عيد حضرت استيفان اولين شهيد مسيحيت

روز يكشنبه 18 دي ماه1390 مصادف با 8 ژانويه 2012 ميلادي عيد حضرت استيفان اولين شهيد مسيحيت و عيد شماسان  بود . مراسم تقــــدس قربـــاني مقدس توسط اسقف اعظم مار توما انجام گرفت .همه ساله در اين روز به نشانه بشارت انجيل توسط شاگردان عيسي مسيح در سراسر جهان متن انجيل توسط شماسان به زبانهاي مختلف خوانده مي شود . پس از قرائت انجيل اسقف مار توما به شرح زندگي مار استيفان و جايگاه شماس در كليسا پرداختند . ايشان بيان كردند كه چون شاگردان مسيح از طرف عيسي مسيح ماموريت داشتند تا به بشارت كلام خدا بپردازند و از طرف ديگر مسئوليت مسيحيان اوليه را نيز بر عهده داشتند تصميم گرفتند تا از بين خود هفت نفر نيك نام كه غيرت و حكمت و ايمان مسيحي در وجودشان بود را انتخاب كرده تا در كنار جماعت مسيحي مانده و آنها را ياري رسانند و اينگونه استيفان جزو هفت نفرانتخاب شد و زندگي خود را وقف كليسا و ياري رساندن به مسيحيان كرد و با آن ايمان و حكمتي كه داشت به بشارت عيسي مسيح پرداخته و تا آخرين لحظه زندگي خود نيز از ايمانش بر نگشت و او را سنگسار كردند ولي او همه دشمنان خود را بخشيد و روح خود را بدست نجات دهنده خود عيسي مسيح سپرد .

پس از آن اسقف به شرح جايگاه شماس در كليسا پرداخته و اظهار داشتند كه  جايگاه شماس در كليسا بسيار مهم بوده چرا كه او به كشيش در كارهاي مختلف اعم از انجام دعاي صبح و دعاي شب و ملاقات از مريضان و ...كمك مي كند . او خودرا به خاطر محبت به مسيح وقف كليسا كرده و به آن وفادار مي ماند . در كليسا كسي كه مي خواهد شماس شود ابتدا مقام قاري (قارويا ) به وي داده مي شود كه ميتواند مزامير داود را در كليسا بخواند . پس از آن مقام شماس رسائلي( هوپديقنا) به وي داده مي شود كه رساله هاي پولس رسول را قرائت كند . آخرين مقام شماس انجيلي ( ايونگليا) است كه بايد حداقل سه سال به يادگيري علم الهيات بپردازد . او ميتواند همه رازهاي كليسا را به غير تقدس قرباني مقدس و راز توبه انجام دهد . پس از آن مقام  كشيشي و و در آخر مقام اسقفي بوده كه آخرين مقام در كليسا مي باشد . در آخر اسقف پس از تبريك اين عيد به تمامي شماسان و همه كساني كه خود را وقف خدمت به كليسا كرده اند از آنها خواست تا زندگي مار استيفان الگوي زندگي همه آنها بوده و مانند او با ايمان و وفاداري كامل به كليساي خود خدمت كنند .

به مناسبت اين عيد جشني براي همه شماسان از طرف اسقف مار توما تدارك ديده شده بود و از همه شماسان دعوت شده بود تا در اين جشن شركت كنند . مراسم از ساعت 7 شب در محل سالن خليفه گري شروع شد . پس از صرف شام همه به رقص و شادي پرداختند و ساعاتي بيادماندني را در كنار هم گذراندند .

خداوند را به خاطر وجود شبان نيكويي همچون اسقف اعظم مار توما و جماعت ايماندارش شكر مي كنيم و سلامتي روز افزون را براي ايشان از خداوند متعال مسئلت داريم . باشد كه همه ما همچون استيفان پيروان واقعي ، با ايمان و وفادار براي نجات دهنده خود عيسي مسيح باشيم .

اسامي شماسانيكه در اين روز به قرائت انجيل به زبانهاي مختلف پرداختند :

1 - شماس رسائلي  داروين ورده                               زبان آشوري قديم

2 - شماس رسائلي  ادوين اسحق                              زبان آشوري جديد

3 - شماس قاري ژارمن اورشال                              زيان آشوري جديد

4 - شماس رسائلي اليوت مراد پژوهي                          زبان فارسي

5 - شماس قاري رونا مرادپژوهي                            زيان آشوري جديد

6 - شماس قاري مارلن خشيلو                              زبان تركي استانبولي

7 - شماس رسائلي  بارسين عيسي خاني                      زبان انگليسي

8 - راهبه نارمن آقاسي                                             زبان فرانسه

9 - شماس قاري ليو                                                زبان بلژيكي

10 - خانم ژاكلين رستمي                                         زبان آلماني

11 - شماس قاري بنيتا سرگز زاده                          زبان آشوري جديد

 

 

تهیه و تنظیم: مارلن خشیلو

عکسهای مراسم