image

Image

Image

Image

image

 

قدیس شهید سرگیز و بکوس

قدیس استیفان اولين شهيد مسيحيت

قدیس برنادت و شهر لورد

قديس شهيد حضرت پاتريارك شمعون بار صباعي

مادر ترزا و کلکته

قدیس ژان ماری وینی

قدیس قوریاقوس و مادرش یولیه

قدیس ونسان دو پل

قدیس نیکلاس یا سنتا کلاس

ترز مقدس اهل لیزیو

قدیس کاترین لبوره