بخش دوم ـ فصل دوم

 

من ایمان دارم به عیسی مسیح، تنها پسر خدا

 

٧٩ـ مژده خوب برای بشریت چیست؟

اعلان عیسی مسیح، " پسر خدای زنده " ( انجیل متی باب ١٦ آیه ١٦)، کسی که مرد و از مردگان قیام کرد. در زمان پادشاهی هرود و امپراتوری سزار آگوستوس، خدا به تحقق وعده خود که به ابراهیم و اولاد او داده بود عمل کرد. " لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد تا آنانیرا که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. ( رساله پولس رسول بغلاطیان باب ٤ آیه ٤ـ ٥).

٨٠ـ چگونه مژدهٌ خوب پخش شد؟

ازهمان ابتدا اولین شاگردان با شوق و تمایل عیسی مسیح را به منظور هدایت همگان به ایمان آوردن به او، بشارت دادند. حتی امروز، از عشق شناخت مسیح تمایل به بشارت انجیل و تعلیم، متولد می گردد، بدین معنی که، آشکار کردن شخص مسیح طرح خلق شده خدا و چگونگی انسان شدن او در اتحاد با خودش نمایان میشود.      

 " ودر عیسی مسیح، تنها پسرش، خداوند ما"

٨١ـ معنی اسم عیسی چیست؟

اسم "عیسی که توسط فرشته در زمان بشارت داده شد " به معنی " خدا رهایی بخش" است. این اسم هویت و ماموریت او را بیان می کند " زیرا او امت خویش را از گناها نشان خواهد رهانید" ( انجیل متی باب ١ آیه ٢١ ). پطرس حواری اعلام کرد که " زیرا که اسمی دیگر زیر آ سمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم" ( کتاب اعمال رسولان باب ٤ آیه ١٢).

٨٢ـ چرا عیسی "مسیح" نامیده شد؟

"Christ " به زبان یونانی و "مسیح " به زبان عبری، معنی "مسح شده " می دهد. عیسی مسیح است زیرا توسط خدا  وقف و توسط روح القدس برای  ماموریت نجات بخش ، مسح  شد. او مسیح موعود قوم بنی اسرائیل، فرستاده شده به این جهان توسط پدر است. عیسی لقب مسیح را قبول کرد و مفهوم آن را به وضوح روشن کرد: " از آسمان فرود آمد" ( انجیل یوحنا باب ٣ آیه ١٣)، مصلوب شد و سپس قیام کرد، او خادم رنج دیده است " و جان خود را در راه بسیاری فدا می سازد" (انجیل متی باب ٢٠ آیه ٢٨ ). مسیحی از اسم مسیح به ما ملقب میشود.

٨٣ـ به چه مفهومی عیسی پسر مولود از خدا است؟

 عیسی بطور کامل و منحصر بفرد پسر خدا است. در زمان تعمید و تجلی شدنش، پدراو را "پسر حبیب اش" معین نمود . با ارائه نمودن خویش همچون پسری که "پدر را می شناسد" (انجیل متی باب ١١ آیه ٢٧ )، عیسی رابطه ابدی خود با خدای پدر را تصریح کرد. او "پسر یگانه خدا" است (رساله اول یوحنای رسول باب ٤آیه ٩ )، شخص دوم تثلیث القدس. او نقش مرکزی موعظه رسالتی است.  رسولان شکوه تنها مولود از پدر" را دیدند (انجیل متی باب ١آیه ١٤).

ادامه مطلب