image

Image

Image

Image

image

 

راز قربانی مقدس

 

٢٧١ـ قربانی مقدس چیست؟

قربانی مقدس همان قربانی جسم و خون مسیح خداونداست که او آنرا به منظور جاودانه کردن قربانی صلیب در همه اعصار تا زمانی که خود وی در جلال دوباره باز خواهد گشت تاسیس کرد . بنا بر این او آنرا به یادبود مرگ و رستاخیزش به کلیسا سپرد.  آن نشانه اتحاد، یک پیوند نیکوکاری، یک ضیافت برّه قربانی عید فصح که در آن مسیح تناول میشود، ذهن، سرشار از فیض می شود و وثیقه شکوه آینده به ما اعطا می شود.

٢٧٢ـ عیسی مسیح چه موقع قربانی مقدس را بنیانگذارد؟

عیسی آنرا در پنجشنبه مقدس " شبی که به او خیانت شد" (اول قرنتیان فصل ١١ آیه ٢٣)، زمانی که شام آخر را با شاگردانش برگذار می کرد بنیان گذارد.

٢٧٣ـ او چگونه قربانی مقدس را بنیان گذارد؟

بعد از گردهمایی با شاگردانش در بالاخانه، عیسی نان را در دست هایش گرفت. نان را پاره کردن و میان آنان تقسیم کرد و گفت، " همه شما اینرا بگیرید و بخورید، این جسم من است که برای شما داده می شود". سپس او پیاله شراب را در دست هایش گرفت و گفت، " همه شما اینرا بنوشید . این پیاله، عهد جدید جاودانی است در خون من که برای شما و بخشش همه گناهان  ریخته خواهد شد. اینرا به یاد من انجام دهید".

٢٧٤ـجایگاه قربانی مقدس در زندگی کلیسا جیست؟

قربانی مقدس سرچشمه اوج زندگی تمام مسیحیان است. در قربانی مقدس ، عمل تقدس خدا در عبادت و ذهن ما به والا ترین نقطه خود می رسد.  شامل کل خیر معنوی کلیسا، یعنی خود مسیح، که فصح ما است.  مشارکت هر دو یعنی در زندگی الهی و اتحاد قوم خدا بیان و تاثیر قربانی مقدس هستند. از طریق برگذاری قربانی مقدس ما از قبل در اتحاد با آیین فیض بخش آسمانی،پیش بینی زندگی ابدی را داشته ایم.

٢٧٥ـ این رازها چه نامیده می شوند؟

غنای نا محدود این آیین فیض بخش در عناوین مختلفی که ما به آن میدهیم بیان می شود. رایج ترین این نام ها عبارتند از: قربانی مقدس،رازقدّاس، ، شام خداوند، پاره کردن نان، برگذاری مراسم قربانی مقدس، یاد بود مرگ و رستاخیز مسیح خداوند، آیین عبادی و الاهی مقدس ،مبارک ترین آیین فیض بخش، راز مقدس محراب، و دریافت راز مقدس.

٢٧٦ـ نقش قربانی مقدس در تدبیر نجات چه می باشد؟

قربانی مقدس در عهد قدیم برای ابراز تشکر از خدا است ،طی مراسم یاد بودی که بنی اسرائیل هر ساله در عید فصح با خوردن نان فطیر جهت آزادی و خروج آنان از مصر برگذار می شد. عیسی در تعالیم خود طی برگذاری شام آخر با شاگردانش در عید فصح آنرا اعلان کرد. کلیسا دروفاداری از فرمان او، " این را به یاد من بجا آورید" (اول قرنتیان فصل ١١ آیه ٢٤)، قربانی مقدس را همیشه برگذار نموده است، مخصوصا هر یکشنبه ، روزی که عیسی رستاخیز کرد.

٢٧٧ـ مراسم قربانی مقدس چگونه برگذار می شود؟

قربانی مقدس با دو بخش مهم که یک عمل واحد عبادی را تشکیل می دهند آشکار می شود . آیین عبادی "کلام" شامل اعلان و گوش دادن به کلام خدا است. قربانی مقدس شامل ارائه کردن و تقدیم نان و شراب، دعا ها و مزامیز شامل کلمات تقدیس ، مشارکت است.

٢٧٨ـ چه کسی قربانی مقدس را برگذار می کند؟

برگذار کننده قربانی مقدس توسط اسقف و یا کشیش دست گذاری شده ، کسی که به عنوان شخص مسیح سر و به نام کلیسا عمل می کند.

٢٧٩ـ عناصر لازم برای برگذاری قربانی مقدس چه هستند؟

عناصر لازم نان گندم و شراب انگور می باشند.

٢٨٠ـ از چه طریقی قربانی مقدس یادبود قربانی مسیح است؟

مفهوم یاد بود قربانی مقدس، حضور حقیقی قربانی ای است که مسیح یک بار و از طرف همه بشریت بروی صلیب تقدیم پدر کرد. ماهیت قربانی مقدس در نهاد هر یک از کلمات آشکار شده است": این بدن من است که برای شما تسلیم میشود. این جام پیمان نوین است در خون من که برای شما ریخته می­شود" (انجیل لوقا فصل ٢٢ آیه ١٩ ـ ٢٠ ). قربانی صلیب و قربانی مقدس هر دو یک و همان قربانی هستند. راهب و قربانی واحدهستند فقط روش تقدیم قربانی متفاوت است: به روش خونین بروی صلیب ، به روش غیر خونین در قربانی مقدس the Eucharist .

٢٨١ـ به چه طریقی کلیسا در مراسم فدیه قربانی مقدس شرکت می کند؟

در قربانی مقدس ، قربانی مسیح نیز تبدیل به قربانی اعضای جسم او می گردد. زندگی ایمانداران ، کشیشان آنها، رنجشان، دعا هایشان، اعمالشان، با کار مسیح و فدیه کامل اومتحد می شوند. از آنجا که یک قربانی است، بنابر این قربانی مقدس برای ایمانداران جهت جبران گناهان همه، زنده و مرده ، و برای کسب مصالح معنوی و دنیوی از خدا  تقدیم می شود. کلیسای آسمانی هم با ارائه مسیح متحد است.

٢٨٢ـ مسیح چگونه در قربانی مقدس حضور دارد؟

او به گونه ای یکتا و بی نظیردر قربانی مقدس حضور دارد. حضور او محکم و بنحو واقعی و حقیقی می باشد، که توسط جسم و خون خویش ، با روح و الوهیت خود حاضر است. بنا بر این طی آیین فیض بخش او بگونه نان و شراب کل مسیح خدا و انسان حقاً و واقعاً حضور دارد.

٢٨٣ـ مفهوم استحاله و یا تحول جوهری ( تبدیل بجسم و خون مسیح شدن) چیست؟

یعنی تغییر کل جوهر نان به جوهر جسم مسیح و جوهر شراب به جوهر خون او است. این تغییر توسط  قربانی مقدس و تاثیر دعاو کلام مسیح و عمل روح القدس صورت می گیرد. ولی  مشخصات  ظاهری نان و شراب "قربانی مقدس" تغییر نمی کند.

٢٨٤ـ آیا شکستن نان، مسیح را تقسیم می کند؟

طی برگذاری مراسم قربانی مقدس شکستن و یا پاره کردن نان مسیح را تقسیم نمیکند. او بطور کامل در هر یک ازاجزای قربانی مقدس حضور دارد.

٢٨٥ـ تا چه زمانی حضور مسیح در قربانی مقدس باقی می ماند؟

حضور مسیح تا زمانی که اجزای قربانی مقدس باقی بمانند ادامه می یابد.

٢٨٦ـ چه نوع عبادت درآیین قربانی مقدس انجام می شود؟

با توجه به آیین راز قربانی مقدس، چه در هنگام برگذاری مراسم نماز قداس و چه خارج از آن، پرستش خدای بر حق 
Latria که ستایش داده شده به خود خدا است عرضه می شود. کلیسا نان تقدیس شده را با مراقبت شدید حفظ می کند و آنرا برای بیماران و شرکت آنانی که حضورشان در مراسم آیین راز قربانی مقدس غیر ممکن است تقدیم می کند. کلیسا همچنین آنرا به ایمانداران با ستایش موقر بصورت دسته جمعی حمل و تقدیم می کند. کلیسا همچنین ایمانداران را در عبادت مستمر به ستایش کردن قربانی مقدس حفظ شده در جایگاه مخصوص قربانی مقدس  تشویق می کند
.

٢٨٧ـ چرا مراسم راز قربانی مقدس ضیافت شام فصح است؟

از آنجایی که مسیح حضورش را بصوت فیض بخشانه در آیین شکر گذاری،جسم و خون خود را برای ما بصورت غذا و شرب برای متحد کردن خود با ما و هر یک از ما به همدیگر تقدیم می کند قربانی مقدس ضیافت فصح است .


٢٨٨ـ مفهوم محراب یا قربانگاه چیست؟

محراب یا قربانگاه نماد خود مسیح است، کسی که هم بصورت قربانی (قربانگاه)  و هم بصورت غذای آسمانی (سفره خداوند) که خودش را تقدیم ما می کند حضور دارد.

٢٨٩ـ کلیسا چه موقع اعضای خود را در شرکت قربانی مقدس ملزوم می دارد؟

کلیسا ایمانداران را هر یکشنبه و ایام مقدس ملزم به شرکت در تناول قربانی مقدس می دارد.

٢٩٠ـ چه موقع باید قربانی مقدس را تناول و یا دریافت  کرد؟

کلیسا به ایمانداران توصیه می کند که اگر واجد شرایط لازمه برای دریافت قربانی مقدس هستند هر گاه که در مراسم آیین کلیسایی شرکت می کنند آنرا دریافت کنند. بهر حال، کلیسا آنها را به دریافت قربانی مقدس حد اقل سالی یک بار را ملزوم می دارد، خصوصاً در ایام عید رستاخیز مسیح یا عید پاک.

٢٩١ـ  چه چیزی مستلزم دریافت قربانی مقدس است؟

شخص دریافت کننده قربانی مقدس باید کاملاً به کلیسای کاتولیک پیوسته و در حالت فیض باشد، بدین معنی که مرتکب گناه کبیره عمدی نشده باشد. هر کسی که آگاهانه مرتکب گناه شده باشد باید در ابتدا آیین اعتراف را قبل از دریافت قربانی مقدس انجام دهد. همچنین برای آنانی که قربانی مقدس را دریافت می کنند امر مهم روح مصالحه و دعا، رعایت سریع توصیه های کلیسا، حالت مناسب بدن ( حرکات و لباس) به نشانه احترام و تواضع به مسیح است.

٢٩٢ـ ثمره تناول قربانی مقدس چیست؟

تناول قربانی مقدس اتحاد ما با مسیح و کلیسا را افزایش می دهد. زندگی فیض بخش دریافت شده توسط راز  تعمید و راز تایید را نگه می دارد و محبت ما رانسبت به همسایگان رشد می دهد. ما را در نیکوکاری تقویت می کند، گناهان قابل اغماض ما را می آمرزد و ما را از انجام گناه کبیره در آینده باز می دارد.

٢٩٣ـ چه موقع امکان دادن آیین های فیض بخش (قربانی مقدس، توبه و تدهین بیماران) به مسیحیان دیگر امکان دارد؟

اسقفان و کشیشان کلیسای کاتولیک مجاز هستند که آیین های فیض بخش را به اعضای سایر کلیسا های شرقی که پیوند کاملی با کلیسای کاتولیک ندارند ولی به درخواست خود تمایل به استفاده کردن از آنها را دارنداجرا کند، همچنین مجاز هستند که به سایر اعضای کلیسا های جوامع دیگر چنانچه ضروری و مهم باشد و نیز خود آنها بخواهند و به ایمان کاتولیکی مربوط به آیین ها تمایل و باور داشته باشند ارائه و اجرا کنند.

٢٩٤ـ چرا قربانی مقدس "متضمن جلال  آینده " است؟

زیرا قربانی مقدس ما را پر از برکت و فیض آسمانی می کند. ما را در زیارت زندگی زمینی تقویت و اشتیاق ما را برای زندگی ابدی طولانی می سازد. مارا با مسیح که از قبل در دست راست پدرش نشسته و به کلیسای آسمانی ، و باکره مقدس و همه قدیسان متحد می کند.


ما در قربانی مقدس، " همان نانی را پاره می کنیم که دوای فناناپذیر را ارائه می کند، پاد زهر برای مرگ وغذایی است که ما را برای همیشه در عیسی مسیح زنده نگه می دارد." ( قدیس ایغناتیوس اهل انتاکیه)

ادامه