ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ

 

ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܫܹܢ̄ܬܵܐ 1997 ܒܢܝܼܫܵܐ ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܩܐ ܝܘܼܒܵܠܵܐ 2000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܵܠܕܸܗ ܕܡܵܪܲܢ ܦܸܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ. ܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܼܡܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܟ̰ܸܕܠܸܗ ܡ̣ܢ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܕܠܸܐ ܗܘܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܵܬܹ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܹܐ ܕܥܘܼܡܪܵܐ، ܗܵܘܝܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ 25 ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. ܢܝܼܫܵܐ ܐܵܨܠܵܝܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܩܪܵܝܬܵܐ ܘܨܠܘܿܬܵܐ ܘܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܥܠ ܐܹܘܲܢܓܵܠܝܼܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܛܲܟܼܣܵܐ. ܐܵܦ ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐܠܵܗ̇ ܚܲܕ̄ܟܡܵܐ ܡܸܫܬܘܼܝܵܬܹܐ ܘܩܢܵܝܬܵܝـ ܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܕܒ݂ܝܼܚܬܵܐ ܩܵܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ.
ܐܵܗܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܟܹܐ ܬܵܦܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ ܬܚܘܼܬ ܬܲܓܒܪܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܬܐܘܼܡܵܐ ܡܝܼܪܲܡ ܘܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܵܕܝܼܵܐ 12 ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ.

 

 

ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܥܲܡ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ