قديس گورگيز شهيد

قديس گورگيز شهيد در شهر كپادوقيه از يك خانواده بزرگ متولد شد. بعد از مرگ پدر، به كشور فلسطين جايي كه مادر او كه داراي املاك فراواني بود مهاجرت كرد.

زماني كه به سن بلوغ رسيد وارد نيروي نظامي گرديد و در هنگام خدمت نظام مورد توجه پادشاه قرار گرفت و به همين مناسبت او را به مقام والايي منصوب كرد.

در كتابهاي آشوريان پادشاهي را كه بر عليه مسيحيان قيام كرد و به آذار و اذيت آنها پرداخت را به عنوان طاطيانا نام مي برند. اما در آن زمان پادشاهي به اين نام موجود نبود. نه در پادشاهي روميان و نه در سلطنت پارسيان...

در كتابهاي غربي اين پادشاه به عنوان ديوكلِطتيانوس ناميده مي شود. كه امپراطور آن زمان بود در سال 248 (ب.م). بعد از آنكه مسيحيان ساكن در آسيا، آفريقا و آسيا را در خون غوطه ور كرد  از سلطنت خود كناره گيري نمود.   به احتمال قوي آشوريان اين اسم را به اختصار “طاطيانا” به كار مي گرفتند. مي توان اين تفسير را قريب به يقين دانست.

در زماني كه ديوكلِطتيانوس امپراطور،  مسيحيان را موردآذار و اذيت قرار داده قتل عام مي كرد، گورگيز قديس از مقام خود در نظام استعفا داده و در مقابل پادشاه فرمان او را كه  بر عليه كليساي مقدس صادر گرديده بود مورد انتقاد قرار داد.  او فرمان پادشاه را در شهر نيقومديه كه دو پادشاه در آنجا حكم فرمائي مي كردند  جمع كرده آنها را پاره كرد.

 پس از اين عمل گورگيز قديس را بازداشت كردند و او را به زندان انداختند.  علي الرغم  تلاش آنها  براي  گرفتن  اعتراف از او  و سعي در اينكه ايمان خود را انكار نمايد موفقيتي كسب ننمودندو بر آن شدند تا او را با حيله و فريب تهديد نمايند اما باز موفق نشدند. و گورگيز قديس همچنان در ايمان خود استوار باقي ماند به همين دليل او را محكوم به مرگ كرده و خارج از شهر در سال 303 ميلادي گردن زدند.

در شمايل مربوط به اين قديس سربازي سوار بر اسب را نشان مي دهد كه چگونه  بر يك اژدها غلبه مي كند( همان اژدهايي كه در كتاب مكاشفه به آن اشاره شده است) بانويي نيز در  اين شمايل ديده مي شود كه نشانگر كليساي مقدس مي باشد.

 مقصود از اين شمايل اين است تا نشان دهد چگونه اين قديس با تكيه بر ايمان خود شيطان و قدرت او كه كليسا را تهديد مي نمود  شكست مي دهد.