image

Image

Image

Image

image

 

جمعه مقدسمراسم سر ساعت 5:30 بعدازظهر آغاز شد، نخست مراسم عصر شروع شد بعد از دعای عصر گروه سرایندگان سرودهای مخصوص این روز آغاز نمودند و عالیجناب اسقف اعظم موعظه خود را در سه بخش ادامه فرمودند
1-درباره روزه و اهمیت روزه در زندگی و معنا و انگیزه روزه
2- درباره دعا و اهمیت دعا در زندگی فرد مسیحی و چرا باید دعا برگزار کنیم، دعای جماعت و دعای فردی.
3- درباره رنج و مصائب مسیح در این روز مقدس به استناد کتاب مقدس عهد قدیم و انجیل عهد جدید. سپس مراسم طواف با تابوت مسیح و تکریم صلیب مقدس پایان پذیرفت.