ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ

 

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܬܹܒ݂ܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܪܝܼ ܗܲܝܠܸܢ ܘܫ̃ܵܐܢ ܘܵܢܝܼܪ ، ܡ̣ܢ ܒܵܬ̄ܪ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܠܡܕܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܠܘܼܘܪܕ ܕܦ̮ܪܵܢܣܵܐ ܒܥܹܐܕܵܐ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ 1971 ܦܸܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܵܐܣܬܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ 12000 ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡ̣ܢ 18 ܐܲܬܵܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܫܘܼܪܸܟܹܐ ܗܘܵܐ ܘܐ̄ܬܝܼܸܐ ܗܘܵܐ ܠܚܙܵܝܬܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܕܠܘܼܘܪܕ ܕܦ̮ܪܵܢܣܵܐ ܘܚܲܕ̄ ܡ̣ܢ ܬܠܵܐ ܕܫܲܪܸܟܵܢܸܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܣܩ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ. ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܫܵܘܦܵܝ ܓܵܘ ܥܹܕ̄ܬܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ.
ܐܸܕܝܘܿܡ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ 77 ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܬܸܒ݂ܹܝܠ ܘ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ 1500 ܦܲܥܘܵܢܸ̈ܐ ܕܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ.

 

 

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ
ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܦܸܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܲܐܣܬܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ 1988 ܒܝܲܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܪܲܒܵܢܬܵܐ ܡܵܪܓܪܝܼܬ (ܡ̣ܢ ܪܲܒܵܢܝܵܬܹܐ ܕܫܲܦܲܩܲܬ ܕܐܸܣܦܵܢܝܵܐ)

ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ ܦܸܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܲܐܣܬܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ 1988 ܒܝܲܕ ܐܲܪܒܥܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܒܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܕܪܲܒܵܢܬܵܐ ܡܵܪܓܪܝܼܬ (ܡ̣ܢ ܪܲܒܵܢܝܵܬܹܐ ܕܫܲܦܲܩܲܬ ܕܐܸܣܦܵܢܝܵܐ). ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܫܘܼܪܹܠܗܘܿܢ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܥܡ ܒܲܝܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬܹ̈ܐ ܘܒܸܟ̰ܝܵܕܵܝ ܕܫܲܪܟܝܼ ܓܵܘ ܚܘܼܪܙܵܝ.
ܐܵܦ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܕܟܼܵܪܬܵܐ ܕܪܲܒܵܢܬܵܐ ܒܲܝܪܢܵܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ ܕܬܸܗܪܵܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ  ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܒܬܸܗܪܵܢ ܗܘܝܼܬܵܐ ܗܲܝܲܪܵܢܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ. ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܠܗܹܒ݂ܝܹ.

ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܥܲܡ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ