ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܨܠܘܿܬܵܐ ܕܘܲܪܕܝܼܵܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܕܩܵܬܘܿܠܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܪܡܝܼ


ܡܸܢ ܣܵܒܵܒ ܥܹܕ̄ܬܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܫܹܢ̄ܬܵܐ 1987 ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܡܲܪܝܲܡܵܝܬܵܐ، ܪܲܒܵܢܬܵܐ ܡܵܪܓܵܪܝܼܬ ܡܘܼܚܫܸܚܠܵܗ ܩܵܐ ܡܝܲܩܲܪܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܘܗܲܕܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܫܹܢ̄ܬܵܐ 2000 ܗܘܵܝܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ، ܕܒܢܲܝ ܒܝܲܬܘܵܬܹ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܫܲܪܸܟܝܼ ܒܨܠܘܿܬܵܐ ܕܘܲܪܕܝܼܵܐ.
ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܹܢ̄ܬܵܐ ܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܲܒܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܓܵܗ ، ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ ܚܲܕ̄ ܡܸܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܘܟܹܐ ܬܲܚܡܸܢܝܼ ܗ̄ܘܵܐ ܥܠ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܐܘܿܢ ܘܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܲܪܝܲܡ. ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ 7 ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ، ܦܝܵܫܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܬܘܼܓܒܸܪܬܵܐ ܒܝܲܕ ܪܲܒܵܢܬܵܐ ܡܵܪܓܵܪܝܼܬ ܘܡܝܲܩܵܪܬܵܐ ܡܹܝܒܝܼܠ ܥܝܼܣܵܐ. ܘܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ܗ.ܕ. ܡܸܢ ܒܵܬ̄ܪ 21 ܫܸܢܹ̈ܐ ، ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ 27 ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘ ܟܹܐ ܓ̰ܵܡܥܵܐ ܬܪܹܝܢ ܓܵܗܹܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܘܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܘܦܲܫܩܝܼ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܐܘܿܢ ܘ ܟܹܐ ܚܵܬܡܝܼܠܵܗ̇ ܒܨܠܘܿܬܵܐ ܕܘܲܪܕܝܼܵܐ . ܡܸܢ ܒܵܬ̄ܪ ܕܝܵܪܬܵܐ ܪܲܒܵܢܬܵܐ ܡܵܪܓܵܪܝܼܬ ܠܐܲܬܪܘܿܗ̇، ܪܲܒܵܢܬܵܐ ܪܵܘܙܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܫܲܪܸܟܵܐ ܒܨܠܘܿܬܵܐ ܥܡ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ.