ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܝܵܠܹܕ̈̄ܐ ܒܲܗܪܵܐ

ܡܵܪܲܢ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ:ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܬܘܿܢ ܒܲܗܪܵܐ ܘ ܡܸܠܚܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ

 

ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ 1982 ܦܸܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܸܐܣܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܠܝܼܘ. ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܒܢܝܼܬܵܐ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ ܘܚܲܝܝܼ ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܵܝ ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܪܲܢ. ܘܒܕܐܵܗܵܐ ܦܸܨܠܵܐ ܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܠܚܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ.
ܦܘܼܠܵܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܝܢܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܹܕ̈̄ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܡܲܒܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܛܲܐܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܕܥܵܝܹ̈ܐ ܘܦܠܵܛܬܵܐ ܠܕܸܫܬܵܐ ܘܛܘܼܪܵܐ ܘܝܵܡܵܐ ܘܫܹܢ̄ܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܟܲܡܦܝܼܢܓ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܫܲܒܬܵܐ.
ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܡܚܙܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܝ ܘܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܝ ܟ̰ܲܠܘܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܝܝܼ ܐܲܝܟܼ ܒܲܝܬܵܐ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ.

ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܥܲܡ ܪ̈ܵܒܝܼܸܐ ܕܝܵܠܹܕ̈̄ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ ܘܓ̰ܘܵܢܩܸ̈ܐ ܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܲܚ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ