ܐܸܢ ܐܲܚܢܲܢ ܠܵܐ ܡܵܨܲܚ ܐܲܚܘܼܢܲܢ ܕܒܸܚܙܵܝܘܼܗܝ ܝܘܲܚ ܡܲܚܸܒܲܚܠܸܗ، ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ

ܡܵܨܲܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܒܸܚܙܵܝܘܼܗܝ ܒܵܥܝܲܚܠܹܗ ܘܡܲܚܸܒܲܚܠܹܗ؟

ܪܲܒܲܢܬܵܐ ܬܝܪܝܙܐ

      

ܣܝܵܡܝܕܵܐ ܕܟ̣ܘܼܪܐܲܦܸܣܩܘܦܵܐ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܒܵܝܬ ܝܲܕܓܵܪ ܒܬܸܦܠܝܼܣ ܓܘܼܪܓܸܣܬܵܢ(ܓ)

ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܨܪܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܒܩܗܪܐ ܒܡܨܪܝܢ

ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܲܪܝ ܫܸܡܥܘܼܢ ܒܲܪ ܨܲܒ̈ܲܥܹܐ ܒܬܸܦܠܝܼܣܝ ܕ ܓܘܼܪܓ̰ܸܣܬܵܢ(ܒ)

ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܦܐ ܒܢܝܕܝܬܘܤ ܫܬܥܣܝܪܝܐ

ܚܕ ܫܡܫܐ ܗܘܦܕܝܩܢܐ ܘܐܪܒܥܐ ܩܪ̈ܘܝܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܠܘܤ ܐܢܓܠܤ

ܝܘܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܒܐܘܪܡܝܼ ܒܝܘܡܐ 31 ܐܝܪ 2009

ܣܝܡܝܕܐ ܕܬܠܬܐ ܟܗܢܐ ܓܘ ܡܕܝܢܿܬܐ ܕܥܢܟܒ̣ܐ ܕܐܪܩ

ܡܘܡܝܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܪܒܢܝܬ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢܿܬܐ ܕܐܪܒܠ ܕܐܪܩ

ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܲܪܝ ܫܸܡܥܘܼܢ ܒܲܪ ܨܲܒ̈ܲܥܹܐ ܒܬܸܦܠܝܼܣܝ ܕ ܓܘܼܪܓ̰ܸܣܬܵܢ

ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܥܲܡ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܘܼܬܒ̣ܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܒܐܘܼܪܡܝܼ

ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܡܲܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܝܼܠ ܓ ܕܲܠܝܼ ܒܐܘܼܪܡܝܼ

ܨܠܘܿܬܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ ܥܲܡ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ

ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܓ ܕܲܠܝ ܥܲܡ ܣܝܥܵܬܹܐ ܡܵܪ̈ܵܬܹܐ ܘ ܘܲܪܕܝܼܵܐ

ܬܦܲܩܬܵܐ ܕ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܓ ܕܲܠܝ ܥܲܡ ܣܝܥܵܬܹܐ

ܡܵܪܝ ܥܲܡܲܢܘܼܐܸܝܠ ܓ ܕܲܠܝ ܒܣܵܠܵܡܵܤ

ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܓ ܕܠܝ ܒܐܘܪܡܝ

ܪܲܒܲܢܬܵܐ ܐܵܢܝܼܬܵܐ ܫܝܼܢܘܿ

ܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܫܢܬܐ ܦܘܠܘܣܝܬܐ ܓܘ ܐܘܪܡܝܼ

ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܘܪܡܝ

ܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܐܿܪܵܙܵܐ ܩܵܕܝܼܫܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܝܵܪܚܵܐ ܕܡܵܪܬܝ ܡܵܪܝܵܡ

ܥܹܐܕܵܐ ܕܟܵܠܘܼ ܣܘܼܠܵܩܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܡܝܼ

ܚܘܼܓܝܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܝܡܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܒܵܬ̄ܪ ܝܲܠܕܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܣܘܼܒܵܪܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܩܘܼܕܲܫ ܥܹܕ̄ܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܘܼܕܲܫ ܥܹܕ̄ܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܘܼܕܲܫ ܥܹܕ̄ܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܩܘܼܕܲܫ ܥܹܕ̄ܬܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܡܘܼܫܹܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܙ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܘ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܗ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܲܐ ܓ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܒ ܕܩܲܝܛܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܓ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ 11 ܒܬܹܫܪܝܼܢ ܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܒ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵ 4 ܒܬܹܫܪܝܼܢ ܐ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܨܠܝܼܒ̣ܵܐ 20 ܒܐܝܼܠܘܼܠ

ܚܲܕ̄ܒܫܵܒܲܐ ܓ ܕܐܹܠܝܼܵܐ 27 ܒܐܝܼܠܘܼܠ

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܐܹܠܝܼܵܐ 13 ܒܐܝܼܠܘܼܠ 2009

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܐ ܕܐܹܠܝܼܵܐ 6 ܒܐܝܠܘܠ 2009

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܙ ܕܩܲܝܜܵܐ 30 ܒܛܲܒܲܚ 2009

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܘ ܕܩܲܝܜܵܐ 23 ܒܛܲܒܲܚ 2009

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܗ ܕܩܲܝܜܵܐ 16 ܒܛܲܒܲܚ 2009

ܕܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܕ ܕܩܲܝܜܵܐ 9 ܒܛܲܒܲܚ 2009

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܓ ܕܩܲܝܛܵܐ 2 ܒܛܲܒܲܚ 2009

ܚܲܕ̄ܒܫܲܒܵܐ ܒ ܕܩܲܝܜܵܐ 26 ܒܬܵܡܘܼܙ 2009

ܚܕܒܫܒܐ ܐ ܕܩܲܝܜܵܐ 19 ܒܬܡܘܙ 2009

ܚܕܒܫܒܐ ܙ ܕܫܠܝܼܚ̈ܐ12 ܒܬܡܘܙ 2009

ܣܩܪܐ ܓܕܝܡܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܦܐ ܡܪܝ ܒܢܝܕܝܟܬܘܤ

 

برای راهنمای نصب فونت های آشوری اینجا کلیک کنید

برای داونلود کردن فونت های آشوری اینجا کلیک کنید

 

       

         ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ

ܩܵܠܹܐ ܘܩܝܼܢܵܬܹܐ

ܟܬܵܒܹ̈ܐ  

 

ܟܬܝܼܒ݂ܝܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬܹ̈ܐ