image

Image

Image

Image

image

 

پنج شنبه مقدس

 

 

مراسم نماز سر ساعت 5 بعدازظهر با شرکت ایمانداران آغاز شد. جناب اسقف اعظم در موعظه بعد از انجیل اهمیت این روز مقدس را در زندگی شرح فرمود:  سرورمان عیسی برای ما تن و خون خود را داده و راز قربان مقدس و راز دست گذاری کشیشی را تاسیس نمود.
عید فصح  به معنی عید گذر از بردگی به آزادی، از نا امیدی به امیدواری است. امروز با خون مسیح عهد جدید آغاز شد و عهد قدیم پایان یافت و نان حقیقی و آسمانی ، همان تن و خون سرورمان عیسی مسیح می باشد. بعد از قداس قربانی مقدس، مراسم با شستن پای دوازده جوان و نوجوان به نمایندگی 12 شاگرد مسیح پایان پذیرفت.

آلبوم عکسها