ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܬܹܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ

ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܬܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ 1923 -1925 ܬܚܘܼܬ ܬܲܓܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܪܝ ܐܝܼܣܚܵܩ ܚܘܿܕܵܒܵܫ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܘܣܠܡܣ، ܒܫܸܡܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ، ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ̄ܪ ܦܠܵܫܵܐ ܬܹܒܹܠܵܝܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܵܐ ܘ ܬܪܹܝܵܢܵܐ.
ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܗܪܐ ܒܪܵܬܵܐ ܕܡܢܵܚܵܐ ܚܵܐܢ ܒܵܐܒܵܚܵܐܢ ܝܑܼܗܘܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ̄ܪ ܡܸܢܘܼܗ̇ ܡܢܵܚܬܵܐ ܣܵܐܢܕܪܵܐ ܝܲܚܝܵܐܒܲܝܟ ܗ̄ܘܸܐܠܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܵܐ.
ܐܵܕܝܼܵܐ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܸܫܡܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܬܹܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܬܚܘܼܬ ܬܲܓܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܝܼܪܲܡ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܝܼܬܵܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܕܣܠܡܣ ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܝܲܩܪܲܬܵܐ ܪܵܘܙܵܐ ܒܹܝܬ ܡܝܼܪܙܵܐ.
ܦܸܠܚܵܢܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܝܢܵܐ: ܚܝܵܛܬܵܐ ܕܓ̰ܘܼܠܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܩܵܐ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܘ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܘܓܘܼܕܵܐ ܕܙܵܡܵܪܹ̈ܐ، ܘܢܛܵܪܬܵܐ ܘܬܲܡܲܙܬܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܘܒܙܘܼܙܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܸܡܝܼ ܒܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܝܼܛܵܝ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܙܩܝܼܪܵܝ ܘܒܕܒܲܩܬܵܐ ܐܵܪܚܘܼܬܵܐ ܘܡܸܫܬܘܼܬܵܐ، ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܠܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܕܡܸܠܬܲܢ.

 

ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܦܲܠܘܼ ܒܦܘܼܪܣܲܬ ܕܦܲܠܓܘܼ ܨܵܘܡܵܐ : ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ (ܕ) ܕܨܵܘܡܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܗܘܵܐ ܕܒܼܝܼܩܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܬܹܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܓܵܘ ܐܵܘܵܢܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ ܘ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܡܸܢ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܡܝܘܼܩܸܪܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܒܫܲܪܲܟܬܵܝـ ܒܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܘܐܵܗܵܐ ܫܲܪܲܟܬܵܐ ܗܘܸܐܠܵܗ̇ ܥܸܠܬܵܐ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܬܹܐ.
ܡܩܲܠܣܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܿܡܵܐ ܡܝܼܪܲܡ ܥܲܡ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ، ܐܲܝܟܼ ܥܵܕܵܬ ܕܟܠ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ، ܫܘܼܪܸܟܠܗܘܿܢ ܒܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܡܝܲܩܵܪܬܵܐ ܪܵܘܙܵܐ ܒܹܝܬ ܡܝܼܪܙܵܐ ܩܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ ܠܐܵܪ̈ܚܹܐ ܘܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܡܸܢ ܡܚܲܣܝܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܼܡܵܐ ܕܒܨܠܘܼܬܵܐ ܒܲܪܸܟܼ ܠܟܸܢܫܵܐ .
ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܼܡܵܐ ܡܸܢ ܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܒܨܠܘܿܬܵܐ، ܡܘܼܚܙܸܝܵܐܠܹܗ ܚܲܕܘܼܬܹܗ ܠܢܸܣܒܲܬ ܫܲܪܲܟܬܵܐ ܕܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܘܐ̄ܡܸܪܹܗ: ܥܕܵܢܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܚܲܕ̄ ܨܦܵܝܝܼ ܥܕܵܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܕ̄ ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ ܒܣܪܲܒܼܬܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܘܕܝܵܪܬܹܗ ܠܓܹܒ ܒܵܪܘܿܝܹܗ ܕܲܟܹܐ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܹܗ ܡܸܢ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܚܛܝܼܬܵܐ ܘܗܲܕܸܪܵܐ ܓܵܢܹܗ ܩܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܵܐ ܘܥܒܵܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ ܫܡܲܝܵܢܝܼܬܵܐ. ܘܐܵܦ ܙܹܐ ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܼܡܵܐ ܡܘܼܕܸܟܸܪܹܗ ܠܐܵܢܲܢܩܵܝܘܼܬܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܨܵܘܡܵܐ ܠܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐ̄ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܝܼܠܹܗ: ܕܒܼܵܚܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ، ܡܵܘܕܝܵܢܘܼܬܵܐ، ܨܠܘܿܬܵܐ ܘܦܲܪܦܲܠܬܵܐ، ܫܲܪܲܟܬܵܐ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܘܫܩܵܠܬܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ، ܘܗܲܝܪܲܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܘܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ، ܕܐܲܢܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܒܼܘܼܕܹܐ ܝܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܦܵܐܸܫ ܩܘܼܒܠܵܐ ܘܝܵܗܒܸܠ ܛܥܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܩܒܘܼܠ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܡܸܢ ܣܵܒܵܒ ܨܵܘܡܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ ܘܕܠܵܐ ܨܠܘܿܬܵܐ ܘܦܲܪܦܲܠܬܵܐ ܠܲܝܬ ܝܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ، ܘܨܵܘܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܓܵܪܲܓ ܗܵܘܹܐ ܡܸܢ ܟܠ ܠܸܒܵܐ ܘܒܚܲܕ̄ ܐܸܢܝܲܬ ܨܦܝܼܬܵܐ ܘܕܟܼܝܼܬܵܐ. ܒܦܪܵܩܬܵܐ ܕܗܲܡܙܲܬܹܗ، ܡܚܲܣܝܘܼܬܹܗ ܛܥܸܢܹܗ ܡܸܢܬܵܐ ܡܸܢ ܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܵܪ̈ܵܬܹܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ.

ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܦܪܲܩܬܵܐ ܕܫܹܢ̄ܬܵܐ