ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܒܬ̄ܪ ܩܝܲܡܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܒܬ̄ܪ ܩܝܲܡܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܨܵܘܡܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܙ ܕܕܸܢܚܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܘ ܕܕܸܢܚܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܗ ܕܕܸܢܚܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܕܸܢܚܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܕܸܢܚܵܐ