ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܕܡܬܐ ܕܡܘܢܐ

ܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܝܼܠܗ ܓܘ ܡܬܐ ܕܡܘܢܐ 32 ܟܝܠܘ ܡܝܬܪ ܡܥܪܒܼܐ ܕܡܕܝܢܿܬܐ ܕܐܪܡܝ. ܘܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܫܢܿܬܐ 1850.

ܟܝܘܠܐ ܕܥܘܡܪܐ ܝܼܠܗ 11x20 ܡܝܬܖ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܩܐ 200 ܓܢܬ̈ܐ. ܓܘܕܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܒܢܝܐ ܡܢ ܟܐܦܐ ܘܟܠܫܐ ܘܚܠܝܡܘܬܗܝ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܕܿܐ ܡܝܬܪܐ ܝܠܗ.

ܓܘܕܢ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ، ܠܥܹܠ ܡܢ ܫܬܣܛܘܢܐ  ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܠܒ݂ܫܐ ܒܚܕܿ ܬܗܪ ܪܒܐ ܫܦܝܪܐ ܒܐ ܐܓܼܘܪܐ ܐܪܒܐ ܩܘܢܓ̰ܝܼܵܬܐ. ܒܫܢܿܬܐ 1978 ܦܝܫܠܗ ܚܘܝܕܐ ܒܗܝܪܬܐ ܕܥܡܪܢ̈ܐ ܕܡܬܐ ܕܡܘܢܐ ܫܟܝܢܐ ܓܘ ܡܕܝܢܿܬܐ ܕܬܗܪܢ ܐܘܦ ܡܕܝܢܬܐ ܚܪܿܢܐ.

ܓܘ ܩܘܕܫܐ ܕܐܗܐ ܥܘܡܪܐ ܫܘܬܦܠܗܘܢ: ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܝܣܝܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܬܗܪܢ، ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܫܘܪܙ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܡܝ، ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܡܕܢܚܐ ܘ ܚܕܿ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܓܘܪܐ ܕܒܢܝ ܐܘܡܬܢ.