image

Image

Image

Image

image

 

تأمل بر پنجشنبه مقدس

در قلب راز رهایی، یک کلام، یک حرف هست که در طول هر راز قداس آن را میشنویم. کلامی که خاطره رویدادی که در یک شب رخ داد را برای ما زنده می­کند. شبی که نور آن هر تاریکی را میشکافد مانند مشعل که در قلب شب روشن شود و در میان این نور تابیده در ظلمت شب، بوسه ای که این نو را تسلیم می­کند. نمیتوانیم وقتی خاطره عیسی را بیاد می­آوریم، کسی را که خیانت نمود فراموش نماییم. عیسی، قبل از تسلیم شدن توسط یهودا خود را آزادانه در نشانه­ی نان و شراب تسلیم انسانها می­کند، بدین ترتیب آنکه خیانت نمود را نیز بیاد می­آوریم.
عیسی آزادانه خود را به عنوان نشانه ای بزرگ از محبت در شستن پاها و قربانی مقدس، تقدیم شاگردان خود می­نماید. « من جان خود را می‌نهم تا آن را باز گیرم.کسی آن را از من نمی‌گیرد، بلکه من خود آن را می‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم». ( یوحنا 10: 18-19 ). این تقدیم کردن بر روی صلیب به حقیقت می­پیوندد. خدای پدر او را به انسانها تقدیم کرد، هر که بدو ایمان آورد نخواهد مرد بلکه وارد زندگی ابدی خواهد شد. خدای پدر عیسی را ما تقدیم نمود و یهودا او را به کاهنان یهودی تسلیم نمود. این همان رازی است که در طول قرنها همچنان پر از ارزش تکرار می­گردد « این را به یاد من انجام دهید».
یهودا تصمیم گرفته بود به عیسی خیانت کند، عیسی دیگر نمی­تواند او را از این تصمیم باز دارد؛ خواست با شستن پاهای شاگردان او را منصرف کند، و شام آخر را بدو تقدیم نمود اما، موفق نشد. ولی عیسی او را در این تصمیم تنها نمیگذارد و بدو میگوید « آنچه در پی انجام آنی زودتر به انجام رسان ». ولی عیسی خود را از قبل در اختیار گذاشته تسلیم نموده بود.
اکنون یهودا میرود تا او را تسلیم نماید اما مکانی که به دنبال او میروند، عیسی در آنجا حاظر بود منتظر او، یهودا حتی هنگامی که به عیسی خیانت نمود همچنان از بخشش او برخوردار بود. نتنها میتوانست تصمیم بگیرد خیانت کند یا نه بلکه بعد از خیانت نیز میتوانست تصمیم گیرد که بخشش خدا را قبول نماید یا نه.
چون نتوانست بخشش خدا را بپذیر خود را حلق آویز کرد. استاد و شاگرد هر دو بر روی چوب آویزان میگردند، یکی خود را به خدای پدر میسپارد و برای نجات انسانها فدا میشود، دیگری در اثر عدم قبول نکردن بخشش خدا خود را به مرگ میسپارد و از استاد خویش دور میشود. یهودا نمیدانست که آیا 30 سکه کافی بود تا از دست خدا راحت شود؟ نمیدانست که بعد از مرگ در آغوش او قرار خواهد گرفت؟
اگر بر آنچه امشب انجام برگزار نمودیم و در ادامه انجام خواهیم داد تأمل نماییم، خواهیم دید که آزادی واقعی انسان در مقابل حقیقت است که در آن مسیحی واقعی میگردد. اگر آزادی به معنی قدرت داشتن است، عیسی این قدرت را در خدمت به دیگران به کار میگیرد نه برای منافع خویش.
پاپ فرانسیس در سخنرانیخویش در 19 مارس فرمود: این جهان در بسیاری از موارد پیشرفت میکند و تغییر میکند اما در دو چیز نخواهد توانست تغییر کند، آزادی و خدمت و اگر بخواهد، میتواند چهره­ی واقعی محبت، نیکی و شفقت خدا گردد. عیسی در عین سادگی الوهیت خویش به ما چگونگی به جا آوردن اراده خویش را یاد میدهد؛ استفاده از قدرت برای خدمت. ما همیشه به دنبال یافتن راه های متفاوتی برای بشارت انجیل هستیم و برای این منظور، جلسات، اجتماعات، گردهمایی ها تشکیل می­دهیم تا بتوانیم روش بشارت جدید انجیل را عملی نماییم، در حالی که غافل از آنیم که ، قدرت لازم برای خدمت به دیگران از جانب خدا در اختیار ما نهاده شده است یعنی « آزادی و قدرت کافی اجرای آن ».
همانطور که میخوانیم چطور عیسی در نهایت فروتنی حوله ای بر کمر میبندد و شروع به شستن پاهای شاگردان میکند. شاید ما نیز در تابعیت از او حتی از روی احساسات این کار را انجام دهیم، ولی آنچه در کار مسیح با عظمت و زیبا است، نهایت فروتنی و در انجام کار در نهایت آزادی است بدور از هر گونه اسیر احساسات شدن و تظاهر است. در حالی که آزادی ما بیشتر وابسته به  اگر ها و اما ها  شده است و برده نه  گفتن شده ایم. و این امر باعث ترس و واهمه ما برای رو در رویی با شرایط و موقعیت هایی میشود که از خود گذشتگی و فروتنی را از ما میطلبد.
چند بار آزادی خود را فدای ترسها و فریب ها نموده ایم و اجازه نداده ایم تا چهره­ی واقعی پدر نمایان شود، تا پسر بتواند خدمت نماید و روح القدس در دیگران عمل نماید. ولی این سوال پیش می­آید، از کجا باید شروع نمود؟ باید از جوابی که عیسی به پطرس می­دهد، جایی که وقتی او را منع میکند تا پای او را بشوید، « تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت» بنابراین اگر آزادی ما برای انجام خوبی، در اختیار عیسی قرار نگیرد تا بتواند بوسیله­ی او خدمت کند، یک آزادی غلط خواهد بود حتی به جایی خواهد رسید که به خدا نیز خواهیم گفت چه باید انجام دهد.
خدمت گذار شما کشیش هرمز اصلانی
آلبوم عکسها