image

Image

Image

Image

image

 

 

عید انتقال حضرت مریم با روح و تن به آسمان


روز 15 اوت روزی است که در تمام دنیا مسیحیت مراسم ویژه برگزار می شود. در حوزه خلیفه گری بر منوال هر سال مراسم نماز قداس در کلیساهای مختلف برگزار گردید. در خود شهرستان ارومیه مراسم توسط کشیش هرمز اصلانی برگزار گردید. در روستاهای قراگوز در کلیسای حضرت مریم مراسم توسط کشیش یوحنا و در روستای گولان انزل توسط کشیش وانیا سرگیز برگزار گردید. و در کلیسای حضرت مریم روستای ساورا ـ سلماس توسط عالیجناب اسقف اعظم مار توماس میرم برگزار گردید با اینکه درجه گرما بالا بود حضور ایمانداران مشهود بود.
جناب اسقف در موعظه خود درباره حضرت مریم و بویژه در این عید بزرگ فرمودند که حضرت مریم اراده خدا در تمام زندگیش انجام داده از روزیکه فرشته به او مژده داده بود تا پای صلیب در لحظه آخر زندگی پسرش حضور فعال داشته و اراده خدا با کمال میل و محبت و فداکاری انجام داده. او پر از نعمت خدا، او یک آسمان روی زمین بوده که حامل پسر خدا بوده، او مادر همه ما است و شفاعت ما را نزد پسرش میکند او برای ما الگوی ایمان ناب و خالص می باشد. در آئین کلیسای شرقی ما نیز می فرماید چون او از هر لکه و گناه مبرا بوده لذا جسدش تلف نشده و در روز سوم مرگش، فرزندش او را به آسمان نزد خود برده و با قدرت الهی پسرش شاگردان از اقصی نقاط دنیا جمع شدند و جسد مقدسش دفن کردند. و در روز سوم جهت انجام آئین مذهبی برای مرده ها قبر را خالی یافتند و ایمان آوردند که او با قدرت الهی پسرش در بهشت است.
ای حضرت مریم برای ما نزد پسرت شفاعت فرمائید.