image

Image

Image

Image

image

 

عید رستاخیز مسیح ارومیه


مراسم دعای صبحگاهی ساعت 9:15 با شرکت شماسان کلیسا و عالیجناب اسقف اعظم توماس میرم آغاز گردید و بعد از دعای صبحگاهی مراسم قربانی مقدس روز عید رستاخیز آغاز گردید. جناب اسقف اعظم بعد از انجیل و تبریک گفتن این عید باشکوه، تعلیم معجزه رستاخیز قرائت گردید که چگونه دیروز راه جلجتا شلوغ بوده و امروز همانند بیابان، اما راه قبر آمد و شد زیاد می باشد، یهودا خود را حلق آویز نمود، و پیلاطس حکم صادر کرد سران قوم و کشیشان داد و بیداد کردند.
امروز همه خجالت زده شدند شاگردان از مخفیگاه خارج شده و هر یکی مژده رستاخیز می دهد و سلام مسیح رد و بدل می شود امروز ما هم با خوشحالی اعلام می کنیم که مسیح رستاخیز کرده و بر مرگ پیروز شد.
سپس دعای برکت برای تمام ایمانداران و مسئولین کشور و صلح و آشتی در میان تمام ملل دنیا خوانده شد.
مراسم تبریک عید رستاخیز در سالن کاتولیکهای ارومیه با شرکت عالیجناب اسقف اعظم و کشیشان کلیسای شرق آشوری و کلیسای انجیلی. کشیش هرمز در سلماسو کشیش یوحنا در تبریزمراسم عید را برگزار نمودند.  

 

آلبوم عکس