ܚܒܪ̈ܐ ܙܒ̣ܢܢܝ̈ܐ

ܟ̰ܪܝܼ ܐ̄ܚܪ. 28: ܗܲܟܝܼܡ ܚܘ̇ܚܲܢܵܢ ܘ ܡܸܣܬܸܪ ܐܵܠܲܢ ܡܛܸܠܘ̇ܢ ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܡܸܪܸܟܵܐ. ܡܸܣܬܸܪ ܐܵܠܲܢ ܓܪܝܼܫܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܐܲܢܕܵܙܵܐ ܕܚܕܵܐ ܕܵܪܬܵܐ ܘ ܚܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܵܠܲܦܬܵܐ ܕܨܲܢܥܲܬܸ̈ܐ. ܗ̇ܝ ܡܲܛܠܲܒ ܕܗ̄ܘܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܐ ܩܵܐ ܚܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܝܵܪܝܼܟ̣ܵܐ: ܕܨܲܢܥܲܬܸ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘ̣ܠܦܸܐ ܓܵܘ ܟܵܠܵܝܓ̰: ܐܵܕܝܼܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܬܘ̣ܡܸܡܬܵܐ ܐܸܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܵܣܡܵܠܸܗ. ܗܲܟܝܼܡ ܝܘ̇ܚܲܢܵܢ ܩܸܢܝܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܚܵܐ ܕܵܪܓ̰ ܪܵܡܵܐ ܒܗܲܟܝܼܡܘ̣ܬܵܐ ܒܩܪܵܝܬܘ̣ܗܝ ܓܵܘ ܢܘ̣ܝܵܪܟ: ܘ ܐ̄ܬܝܼܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܬܲܡܵܡ ܕܕܲܣܬܵܐ ܕܡܸܫܲܢܸܪܸ̈ܐ ܕܢܘ̣ܝܵܪܟ.

ܡܸܣܬܸܪ ܘܸܫܵܪܕ ܘ ܡܸܣܬܸܪ ܓܪܵܢܬ ܫܘ̣ܕܪܲܢ ܝܼܢܵܐ ܟܬܵܒܸ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܵܪܦܘ̣ܬ. ܐ̄ܙܸܠܘ̇ܢ ܒܐܘ̣ܪܚܵܐ ܕܣܵܠܵܡܵܤ: ܘܵܐܢ: ܘ ܒܸܬܠܸܤ: ܘ ܦܸܫܠܘ̇ܢ ܩܘ̣ܒܠܸܐ ܒܪܵܒܵܐ ܗܘ̣ܪܡܲܬ ܓܵܘ ܚܵܪܦܘ̣ܬ. ܩܘ̣ܪܒܵܐ ܠ200 ܪܵܟܵܒܸܐ ܦܠܝܼܛܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܠܩܵܕ̄ܡܵܝܘ̣ܬܵܝ: ܘ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐ̄ܘܸܪܘ̇ܢ ܙܸ̈ܓܸܐ ܦܸܫܠܘ̇ ܫܥܝܼܫܸܐ. ܒܗ̇ܝ ܡܸܝܬܸܢܓ ܩܵܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܕܥܒܸܕܠܘ̇ܢ ܩܘ̣ܪܒܵܐ ܠ1200 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ ܓ̰ܸܡܥܝܸܐ ܗ̄ܘܵܘ. ܗ̇ܝ ܩܲܠܥܐ ܒܘ̣ܫ ܩܘܝܼܬܵܐ ܕܫܘ̣ܠܵܐ ܕܡܲܫܚܲܕܬܵܐ ܓܵܘ ܬܘ̣ܪܟܝܼ ܡܲܕܢܚܵܝܬܵܐ ܚܵܪܦܘ̣ܬ ܝܼܠܵܐ.

ܥܘ̣ܡܪܵܐ ܚܵܕ̄ܬܵܐ ܕܬܲܒ̣ܪܝܼܙ ܦܸܫܠܸܐ ܣܝܼܡܵܐ ܒܚܵܒ̣ܫܸܒ̣ܵܐ: 20 ܒܟܵܢܘ̇ܢ ܩܕ̄. ܚܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܵܦܝܼܪܵܐ ܝ̄ܠܸܐ. ܗܵܙܸܪ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܬܵܡܵܐ ܡܸܫܲܢܸܪܸ̈ܐ ܘ ܩܵܫܸ̈ܐ: ܘ ܚܕܵܐ ܓ̰ܵܡܵܥܲܬ ܕܩܘ̣ܪܒܵܐ ܠ300 ܓܵܢܵܬܸ̈ܐ: ܣܵܡܵܐ ܓܘ̣ܪܵܐ ܓ̰ܘܵܢܩܸ̈ܐ ܐܵܪܸܡܢܵܝܸܐ. ܓ̰ܵܡܵܥܲܬܸ̈ܐ ܓܘ̣ܪܸ̈ܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܒܐܲܢܸܐ ܚܵܒ̣ܫܸܒܵܢܸ̈ܐ.

ܐܵܕܝܼܵܐ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܒܸܚܬܵܡܵܐ ܝ̄ܠܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܝ̄ܠܵܐ ܕܬܲܚܡܸܢܵܟ̣ ܘ ܚܵܙܵܟ̣ ܐܸܢ ܒܫܠܵܡܵܐ ܝ̄ܘܵܟ̣ ܥܲܡ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. ܫܒ̣ܝܼܩܸܐ ܝ̄ܘܵܟ̣ ܠܓܢܵܗܸ̈ܐ. ܕܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܥܲܠܲܢ ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܕܒܗܸܒ̣ܝܼ ܝ̄ܘܵܟ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܫܵܒܸܩ ܓܢܵܗܸ̈ܐ ܕܝܼܲܢ ܒܘ̣ܬ ܚܵܬܸܪ ܕܡܫܝܼܚܵܐ: ܫܒ̣ܝܼܩܸܐ ܝ̄ܘܵܟ̣ ܘܵܓ̰ܸܒܘ̣ܝܵܬܸ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܒ̣ܵܕܵܐ: ܟܸܐ ܡܵܨܵܟ̣ ܬܵܢܵܟ̣ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ ܥܒ̣ܝܼܪܬܵܐ ܫܘ̣ܢܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܲܢ ܟܲܕ ܠܵܐ ܠܘܟܸܢܸܐ ܒܓܢܵܗܸ̈ܐ ܘ ܚܛܝܼܵܬܸ̈ܐ ܕܠܸܐ ܝܘܵܟ̣ ܬܘ̣ܘܸܒܸܐ ܡܸܢܵܝ: ܒܸܬܘ̇ܢ ܝܼܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܫܸܢ̄ܬܵܐ:

ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܟܠܵܘܟ̣ܘ̇ܢ ܗܵܘܝܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܬܵܐ.

ܩܵܪܝܵܢܵܐ ܣܵܘܓܘ̇ܠ: ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܬܵܐ ܩܵܬܘ̣ܟ̣. ܐܸܢ ܡܲܐܝܵܐ ܥܲܡܘ̣ܗ̇ ܚܲܕܘ̣ܬܵܐ ܝܲܢ ܦܵܫܲܡܬܵܐ: ܗ̄ܘܝܼ ܚܵܬܸܪ ܓ̰ܲܡܥ ܕܐܸܢ ܡܲܚܸܒܸܬ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܠܵܝ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܒܸܬ ܦܵܠܚܝܼ ܡܥܘ̣ܕܵܠܸܐ ܩܵܐ ܚܵܝܪܘ̣ܟ̣. ܓܵܘ ܟܠܵܝ ܥܸ̈ܕܵܬܲܢ ܐܵܗܵܐ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܫܵܪܘ̇ܘܸܐ ܝ̄ܠܵܐ ܒܫܲܒܬܵܐ ܕܨܠܘ̇ܬܵܐ. ܠܸܐ ܝ̄ܠܵܐ ܘܵܓ̰ܸܒ ܕܛܵܠܒܵܟ̣ ܒܘ̣ܪܟܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܒܟܠ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܬܵܐ.

ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܙܲܗܪܝܼܪܸ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ ܒܸܬ ܫܵܪܵܟ ܠܸܡܚܵܝܵܐ ܒܲܨܡܵܐ ܬܵܪܝܼܚ ܕܟܲܠܕܝܼܵܐ ܘ ܒܵܒܸܠ. ܐܲܢܸܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܐ̄ܚܵܪ̈ܵܝܸܐ ܓܸܠܝܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܗܲܝܲܪܝܵܬܸܐ ܩܵܐ ܝ̄ܕܸܥܬܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܬܵܪܝܼܚܸܐ ܒܐܵܢܝܼ ܟܬܝܼܒ̣̈ܵܬܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܦܘ̣ܠܛܸܐ ܡ̣ܢ ܘܲܝܪ̈ܵܢܸܐ ܕܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܩܵܕܝܼܡܝܼ ܕܒܵܒܸܠ ܘ ܕܐܵܬܘ̇ܪ. ܘ ܐܲܠܒܲܬ ܩܵܪܝܵܢܲܢ ܒܸܬ ܗܵܘܝܼ ܡܘ̣ܫܬܵܪܝ ܠܝܼܕܲܥܝܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘ̣ܬ ܐܲܪ̈ܥܵܬܸܐ ܕܓܵܘܵܝ ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝ̄ܘܵܟ̣: ܐܲܝܢܝܼ ܕܝܼܗ̄ܘܵܘ ܕܲܪܓܘ̣ܫܬܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘ̣ܬܵܐ.

ܩܲܝܛܵܐ ܥܒ̣ܝܼܪܵܐ ܚܵܐ ܩܵܝܛܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܵܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘܝܼܵܐ ܝ̄ܠܸܐ. ܡܸܛܪ̈ܵܬܸܐ ܥ̄ܪܝܼܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܒܟ̰ܵܓ̣ܵܝ: ܘ ܗܵܘܵܐ ܗ̄ܘܝܼܬ̈ܐ ܝ̄ܠܵܐ ܝܵܗܒ̣ܵܢܬܵܐ ܕܨܵܚܘ̣ܬܵܐ ܘ ܠܵܐ ܡܲܡܪܸܥܝܵܢܬܵܐ. ܕܲܚܠܵܐ ܘ ܛܥܘ̣ܢܝܵܬܸ̈ܐ ܡܸܛܝܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܘ ܦܝܼܫܸܐ ܓ̰ܘܡܥܝܸܐ. ܘ ܐܲܝܓܵܐ ܥܲܝܢܸ̈ܐ ܕܟܠܵܝ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܬܸܠܝܸܐ ܗ̄ܘܵܘ ܠܪܩܝܼܥܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܠܡܸܛܪ̈ܵܬܸܐ ܡܲܐܝܵܢܸ̈ܐ ܕܡܗܨܘ̣ܠ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ. ܪܩܝܼܥܐ ܫܘ̣ܕܸܪܵܐ ܡܸܛܪ̈ܵܬܘ̣ܗ̇ ܒܙܲܒ̣ܢܵܝ ܘ ܙܲܪܥܵܢܵܐ ܙܸܪܥܝܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܥܲܠ ܠܲܚܦܸ̈ܐ ܕܛܘ̣ܪܵܐ: ܘ ܐܵܕܝܼܵܐ ܬܲܠ̈ܓܸܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝ̄ܢܵܐ. ܕܠܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܡܸܛܪ̈ܵܬܸܐ ܘ ܬܲܠ̈ܓܸܐ ܐܵܗܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܫܵܦܝܼܪܬܵܐ ܓ̰ܲܠܕܸܐ ܒܸܬ ܚܵܕܪܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܒܲܝܵܒܵܢ.

 

ܚܒܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ

ܗܵܟܝܼܡ ܕܐܘܪܡܝܼ: ܣܵܐܥܸܕܐܸܠܡܘ̣ܠܟ: ܦܝܼܫܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܡܘ̣ܪܡܵܐ ܠܡܲܢܨܵܒ ܕܗܵܟܝܼܡܘ̣ܬܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܵܕܲܪܒܲܝܓ̰ܵܢ: ܘ ܒܸܬ ܝܵܬܸܒ̣ ܓܵܘ ܬܲܒ̣ܪܝܼܙ. ܓ̰ܲܢܵܐܒ ܐܲܡܝܼܪ ܬܘ̣ܡܵܐܪ ܗ̄ܘܝܼܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܗܵܟܝܼܡ ܕܐܘ̣ܪܡܝܼ. ܗ̇ܘ ܚܲܕܸܥܣܲܪ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܩܵܕ̄ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܚܕܵܐ ܐܸܨܦܵܬ ܓܘ̣ܪܬܵܐ ܒܓ̣ܠܵܒܬܵܐ ܕܥܲܒܕܐܸܠܩܵܕܸܪ: ܘ ܕܩܘ̣ܪܕܵܝܸܐ ܓܵܘ ܡܵܪܵܐܓ̣ܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܒܸܚܕܵܝܵܐ ܝ̄ܘܵܟ ܒܡܲܢܬܵܝܬܘ̣ܗܝ. ܓ̰ܲܢܵܐܒ ܐܵܠܝܼ ܚܵܐܢ ܗ̄ܘܝܼܵܐ ܝ̄ܠܸܐ ܗܵܟܝܼܡ ܕܨܵܘܘ̣ܓ̰ܒܘ̣ܠܵܓ̣.

ܩܸܛܠܵܐ ܕܡܲܪܝܲܡ ܒܪܵܬܵܐ ܕܥܲܝܘܵܙ ܕܕܝܼܓܵܠܵܗ ܦܸܫܠܵܐ ܚܫܝܼܒ̣ܬܵܐ ܕܥܒ̣ܝܼܕܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܟܡܵܐ ܟ̰ܵܘܕܵܪܸ̈ܐ ܡܸܫܸܠܡܵܢܸ̈ܐ: ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܡܲܒܝܘ̣ܢܸܐ ܝ̄ܠܵܐ ܕܚܵܟܡܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܸ̈ܐ ܛܘ̣ܠܵܙܸ̈ܐ ܕܕܝܼܓܵܠܵܗ: ܡܘ̣ܠܒܸܚܘ̣ܗ̇ ܗ̄ܘܵܘ ܬܘ̣ܦܲܢܓ ܓܵܘ ܦܵܬܘ̣ܗ̇ ܒܝ̄ܕܸܥܬܵܝ ܬܲܡܵܡ ܕܠܵܐ ܗܸܟ̃ ܚܕܵܐ ܢܝܼܲܬ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܚܙܘ̣ܘܸܐ ܝ̄ܠܵܐ ܐܲܗܡܲܩܘ̣ܬܵܐ ܕܓ̰ܘܲܢܩܸ̈ܐ. ܚܕܵܐ ܒܲܟ̣ܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܩܛܝܼܠܬܵܐ: ܚܵܟܡܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܸ̈ܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܩܵܟ̰ܵܓ̣: ܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܵܐ ܬܲܡܵܡ ܕܪܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܙܲܗܡܲܬ: ܟܠܵܝ ܒܘ̣ܬ ܚܕܵܐ ܡܲܠܒܲܚܬܵܐ ܕܬܘ̣ܦܲܢܓ ܒܐܲܗܡܲܩܘ̣ܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܦܸܫܠܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ ܒܚܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܵܬܵܝ.

 

ܕܲܚܠܵܐ ܕܓܵܘܵܪ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝ̄ܠܵܐ ܡܘ̣ܚܪܸܒ̣ܬܵܐ ܒܬܲܠܓܵܐ: ܘ ܥܡܪ̈ܵܢܘ̣ܗ̇ ܒܘ̣ܪܒܸܙܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܠܡܵܟ̰ܘ̇ܚܸܐ ܠܲܚܡܵܐ. ܐܸܡܸ̈ܐܐ ܕܓܵܘܵܪ̈ܢܵܝܸܐ ܨܠܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܐܘ̣ܪܡܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܣܸܬܘܵܐ.