف زاده به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند
خانم کارمن دادک به عنوان بازرس اصلی و آقای ویلیسون شارلو به عنوان علی البدل انتخاب گردیدند. و جلسه ساعت 20 با پایان رسید.