ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܐ ܕܓ̰ܡܠܐܒ̣ܕܿ

ܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܚܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܓܘ ܡܬܐ ܕܓ̰ܡܠܐܒ̣ܕܿ ܬܪܝܢ ܟܝܠܘ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܒܗܿܪ ܡܬܐ ܕܓܘܝܠܢ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܐܘܪܡܝ .

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܪܒܐ ܥܬܝܩܐ ܗܪ ܐܝܟܼ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܓܘܝܠܢ ܒܕܝܪܐ ܝܠܗ ܠܕܪܐ ܕܚܡܫܐ ܡܢ ܒܬܿܪ ܡܫܝܚܐ. ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܥܡܪܢܐ ܟܐ ܕܡܝ ܪܒܐ ܠܥܘܕܠܐ ܗܕܟܼܐ ܕܒܢܝ ܡܬܐ ܟܐ ܬܢܝ ܒܝܠ ܕܐܢܐ ܥܘܡܪܢܐ ܐܝܬ ܚܕܿ ܐܣܘܪܐ ܕܚܪܿܬܐ ܘܐܚܘܢܐ .

ܩܒ̣ܒ̣ܐ ܕܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܒܥܬܢܝܐ ܝܠܗ، ܡܢ ܓܘܝ ܪܒܐ ܦܫܝܛܐ ܘܓܘܕܢܐ ܡܢ ܟܐܦ̈ܐ ܚܠܝܡܐ