حضرت مریم سنگر

روستاي سنگر كه 150 خانواده مسيحي در آن ساكن مي باشند. داراي 2 كليسا مي باشد .كليساي حضرت مريم و كليساي مار گورگيز. كليساي حضرت مريم كه از سال 1890 مي باشد و در سال 1932 توسط لازاريستها بازسازي شده است.